Nie taki rodzic straszny! O efektywnych spotkaniach z rodzicami

CELE:

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w kontakcie między szkołą a rodzicami.

UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • nauczy się planowania i przeprowadzenia efektywnego zebrania i spotkania indywidualnego z rodzicami;
 • pozna metody zwiększania motywacji rodziców do aktywności i współpracy;
 • pozna sposoby na dzielenie odpowiedzialności pomiędzy nauczycielami a rodzicami.

ADRESACI:

 • dyrektorzy szkół,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne.

RAMOWY PROGRAM:

 • Zasady efektywnego kontaktu między rodzicami a szkołą
 • Badanie skuteczności dotychczas stosowanych sposobów porozumiewania się z rodzicami
 • Techniki i narzędzia efektywnej komunikacji
 • Przygotowanie celowego spotkania z rodzicami
 • Sposoby dzielenia zadań i odpowiedzialności między nauczyciela i rodziców
 • Elementy zwiększające motywację do współpracy
 • Działania nauczyciela i szkoły w sytuacji braku współpracy ze strony rodziców

CZAS TRWANIA:

5-8 godzin dydaktycznych.