Sytuacje trudne – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi oraz zasad pierwszej pomocy – symulacje

CEL OGÓLNY:

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do szybkiego i skutecznego zareagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem procedur medycznych i wskazań psychologicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów reagowania w obliczu pobudzenia emocjonalnego i fizycznego ucznia,
  • Poznanie i przećwiczenie sposobów zabezpieczania siebie, grupy i miejsce zdarzenia,
  • Poznanie i przećwiczenie postępowania z osobą poszkodowaną do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego oraz prowadzenia rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego,
  • Uświadomienie sobie własnego, nawykowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • Zmniejszanie lęku przed interwencjami pomocowymi i budowanie pewności siebie w podejmowanych działaniu w sytuacjach zagrożenia,
  • Poszerzenie umiejętności  radzenia sobie z własnymi emocjami po interwencji.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy uczniom – nawiązanie kontaktu, uprawomacnianie emocji, redukowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego, procedury radzenia sobie z wybuchem agresji i autoagresji impulsywnej, opanowanie grupy.
  2. Podstawy pierwszej pomocy – zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej, ocena funkcji życiowych, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i młodzieży, postępowanie w przypadku zadławień, urazów (złamania, krwotoki, poparzenia).
  3. Symulacje sytuacji trudnych – ćwiczenia ze szczegółowym omówieniem.
  4. Sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w trakcie interwencji i po jej zakończeniu – samouspokajanie, odraczanie reakcji i akceptowanie dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych, konstruktywne odreagowanie.

CZAS TRWANIA:

4-6 godziny dydaktyczne

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Max. 12 osób (Uwaga! Ze względu na symulacyjny charakter szkolenia nie ma możliwości zwiększenia ilości uczestniczących w szkoleniu)

PROWADZENIE:

Małgorzata Łuba (psycholog), Katarzyna Szynal (ratownik medyczny)

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26