Sytuacje trudne – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi oraz zasad pierwszej pomocy – symulacje

CEL OGÓLNY:

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do szybkiego i skutecznego zareagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem procedur medycznych i wskazań psychologicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów reagowania w obliczu pobudzenia emocjonalnego i fizycznego ucznia,
  • Poznanie i przećwiczenie sposobów zabezpieczania siebie, grupy i miejsce zdarzenia,
  • Poznanie i przećwiczenie postępowania z osobą poszkodowaną do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego oraz prowadzenia rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego,
  • Uświadomienie sobie własnego, nawykowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • Zmniejszanie lęku przed interwencjami pomocowymi i budowanie pewności siebie w podejmowanych działaniu w sytuacjach zagrożenia,
  • Poszerzenie umiejętności  radzenia sobie z własnymi emocjami po interwencji.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy uczniom – nawiązanie kontaktu, uprawomacnianie emocji, redukowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego, procedury radzenia sobie z wybuchem agresji i autoagresji impulsywnej, opanowanie grupy.
  2. Podstawy pierwszej pomocy – zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej, ocena funkcji życiowych, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i młodzieży, postępowanie w przypadku zadławień, urazów (złamania, krwotoki, poparzenia).
  3. Symulacje sytuacji trudnych – ćwiczenia ze szczegółowym omówieniem.
  4. Sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w trakcie interwencji i po jej zakończeniu – samouspokajanie, odraczanie reakcji i akceptowanie dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych, konstruktywne odreagowanie.

CZAS TRWANIA:

4-6 godziny dydaktyczne

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Max. 12 osób (Uwaga! Ze względu na symulacyjny charakter szkolenia nie ma możliwości zwiększenia ilości uczestniczących w szkoleniu)

PROWADZENIE:

Małgorzata Łuba (psycholog), Katarzyna Szynal (ratownik medyczny)