Regulamin konkursu plastycznego „Warszawa z emocjami. Jak kojarzy Ci się stolica”

ZASADY OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu pn. „Warszawa z emocjami. Jak kojarzy Ci się stolica” (dalej: „Konkurs”) jest Centrum CBT Edu sp. z o.o. ul. Wołodyjowskiego 74 A 02-724 Warszawa (dalej: „Organizator”).

§ 2.

 1. Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z Warszawą stolicą Polski oraz z emocjami z jakimi może się kojarzyć uczestnikom, a także rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni u dzieci, kształcenie poczucia estetyki oraz umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji.
 2. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do emocji i miejsc związanych i kojarzonych z Warszawą.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci w wieku 7 -18 lat.

PRZEBIEG KONKURSU

§ 3.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora/członków Kapituły Konkursowej, przy czym za dziecko uważa się bezpośredniego zstępnego Organizatora/członków Kapituły Konkursowej, a także osoby przysposobione pozostające pod opieką Organizatora/członka Kapituły Konkursowej.
 3. Zgłoszeniem i warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej wraz z załącznikami określonymi w pkt 9.
 4. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 25 października do 15 grudnia 2021 r. osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach od 9.00-17.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Centrum CBT Edu ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa,(decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.
 5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach. Nadesłanie pracy plastycznej na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tym fakcie.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę plastyczną swojego autorstwa. W Konkursie nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
 7. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage, na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej oryginały lub fotokopie następujących dokumentów:
  • wypełniony formularz „Metryczka pracy plastycznej” (załącznik nr 1),
  • oświadczenie zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 2),
  • zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3),
  • zgodę na wykorzystywanie pracy (załącznik nr 4).
 1. Prace nadesłane po terminie wskazanym w pkt 4 lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

§ 4.

 1. Nadesłane i zakwalifikowane prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową.
 2. Skład Kapituły Konkursowej, powołanej przez Prezesa CBT Edu sp. z o.o., tworzą przedstawiciele Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  • walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne,
  • interpretacja i nawiązanie do tematu,
  • pomysłowość, kreatywność i oryginalność,
  • właściwy dobór techniki i środków,
  • przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
  • umiejętności graficzne i kolorystyczne.
 1. Kapituła Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do 15 stycznia 2022 r.
 2. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Laureat oraz Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach przez Organizatora Konkursu mailowo.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 30 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Organizatora www.cbt.pl

§ 5.

 1. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie. Wykaz nagród będzie dostępny na stronie Organizatora.
 2. Nagrodę otrzymają:
  • Zwycięzca ‒ laureat Konkursu za zajęcie I miejsca – nagroda główna,
  • Finalista konkursu za zajęcie II miejsca – nagroda dodatkowa,
  • Finalista Konkursu za zajęcie III miejsca – nagroda dodatkowa.
 1. Organizator dopuszcza możliwość przyznania większej liczby nagród za dodatkowe wyróżnienia.
 2. Rodzaj przyznanej nagrody uzależniony jest od zajętego miejsca w Konkursie.

§ 6.

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących nadesłanych prac na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich publikacjach oraz materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
 2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 3. Zakwalifikowane do Konkursu prace plastyczne, z informacją o autorze, mogą być przedmiotem ekspozycji w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 4. Prace plastyczne mogą być nieodpłatnie wykorzystane na stronach internetowych Organizatora, w innych mediach wewnętrznych i zewnętrznych, a także publikacjach, kalendarzach oraz we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określane jako „RODO”).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

 1. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym terminie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej: www.cbt.pl. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej.
 2. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.cbt.pl
 3. Dodatkowych informacji udziela: Monika Jaromin tel. 721 55 24 24.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora oraz umieszczenia go na stronie internetowej: www.cbt.pl i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, tj. do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 

 

Załącznik nr 1.

 

Metryczka pracy plastycznej

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wiek uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce zamieszkania uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres email i telefon kontaktowy w celu powiadomienia w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załącznik nr 2.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

Ponadto przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora bądź podmiot przez niego wskazany danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu w celach związanych z Konkursem. Dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy.

………………….……………………………..…………………………………………….

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 3

 

Ja niżej podpisany/a …..……………………………………………………………………………………….……………, będący/arodzicem/opiekunem prawnym* ………………………………………………………………………………….….., niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie plastycznym  organizowanym przez CBT Sp. z o.o. przez Centrum Cbt Sp. z o.o.  oraz:

‒ poświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana samodzielnie przez dziecko/podopiecznego* i że nie narusza ona praw osób trzecich,

‒ przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że prawo własności oraz prawa autorskie wiązane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność Organizatora,

‒ przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy złożonej do Konkursu.

………………….……………………………..…………………………………………….

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 4

 

Ja niżej podpisany/a …..……………………………………………………………………………………….……………, będący/a

rodzicem/opiekunem prawnym* ………………………………………………………………………………….….., niniejszym

wyrażam zgodę na wykorzystanie i nieodpłatną publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego*,

uczestnika Konkursu plastycznego organizowanego przez Centrum CBT sp. z o.o.

na stronach internetowych Organizatora, w innych mediach wewnętrznych i zewnętrznych,

a także publikacjach, kalendarzach oraz we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych

i reklamowych Organizatora.

………………….……………………………..…………………………………………….

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".