Szanowni Państwo,
trwa nabór na 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej: edycja 48 – Warszawa

Termin nadsyłania zgłoszeń:

do 15 stycznia 2020 r.

Termin egzaminu wstępnego:

ustalany indywidualnie

Planowane rozpoczęcie szkolenia:

luty 2020 r.

Warunki kwalifikacji:

etap I – złożenie dokumentów:

 • wypełniona czytelnie karta zgłoszenia
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, studium pielęgniarstwa i/lub kserokopia dyplomu lekarza psychiatry
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł (opłata nie podlega zwrotowi; nr rachunku znajduje się w karcie zgłoszenia)

Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej na adres: szkola@cbt.pl lub listownie na adres Szkoły Psychoterapii tj. ul. Wołodyjowskiego 74a, 02-724 Warszawa.

etap II – egzamin wstępny (pisemny), który decyduje o przyjęciu na kurs:

 • test z psychopatologii ogólnej,
 • konceptualizacja (w dowolnym nurcie psychoterapeutycznym) opisanego przypadku oraz zaproponowanie celów realizowanych w trakcie terapii i jej ramowego planu. Etap ten uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat w sposób spójny i logiczny uzasadni mechanizmy powstawania objawów w opisanym przypadku oraz zaprezentuje adekwatne do konceptualizacji cele i plan terapii.

Przeprowadzana procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym

Osoby, które pozytywnie zakończyły procedurę kwalifikacyjną są informowane o fakcie zakwalifikowania na kurs w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Kandydat niezakwalifikowany może ubiegać się o ponowne przyjęcie na następną edycję kursu.

Ogólne założenia realizowanego programu:

Program obejmuje 3 obszary tematyczne:

 1. w obszarze praktyki i teorii psychoterapii: mechanizmy prowadzące do powstawania zaburzeń psychicznych i sposoby ich leczenia;
 2. zagadnienia związane z rozwojem osobistym terapeuty;
 3. superwizje.

Grupa docelowa:

Czteroletni kurs psychoterapii przeznaczony jest dla:

 • psychiatrów,
 • psychologów, 
 • pedagogów,
 • pielęgniarek

zamierzających wykonywać zawód psychoterapeuty. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest złożenie karty zgłoszenia wraz z kopią dyplomu magisterskiego oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie z niego wyniku pozytywnego.

Zakres merytoryczny:

Zgodnie z koncepcją istnienia Centrum CBT – EDU główny kierunek kształcenia zawodowego prowadzony jest w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Na całość kształcenia składają się przedmioty podstawowe oraz zagadnienia z „pogranicza”, przy czym od strony dydaktycznej:

 • bloki zajęć obejmujące pierwsze 40% zajęć to wiedza stanowiąca podstawę warsztatu psychoterapeuty ze szczególnym naciskiem na wiedzę w nurcie CBT
 • bloki zajęć obejmujące pozostałe 60% poświęcone są doskonaleniu w praktyce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem

Szczegółowy program kursu:

koniec strony: pobierz plik – program 4letniego kursu CBT – EDU

Organizacja zajęć:

Większość zajęć organizowana jest w formie zjazdów weekendowych odbywających się raz w miesiącu w godz. 09.00 – 18.00.

Obowiązkowe treningi, interpersonalny i intrapsychiczny, wykraczają poza weekend; trwają 5 dni.

W indywidualnych przypadkach losowych dopuszczana jest możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Powrót na kurs jest możliwy po dopełnieniu odpowiednich procedur (zgodnie z regulaminem Szkoły).

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Centrum CBT – EDU przy ul. Wołodyjowskiego 74 A lub w salach wynajętych na potrzeby szkoleń.

Informacje dodatkowe:

Materiały pomocnicze do zajęć są najczęściej przekazywane w formie elektronicznej.

Zajęcia prowadzone w językach obcych są tłumaczone na język polski. Materiały do zajęć, które przekazują zagraniczni wykładowcy nie są tłumaczone na język polski.

Dla uczestników czteroletniego kursu istnieje możliwość:

 • uczestniczenia w kursach i warsztatach zawodowych na na preferencyjnych warunkach finansowych
 • odbywania stażu w placówkach, z którymi współpracujemy
POBIERZ

Program 4-letniego kursu CBT-EDU

POBIERZ
POBIERZ

Karta zgłoszenia na 4-letni kurs

POBIERZ