Kolejny termin składania dokumentów do egzaminu kończącego 4-letni kurs psychoterapii upływa w dniu 28 lutego 2020 r.


Szanowni Państwo

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs psychoterapii, uprawniający o ubieganie się o certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, powinna złożyć w Dziekanacie Szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:

ul. Wołodyjowskiego 74a
02-724 Warszawa

następujące dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – w załączniku znajduje się aktualny dokument do pobrania,
  • cztery przedstawione pisemnie przypadki terapii, które będą omawiane w trakcie egzaminu (każdy opis przypadku wydrukowany w 3 egzemplarzach + zapisany na CD lub innym nośniku danych),
  • nagrania sesji terapeutycznych 2 pacjentów (w 3 egzemplarzach na płytach CD),
  • pracę pisemną (wydrukowaną w 3 egzemplarzach oraz zapisaną na płycie CD): przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo- behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może być współautorem tej pracy,
  • zaświadczenie (może być kserokopia) potwierdzające prowadzenie praktyki
  • kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2000 zł (w przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi),
  • indeks uzupełniony wpisami z zajęć w tym wpisy potwierdzające superwizje indywidualne,
  • kserokopię dyplomu magisterskiego.

Po zdanym egzaminie, osoby ubiegające się o Certyfikat Terapeuty same składają wymagane dokumenty w Sekretariacie Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dokumenty na Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego będą rozpatrywane przez PTTPB 3 razy do roku. Wnioski i dokumenty należy składać w Towarzystwie w trzech terminach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Więcej informacji: www.pttpb.pl

POBIERZ

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

POBIERZ