Neuropsychologia kliniczna dorosłego

KIEROWNIK SZKOLENIA:

dr Beata Daniluk

FORMA ZAJĘĆ:

4 zjazdy obejmujące po 20 godzin wykładowych (łącznie 80 godzin wykładowych)
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w weekendy: sobota-niedziela, godz. 9.00-18.00
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, warsztat, metoda przypadków

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Warszawa

PROGRAM:

 1. Mózgowa organizacja czynności psychicznych (dr Beata Daniluk)
  • podstawy anatomii strukturalnej i czynnościowej mózgowia;
  • anatomia i organizacja funkcjonalna płatów czołowych, skroniowych, ciemieniowych i potylicznych; konsekwencje ogniskowych uszkodzeń kory mózgowej;
  • zjawisko asymetrii, czyli funkcjonalnego zróżnicowania półkul mózgowych.
 2. Postępowanie diagnostyczne w neuropsychologii klinicznej (dr Beata Daniluk)
  • czynniki determinujące obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych;
  • objawy i syndromy neuropsychologiczne;
  • główne podejścia diagnostyczne;
  • schemat badania neuropsychologicznego.
 3. Kontrowersje diagnostyczne na przykładzie uszkodzeń wybranych struktur mózgowia (dr Beata Daniluk)
  • zespół płata czołowego a zespół dysfunkcji wykonawczych;
  • móżdżkowy zespół zaburzeń poznawczo-emocjonalnych;
  • uszkodzenie płatów skroniowych a otępienie alzheimerowskie.
 4. Koncepcje na temat relacji mózg-zachowanie jako bezwzględny warunek diagnozowania i rehabilitacji neuropsychologicznej.
  (dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw.)

Istnieje możliwość płatności w ratach: I rata 800 zł, II, III i IV po 600 zł. Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

PROWADZĄCY:

dr Beata Daniluk – psycholog, pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, szkoleniowe oraz praktyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgowia, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępieniennymi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieuświadamianych procesów pamięciowych, mózgowych i psychologicznych mechanizmów starzenia się, schorzeń otępiennych, a także metodologicznych aspektów diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Jest współredaktorką trzech monografii oraz autorką i współautorką wielu publikacji badawczych i przeglądowych z zakresu neuropsychologii klinicznej.

dr n. med., dr hab. n. hum., prof. nadzw. Ewa Małgorzata Szepietowska – psycholog, aktualnie kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: neuropsychologia kliniczna (diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna) i poznawcza, psychologia kliniczna. Współpracuje z placówkami NZOZ i opieki społecznej. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia), w ramach podyplomowej specjalizacji z psychologii klinicznej (w zakresie modułu: neuropsychologia) oraz na studiach podyplomowych z neurologopedii i neuropsychologii. Jest autorką, współautorką lub redaktorem kilku monografii, artykułów z wiodących czasopism naukowych i zagranicznych. Recenzuje granty NCN i publikacje kierowane do czasopism naukowych. Kompetencje praktyczne obejmują diagnozowanie neuropsychologiczne oraz pomoc psychologiczną (w tym – rehabilitację neuropsychologiczną) osób dorosłych.