Neuropsychologia kliniczna dorosłego

Dla kogo?

Kurs składający się z czterech spotkań kierujemy do psychologów, psychoterapeutów oraz osób kształcących się w psychoterapii, które zainteresowane są diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną.

Cele szkolenia

 • Dowiesz się na czym polega mózgowa organizacja czynności psychicznych.
 • Nauczysz się jak prowadzić postępowanie w diagnostyce neuropsychologii.
 • Poznasz koncepcje dot. relacji mózg – zachowanie i nauczysz się w jaki sposób uwzględniać je w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

Ramowy program kursu

Spotkanie 1: Mózgowa organizacja czynności psychicznych (dr Beata Daniluk)

 1. Podstawy anatomii strukturalnej i czynnościowej mózgowia;
 2. Anatomia i organizacja funkcjonalna płatów czołowych, skroniowych, ciemieniowych i potylicznych; konsekwencje ogniskowych uszkodzeń kory mózgowej;
 3. Zjawisko asymetrii, czyli funkcjonalnego zróżnicowania półkul mózgowych.

Spotkanie 2: Postępowanie diagnostyczne w neuropsychologii klinicznej (dr Beata Daniluk)

 1. Czynniki determinujące obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych.
 2. Objawy i syndromy neuropsychologiczne.
 3. Główne podejścia diagnostyczne.
 4. Schemat badania neuropsychologicznego.

Spotkanie 3: Kontrowersje diagnostyczne na przykładzie uszkodzeń wybranych struktur mózgowia (dr Beata Daniluk)

 1. Zespół płata czołowego a zespół dysfunkcji wykonawczych.
 2. Móżdżkowy zespół zaburzeń poznawczo-emocjonalnych.
 3. Uszkodzenie płatów skroniowych a otępienie alzheimerowskie.

Spotkanie 4: Koncepcje na temat relacji mózg-zachowanie jako bezwzględny warunek diagnozowania i rehabilitacji neuropsychologicznej.
(dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw.)

 1.  Czynniki kształtujące przebieg diagnozowania i rehabilitacji neuropsychologicznej (modele/teorie dotyczące relacji mózg-zachowanie; czynniki związane z osobą badaną –indywidualne i kliniczne; czynniki związane ze środowiskiem osoby badanej; czynniki związane z celem diagnozy i rehabilitacji)
 2. Źródła wiedzy o relacjach mózg-zachowanie
 3. Rozwój poglądów na temat mózg – zachowanie (teoretyczne podstawy diagnozy i pomocy osobom z patologią OUN), m.in. modele wąskolokalizacyjne i antylokalizacyjne, asymetria funkcjonalna mózgu, rola móżdżku w regulacji zachowania
 4. Plastyczność mózgu w kontekście powstawania objawów neuropsychologicznych i rehabilitacji neuropsychologicznej (plastyczność synaptyczna; diaschiza, dyskoneksja, penumbra, neurogeneza)
 5. Formy pomocy oferowanej osobom z objawami neuropsychologicznymi: rehabilitacja neuropsychologiczna, treningi funkcji poznawczych, stymulacja, psychoterapia – indywidualna grupowa, z rodziną (możliwości i ograniczenia), techniki inwazyjne i nieinwazyjne. Definicje, różnice, cele.
 6. Ogólne zasady realizacji rehabilitacji neuropsychologicznej. Kwestia rehabilitacji neuropsychologicznej opartej na dowodach naukowych.
 7. Wybrane modele rehabilitacji neuropsychologicznej (model Łuriowski, model holistyczny)
 8. Zastosowanie metod komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej – wady i zalety

Metody pracy

Warsztat, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Organizacja szkolenia

Kurs składa się z 4 spotkań weekendowych. Na kurs zapisujemy się poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto (numer konta w formularzu zgłoszeniowym). Istnieje możliwość płatności w ratach:
4 raty po 950 zł.

Warsztat odbywać się będzie stacjonarnie w Warszawie, w Centrum CBT EDU, Wołodyjowskiego 74.  

Prowadzenie

dr Beata Daniluk – psycholog, pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, szkoleniowe oraz praktyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgowia, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępieniennymi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieuświadamianych procesów pamięciowych, mózgowych i psychologicznych mechanizmów starzenia się, schorzeń otępiennych, a także metodologicznych aspektów diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Jest współredaktorką trzech monografii oraz autorką i współautorką wielu publikacji badawczych i przeglądowych z zakresu neuropsychologii klinicznej.

dr n. med., dr hab. n. hum., prof. nadzw. Ewa Małgorzata Szepietowska – psycholog, aktualnie kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: neuropsychologia kliniczna (diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna) i poznawcza, psychologia kliniczna. Współpracuje z placówkami NZOZ i opieki społecznej. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia), w ramach podyplomowej specjalizacji z psychologii klinicznej (w zakresie modułu: neuropsychologia) oraz na studiach podyplomowych z neurologopedii i neuropsychologii. Jest autorką, współautorką lub redaktorem kilku monografii, artykułów z wiodących czasopism naukowych i zagranicznych. Recenzuje granty NCN i publikacje kierowane do czasopism naukowych. Kompetencje praktyczne obejmują diagnozowanie neuropsychologiczne oraz pomoc psychologiczną (w tym – rehabilitację neuropsychologiczną) osób dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.