Wykorzystanie relacji terapeutycznej w leczeniu zaburzeń osobowości

Wykorzystanie relacji  terapeutycznej w leczeniu zaburzeń osobowości. Przezwyciężanie typowych problemów występujących w relacji w terapii schematu i terapii poznawczo behawioralnej.

CZAS TRWANIA:

4 dni, 28 godzin zajęć

TERMINY:

Część I  10-11 maja 2019 (piątek – sobota), Część II 07-08 czerwca 2019 (piątek – sobota)
godz. 09:00 – 17:00

PROGRAM SZKOLENIA:

„Prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej wymaga dobrej relacji terapeutycznej” – ten podstawowy fakt bywa pomijany przez krytyków TPB, a jednocześnie niekiedy nie poświęca się mu dostatecznej uwagi w trakcie szkoleń z tego zakresu. Coraz więcej badań i klinicznych obserwacji wskazuje też, że ramach szeroko rozumianej terapii poznawczo-behawioralnej relacja terapeutyczna stanowi zasadniczy element zmiany. Wydaje się to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do zaburzeń osobowości. Jednocześnie relacja terapeutyczna w TPB i ST opiera się specyficznych założeniach i wynikających z nich zasadach postępowania, które niekiedy odbiegają od powszechnych wyobrażeń na ten temat tego, co dzieje się między terapeutą a pacjentem. Ze względu na integracyjną naturę TPB (Alford, Beck, 2005) również w relacji terapeutycznej zetkniemy się z różnorakimi jej aspektami, łączącymi się jednak w spójną całość, która ma służyć redukcji cierpienia pacjenta i modyfikacji jego schematów.  Proponowany warsztat oferuje możliwość zapoznania się z bogactwem oddziaływań związanych z relacją terapeutyczną w TPB i ST, a następnie ich przećwiczenie. Obejmie to zarówno podstawowe, najbardziej klasyczne elementy (np. tworzenie relacji opartej na współpracy), jak i najnowsze propozycje, wychodzące naprzeciw problemom związanym z zaburzeniami osobowości (np. korekcyjne komunikaty i ujawnianie własnych reakcji emocjonalnych). Kontekstem powyższych rozważań i ćwiczeń będzie również synteza podejścia poznawczo-behawioralnego do relacji terapeutycznej z wiedzą z zakresu teorii przywiązania.

  • Pierwsza, dwudniowa część szkolenia: będzie wprowadzała w tematykę relacji terapeutycznej w TPB i ST. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia, a uczestnicy w parach i podgrupach przećwiczą kluczowe elementy relacji terapeutycznej: emocjonalne dostrojenie się do pacjenta i okazywanie adekwatnej empatii oraz uprawomocnienie jego reakcji, dzielenie się własnymi uczuciami, budowanie zaufania i atmosfery współpracy, zbieranie informacji zwrotnych i inicjowanie naprawy sojuszu roboczego, a także przekazywanie korekcyjnych komunikatów. Przeprowadzenie powyższych interwencji będzie połączone z omówieniem specyfiki relacji terapeutycznej z pacjentami z diagnozą borderline oraz pacjentów z zaburzeniami osobowości z clusteru C.
  • W drugiej części szkolenia uwaga zostanie poświęcona bardziej zaawansowanym umiejętnościom terapeutycznym, związanym z używaniem różnych strategii interpersonalnych do osiągnięcia celów terapeutycznych (Beck, 2005; Beck i in., 2015; Young, 2003). W tym kontekście omówione zostaną również strategie przezwyciężania częstych problemów, takich jak trudności we współpracy na sesji, złość na terapeutę, niewykonywanie zadań terapeutycznych poza gabinetem czy niebezpieczne, impulsywne zachowania pacjenta (np. agresja, samouszkodzenia, nadużywanie substancji). Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wzmacnianie korektywnego aspektu relacji terapeutycznej, stawianie granic, formułowanie empatycznej konfrontacji oraz budowanie motywacji i wspieranie pacjentów w dążeniu ku zmianie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona pacjentom z diagnozą osobowości borderline, narcystycznej, histrionicznej oraz pacjentom przejawiającym zachowania bierno-agresywne.

Warsztat wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, w związku z tym uczestnicy muszą ukończyć przynajmniej rok szkolenia w zakresie cbt ( lub inne warsztaty wprowadzające w tematykę terapii cbt) oraz odbyć przynajmniej cztery dni szkolenia z zakresu ST.

ZALECANE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI POZYCJAMI BIBLIOGRAFICZNYMI:

  • Beck A.T. in. (2015). Cognitive therapy of personality disorders. Third edition. New York: Guilford Press.
  • Beck J. (2011) Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ.
  • Beck J. (2005) Cognitive therapy for challenging problems. What to do when the basics don’t work. New York: Guilford Press.
  • Wallin D. J. (2011). Przywiązanie w psychoterapii. Kraków: WUJ.
  • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. (2013) Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańsk: GWP.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a szkoleniowe godziny będą się liczyć w przypadku odnawiania certyfikatów PTTPB i starania się o certyfikat ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu).

PROWADZĄCY:

mgr Jędrzej Kosewski – Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.