Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

WAŻNE!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych zaburzeń (w oparciu o klasyfikację ICD-10 i DSM-5) oraz założeń terapii poznawczo-behawioralnej, technik poznawczych i behawioralnych, specyfiki nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym, konceptualizacji problemu pacjenta w wieku rozwojowym z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi. Wskazane jest by, osoby, które nie dysponują odpowiednią w tym zakresie wiedzą, przed przystąpieniem do poniższych szkoleń, uzupełniły ją poprzez uczestnictwo w szkoleniu pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym: teoria i praktyka”.

CZAS TRWANIA:

160 godzin – 8 modułów po 20 godzin
Istnieje możliwość udziału w wybranych modułach.

CELE SZKOLENIA:

Wykaz umiejętności w zakresie nabytej wiedzy i praktycznych – oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Umiejętność formułowania diagnozy w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja,
 • Umiejętność poszerzenia konceptualizacji problemu o konceptualizację funkcji objawów w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych,
 • Umiejętność wdrażania ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia
 • Umiejętność oceny skuteczności zastosowanych interwencji terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej i monitorowanie zmiany,
 • Umiejętność wdrażania ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia, prowadzenie poznawczo-behawioralnej terapii rodzin,
 • Umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii poznawczo-behawioralnej różnych problemów klinicznych pacjentów w wieku rozwojowym,
 • Umiejętność formułowanie podsumowania przeprowadzonych oddziaływań z oceną realizacji celów, zaistniałych trudności i ewentualnych modyfikacji, oceną korzyści jakie pacjent osiągnął, powodów ewentualnego przerwania terapii, dalszych planów terapeutycznych w stosunku do pacjenta.

MODUŁ 1: ZABURZENIA EKSTERNALIZACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY – MODEL I TERAPIA W PODEJŚCIU POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

TERMIN:

w trakcie potwierdzania

PROWADZĄCY:

dr n. med. Tomasz Srebnicki

CZAS TRWANIA:

20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń eksternalizacyjnych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem „okularów na ADHD”, pracy z uwarunkowaniami sprawczymi, tworzenia programów behawioralnych opartych na rozumieniu zachowania jako komunikatu, pracy na pozytywnej motywacji,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

MODUŁ 2:  TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI DEPRESYJNYMI ORAZ ZABURZENIAMI ZWIĄZANYMI Z CZYNNIKAMI STRESOWYMI (WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE, PRZEMOC EMOCJONALNA I FIZYCZNA)

TERMIN:

w trakcie potwierdzania

PROWADZĄCY:

mgr Małgorzata Łuba

Czas trwania: 20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń depresyjnych i zaburzeń związanych z czynnikami stresowymi w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu zaburzenia w okresie dzieciństwa i wieku nastoletniego,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń takich jak aktywacja behawioralna, problem solving, przedłużona ekspozycja, restrukturyzacja poznawcza,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia,
 • Aspekty prawne dotyczące interwencji terapeuty w razie powzięcia podejrzenia o trwającej przemocy psychicznej, fizycznej czy seksualnej.

MODUŁ 3: OSOBOWOŚĆ I JEJ ZABURZENIA W KONCEPCJI POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ, TERAPIA SCHEMATU, TERAPIA NIEPRAWIDŁOWO KSZTAŁTUJĄCEJ SIĘ OSOBOWOŚCI

TERMIN:

w trakcie potwierdzania

PROWADZĄCY:

mgr Nina Szalas

CZAS TRWANIA:

20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy nieprawidłowo kształtującej się osobowości w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem elementów terapii schematu,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

MODUŁ 4: ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU (AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA) U DZIECI I MŁODZIEŻY – ZAKRES I MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA TECHNIK POZNAWCZO-BEHAWIORALNYCH

TERMIN:

25-26 lutego 2023 r.

PROWADZĄCY:

mgr Katarzyna Szamburska-Lewandowska

CZAS TRWANIA:

20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Tworzenie konceptualizacji problemu zachowań trudnych pacjenta z uwzględnieniem znaczenia objawu w jego systemie w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

MODUŁ 5: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO-OCD, ZABURZENIA TIKOWE, TRICHOLTILLOMANIA, DERMATILLOMANIA (EXCORIATION SKIN DISORDER), DYSMORFOFOBIA

TERMIN:

w trakcie potwierdzania

PROWADZĄCY:

dr hab. n. med. Anita Bryńska

CZAS TRWANIA:

20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnych i z nimi związanych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i restrukturyzacji poznawczej,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

MODUŁ 6: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZEŃ LĘKOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (LĘK UOGÓLNIONY, LĘK SPOŁECZNY W DZIECIŃSTWIE, FOBIA SPOŁECZNA, LĘK PRZED SEPARACJĄ W DZIECIŃSTWIE, MUTYZM WYBIÓRCZY, NAPADY LĘKU PANICZNEGO, FOBIE PROSTE)

TERMIN:

27-28 listopada 2021 r.

PROWADZĄCY:

mgr Agnieszka Gładysz

CZAS TRWANIA:

20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń lękowych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

MODUŁ 7: TERAPIA SAMOOKALECZEŃ, TENDENCJI SAMOBÓJCZYCH, PROBLEMÓW W KONTROLI GNIEWU, ZANIŻONEJ SAMOOCENY U DZIECI I MŁODZIEŻY

TERMIN:

11-12 września 2021 r.

PROWADZĄCY:

mgr Nina Szalas

CZAS TRWANIA:

20 godzin, warsztat w formie on-line
godz. 09:00

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie konceptualizacji poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży dokonujących samookaleczeń, z tendencjami samobójczymi, z problemami w kontroli gniewy i z zaniżoną samooceną
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem metod regulacji emocji i restrukturyzacji poznawczej,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia

MODUŁ 8: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

TERMIN:

16-17 października 2021 r.

PROWADZĄCY:

dr n. med. Katarzyna Biernacka

CZAS TRWANIA:

20 godzin

TREŚĆ NAUCZANIA:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń odżywiania w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego i żarłoczności psychicznej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26