Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii, studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 • Zrozumienie złożoności problematyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, rodzaje zaburzeń i ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Doskonalenie umiejętności diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawanie różnych symptomów i czynników ryzyka.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych interwencji terapeutycznych w przypadku zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, włączając w to różne podejścia terapeutyczne i techniki interwencyjne.
 • Budowanie umiejętności współpracy z rodzinami pacjentów oraz innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę nad dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami odżywiania.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • Etiologii i czynników ryzyka związanych z zaburzeniami odżywiania u dzieci i młodzieży.
 • Rozpoznawania objawów i symptomów różnych rodzajów zaburzeń odżywiania.
 • Skutecznych strategii terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami odżywiania.
 • Wsparcia rodziny w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania.

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie do problematyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
  • Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania;
  • Etiologia zaburzeń odżywiania: czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe;
  • Epidemiologia i częstość występowania zaburzeń odżywiania w populacji dzieci i młodzieży;.
 2. Diagnoza i ocena zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
  • Procedury oceny ryzyka i stopnia zaawansowania zaburzeń odżywiania;.
  • Ocena współistniejących problemów zdrowotnych i psychicznych związanych z zaburzeniami odżywiania;.
 3. Plany interwencji w przypadku zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
  • Wsparcie społeczne: rola szkół, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w wsparciu dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania;
  • Oddziaływania terapeutyczne;
  • Współpraca specjalistów ;
 4. Wsparcie społeczne i profilaktyka zaburzeń odżywiania

Spodziewane efekty:

 • Lepsze zrozumienie złożoności i różnorodności zaburzeń odżywiania występujących u dzieci i młodzieży, uwzględniając ich etiologię, mechanizmy podtrzymujące oraz skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Zwiększenie umiejętności interwencyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami odżywiania.
 • Zwiększenie umiejętności współpracy z rodzinami pacjentów oraz innymi profesjonalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i fizycznym, w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
 • Zbudowanie umiejętności stosowania strategii profilaktycznych oraz działań promujących zdrowie psychiczne i fizyczne w kontekście zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

mgr, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog, pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim, studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS oraz dwustopniowy kurs EMDR w PTT EMDR.

Jest absolwentką 4 letniego Szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej w CBT Warszawa oraz 2 letniego szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie.

Rozwijała swoje kompetencje przez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach (Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Stosowana Analiza Zachowania, Rozwijanie Umiejętności Społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uzależnienia behawioralne, trzy stopnie języka migowego, szkolenie pierwszego stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej).

Obecnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawie, prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną.  W terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych wykorzystuje pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Wspiera rodziców w terapii rodzicielskiej. Jako psychotraumatolog pracuje z pacjentami, którzy przeżyli traumy oraz mają zaburzenia więzi.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.