Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży

Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży

Ilość miejsc:

 • 20 osób

UWAGA!

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa  mazowieckiego lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Termin:

 • 30.01.2020-17.09.2020
 • rekrutacja trwa do 20.01.2020

Szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie i będzie obejmowało 96 h wykładowych. Adresowane jest do lekarzy specjalistów, lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, realizujących świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w tym również lekarze pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Obejmować będzie następujące tematy:

 • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego (16 h).
 • Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej – wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży, zastosowanie technik poznawczo- behawioralnych (16 h).
 • Terapia poznawcza nastolatka-plan terapii, modyfikacja technik poznawczych, terapia nastolatka w kontekście rodziny (16 h).
 • Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia zachowania (16 h).
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) i zaburzeń tikowych (16 h).
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży (16 h).

W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów całego szkolenia, w tym kosztów noclegów oraz wyżywienia.

Zasady rekrutacji

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 13 stycznia do dnia 24 stycznia 2020 roku i obejmuje ocenę spełniania warunków dostępu, a w przypadku gdy liczba osób spełniających te warunki jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych odbywa się postępowanie konkursowe.

Warunki dostępu:
a) wykształcenie wyższe z obszaru nauk medycznych, w tym lekarze specjaliści, lekarze bez specjalizacji, lekarze w trakcie specjalizacji realizujący świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w tym również lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych
b) zatrudnienie w publicznym systemie: opieki zdrowotnej lub jednostkach pomocy społecznej.

Kryteria punktowe w postępowaniu konkursowym:
a) okres wykonywania czynności zawodowych w systemie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży lub jednostkach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży – 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów;
b) posiadanie: stopnia naukowego (2 punkty) lub tytułu naukowego (5 punktów);
c) za każde autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji – 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego uzyskały tę samą liczbę punktów, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego mają ten sam wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

 1. Lista niezbędnych dokumentów, które muszą złożyć uczestnicy rekrutacji: osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia. Wniosek zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 2) datę i miejsce urodzenia; 3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania; 4) obywatelstwo (obywatelstwa); 5) adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 6) nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) informację o posiadanym stopniu lub tytule naukowym; 8) wykaz publikacji, których autorem albo współautorem jest wnioskodawca. Do wniosku dołącza się kopię: 1) dyplomu ukończenia studiów wyższych; 2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych; 3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego. Wniosek składa się w terminie od dnia 5 listopada 2019 r do dnia 12 stycznia 2020 r.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie: od dnia 5 listopada 2019 r do dnia 31 stycznia 2020 r.
 3. Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby spełniające warunki dostępu, które nie uzyskały liczby punktów wystarczającej do zakwalifikowania się na szkolenie.
 4. Dodatkowy nabór, z listy rezerwowej w terminie: od dnia 27 do dnia 31 stycznia 2020 roku (w przypadku gdy ktoś z listy głównej odmówi udziału)
 5. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: koordynator projektu (mgr Nina Szalas)

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".