Jan Chodkiewicz

Wykładowca w szkole psychoterapii

Jan Chodkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia); posiada stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Absolwent 4- letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie.

Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikiem Instytutu Psychologii, Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii. Prowadzi psychoterapię pacjentów w nurcie poznawczo -behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobył jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi (1993-1995) oraz jako psycholog – specjalista terapii uzależnień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi prowadząc diagnozy psychologiczne oraz terapie osób uzależnionych i członków ich rodzin (1995 – 2006).

Obszarem jego zainteresowań są uzależnienia substancjalne (zwłaszcza uzależnienie od alkoholu) i niesubstancjalne, zaburzenia afektywne (depresja u mężczyzn i zachowania samobójcze), terapia poznawczo-behawioralna i terapia schematów oraz zaburzenia psychosomatyczne.

Jest autorem trzech książek, redaktorem dwóch książek, tłumaczem dwóch książek (w tym Poznawcza terapia uzależnień, A. Beck, F. Wright, C. Newman, B. Liese, Kraków UJ, 2007), autorem i współautorem ponad 150 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach naukowych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Prowadził zajęcia z terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień w szeregu szkołach psychoterapii.

Jest recenzentem artykułów nadsyłanych do szeregu czasopism naukowych m.in. Alkoholizmu i Narkomanii, Psychiatrii Polskiej. Psychologia Wychowawcza, Polskie Forum Psychologiczne, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Current Issues in Personality Psychology,Health Psychology Report, Roczniki Psychologiczne, Agressive Behaviour, International Journal of Environmental Research and Public Health.