Szkoła psychoterapii

Sekretariat szkoły

Anna_Pytlakowska
Anna Pytlakowska

Tel.: 22 428 44 26
Szkoła email: szkola@cbt.pl

Dział płatności

Kacper Luć
Kacper Łuć
Dominika Węcławska
Dominika Węcławska

Tel.: 22 479 59 49

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30, w piątki sekretariat nieczynny.

Dlaczego warto się u nas uczyć?

Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU jest pionierem i liderem wśród ośrodków kształcących psychoterapeutów od ponad 20 lat.  Szkoła jest ośrodkiem rekomendowanym i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

 • Kadra szkoły to doskonali dydaktycy, specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy posiadający wieloletnie doświadczenie,
 • Ukończenie 4-letniego całościowego szkolenia umożliwia ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB oraz pracę na stanowisku psychoterapeuty, w poradniach NFZ (szkolenie spełnia kryteria wymagane przez NFZ),
 • Szkoła gwarantuje rzetelną wiedzę i praktykę,
 • Szkoła zapewnia rozwój osobisty – treningi interpersonalne oraz treningi intrapsychiczne,
 • Szkolenie obejmuje całościowy program zawierający również moduły poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • Dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii wydawany jest w języku polskim i angielskim,
 • Szkoła prowadzi również szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatu superwizora/dydaktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej PTTPB.

Dodatkowe wartości dla uczestników kursu 4-letniego:

 • Każdy rocznik posiada swojego Opiekuna roku, 
 • Masz możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych Centrum CBT,
 • Otrzymujesz preferencyjny dostęp do kursów, warsztatów i szkoleń dedykowanych psychoterapeutom w ramach Centrum CBT EDU,
 • Otrzymujesz preferencyjny dostęp do e-księgarni CBT, w tym czasopisma Terapia poznawczo-behawioralna, zwierającego opisy i konceptualizacje przypadków pacjentów, 
 • Masz możliwość rozwoju praktyki terapeutycznej w Centrach Terapii CBT uzyskując wsparcie doświadczonych psychoterapeutów, superwizorów i lekarzy psychiatrów.

Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Centrum CBT-EDU w liczbach

Ponad 80
edycji kursu

Ponad 1000 absolwentów

Ponad 20 lat działalności

65 wykładowców

Nasza kadra

Certyfikowani psychoterapeuci

Nasza kadra skupia certyfikowanych psychoterapeutów, co gwarantuje wysoki poziom kompetencji i profesjonalizmu.

Superwizorzy z wieloletnim doświadczeniem

Dzięki superwizorom z długoletnim doświadczeniem masz pewność, że proces nauki jest wspierany przez ekspertów, którzy znają tajniki praktyki psychoterapeutycznej.

Specjaliści i praktycy

W naszej szkole spotkasz specjalistów, którzy nie tylko posiadają teoretyczne zaplecze, ale również bogate doświadczenie praktyczne, dzięki czemu nauka staje się realna i związana z rzeczywistością terapeutyczną.

Doskonała dydaktyka

Nasi nauczyciele to pasjonaci, których celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również inspiracja do samorozwoju i poszerzania horyzontów.

Razem tworzymy przestrzeń, w której rozwija się wiedza, umiejętności i pasja psychoterapeutów. Zapraszamy do odkrywania ścieżek rozwoju w Szkole Psychoterapii Centrum CBT!

Oferta

4-letni-kurs-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej

4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej

AdobeStock_420870415

Specjalizacja psychoterapia dzieci i młodzieży

Przekonaj się, jak Spotkania z Superwizją w Centrum CBT EDU mogą wspomóc Twój rozwój zawodowy i osobisty_-1

Spotkania z Superwizją w Centrum CBT EDU

centrum-cbt-edu-warszawa-kurs-superwizora-dydaktyka-PTTPB-600x400-1

Kurs superwizora-dydaktyka

Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży-1

Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży

Często zadawane pytania

Informacji udziela Katarzyna Gościmińska i Anna Pytlakowska – sekretariat Szkoły, ul. Wołodyjowskiego 74a, 02-724 Warszawa, email: szkola@projekty.b4after.pl, tel. 22 428 44 26.

Od poniedziałku do czwartku, w godz. 9.00-16.00, kontakt telefoniczny w godz. 10:00 – 14.30. W piątki sekretariat jest nieczynny.

Od poniedziałku do czwartku, w godz. 8:30 – 15.30 zapraszamy do Pani Joanny Kwiatkowskiej: finanse@projekty.b4after.pl

Tak. Dane do wystawienia faktury należy podać PRZED dokonaniem płatności na adres: finanse@projekty.b4after.pl

Tak. Standardowo płatność za jeden rok jest rozłożona na 5 rat. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 10 rat.

Szkolenie obejmuje 1200 h poświęconych teorii i praktyce podejścia poznawczo-behawioralnego w tym:

 1. 840 h zajęć teoretyczno-praktycznych (432 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych, 288 godzin superwizji, 120 godzin rozwoju osobistego realizowanego w formie oddziaływań grupowych) prowadzonych w ramach kursu
 2. 360 h stażu klinicznego, w tym 120 h psychiatrycznego stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz 240 h stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału), do samodzielnego zrealizowania przez uczestnika szkolenia w czasie trwania szkolenia

Szkolenie obejmuje 39 dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela), w tym 25 zjazdów (500h dydaktycznych) obejmuje zajęcia teoretyczno-warsztatowe poświęcone teorii i praktyce terapii poznawczo-behawioralnej oraz 14 zjazdów (280h dydaktycznych) poświęconych jest  superwizji procesów terapeutycznych.

3 zjazdy przeznaczone są na realizację treningu osobistego (20h dydaktycznych grupa otwarcia, 40 h dydaktycznych trening interpersonalny, 40h dydaktycznych trening intrapsychiczny) organizowane są formie zajęć trwających 4 dni.

Zajęcia odbywają się od godz. 9.00, w przypadku zajęć stacjonarnych w salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Długość i czas realizacji przerw ustalany jest między wykładowcą i grupą. Uwzględniając wymiar godzinowy zajęć w ciągu jednego dnia, tj. 9 godz. dydaktycznych (każda po 45 min) zajęcia nie powinny kończyć się wcześniej niż o godz. 16.30).

Każdego dnia przed zajęciami należy podpisać listę obecności (w przypadku zajęć on-line potwierdzeniem obecności są wpisy na czacie). Po zakończeniu zajęć prowadzący dokonują również wpisów potwierdzających Państwa udział w zajęciach w Indeksie. Podpisy na listach obecności oraz w indeksach są potwierdzeniem zaliczenia zajęć. Sam podpis złożony na liście obecności nie jest wystarczający do potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach! Potwierdzenie podpisem prowadzącego w Indeksie obejmuje: datę i temat zrealizowanych zajęć, nazwisko prowadzącego, liczbę godzin dydaktycznych.

Przykład: 

Data

Temat zajęć

Liczba godzin

Prowadzący

Podpis

XX.YY.ZZZZ

Zaburzenia afektywne

10

XY

XY

XX.YY.ZZZZ

Zaburzenia afektywne

10

XY

XY

Zajęcia on-line należy wpisywać do indeksu z adnotacją, że są to zajęcia zdalne.

W sytuacji, gdy osoba uczestnicząca w zajęciach nie ma Indeksu (np. go zapomniała), obowiązana jest uzyskać pisemne poświadczenie obecności od prowadzącego (formularze dostępne są w recepcji w czasie każdych zajęć). 

W ciągu roku akademickiego osoba szkoląca się ma prawo opuścić 27 h (1,5 zjazdu). W czasie trwania zajęć superwizyjnych tj. w czasie czwartego roku kursu, liczba opuszczonych godzin szkolenia w ciągu roku nie może przekraczać 18 h (jeden zjazd).

Zajęcia rozpoczynające kurs tj. „Grupa otwarcia” oraz zajęcia przeznaczone na pracę własną (tj. Trening interpersonalny i Trening Intrapsychiczny) wymagają obecności przez wszystkie dni, w pełnym wymiarze godzin. Tych zajęć nie można odrabiać z innymi grupami! Nie ma możliwości zaliczenia w poczet godzin Treningu interpersonalnego, treningów odbywanych wcześniej przez osobę szkoląca się (celem jest zrealizowanie treningu interpersonalnego w grupie osób, z którymi się szkolimy!). 

Godziny nieobecności przekraczające dopuszczalne limity muszą zostać odrobione w trakcie zajęć z inną grupą. Zajęcia odrabiane muszą mieć taką samą tematykę, jak te, których dotyczyła nieobecność!

Zajęcia mogą zostać odrobione po „zaistnieniu” nieobecności! Nie ma możliwości dołączenia do zajęć z inną grupą w sytuacji „przewidywania” nieobecności w wyznaczonym dla własnej grupy terminie zajęć. Oznacza to, że najpierw muszą odbyć się zajęcia, na których jesteśmy nieobecni, a dopiero potem można wystąpić z prośbą o ich odrobienie, nie ma możliwości odrobienia zająć, które jeszcze się nie odbyły!

Termin odrobienia nieobecności musi zostać indywidualnie ustalony z sekretariatem – nie ma możliwości zgłoszenia się na zajęcia z inną grupą, bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu. Dodatkowy termin zajęć jest wyznaczany, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kursanta do Sekretariatu Szkoły i z uwzględnieniem liczby osób uczestniczących w danych zajęciach (tj. dodatkowa liczba osób przyjętych na zajęcia nie może przekroczyć 2, w szczególnych przypadkach 3 osób!).  Szkoła nie jest w stanie zagwarantować możliwości odrobienia zajęć w pierwszym możliwym terminie, w którym realizowany jest dany temat.

Jeżeli osoba prowadząca zajęcia przewiduje materiały pomocnicze do zajęć, będą one przesyłane w wersji elektronicznej na 2-3 dni przed zajęciami. Materiały przekazywane przez zagranicznych wykładowców nie są tłumaczone na język polski.

Warunkiem uczestnictwa w kolejnych etapach szkolenia jest zaliczenie każdego roku kursu oraz zaliczenie egzaminu cząstkowego organizowanego po II roku szkolenia, obejmującego swym zakresem tematycznym zagadnienia teoretyczne.

Zaliczenie roku szkolenia wymaga potwierdzenia uczestnictwa w wymaganej liczbie godzin. Potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w Indeksie! W sytuacji niemożności odrobienia nieobecności w danym roku szkolenia Kierownik Naukowy Kursu może zadecydować o warunkowym zaliczeniu roku i zezwolić na zaliczenie nieobecności w kolejnym roku akademickim.

Warunkiem dopuszczenia do zajęć superwizyjnych jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu cząstkowego obejmującego zagadnienia teoretyczne z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (organizowanego po II roku szkolenia). Egzamin ma formę testu składającego się z 25-35 pytań (próg zdawalności: 60% prawidłowych odpowiedzi) lub pisemną (udzielenie odpowiedzi na 1-2 pytania dotyczące poznawczo-behawioralnych modeli zaburzeń; próg zdawalności: uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej dla każdej z udzielonych odpowiedzi).

W połowie III roku szkolenia rozpoczynają się zajęcia superwizyjne. Są to zajęcia, które jedynie w szczególnych przypadkach można odrobić z inna grupą! Superwizji poddawana jest prowadzona praktyka psychoterapeutyczna w nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza konieczność posiadania pacjentów i prowadzenia z nimi terapii. Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU nie zapewnia możliwości prowadzenia pacjentów w jednostkach powiązanych (tj. Poradniach Centrum CBT).

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy zobowiązani są do:

 • Zrealizowania wymaganych programem szkolenia godzin przeznaczonych na zajęcia superwizyjne (potwierdzenie obecności tak jak w przypadku zajęć teoretyczno-praktycznych, tj. podpis na liście obecności i poświadczenie obecności przez prowadzącego w Indeksie);
 • Do uzyskania w Karcie Superwizji zaliczeń 8 superwizji prowadzonych przez Państwa procesów terapeutycznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami PTTPB superwizowane procesy terapeutyczne mają być prowadzone od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii i muszą dotyczyć co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo). W związku z powyższymi wymogami dodatkowymi, oprócz Indeksu, dokumentem, który posiada osoba szkoląca się w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU jest Karta Superwizji.
 • Uczestnicy szkolenia proszeni są o bardzo dokładne dokonywanie wpisów w Karcie Superwizji, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji, tak jak to zaprezentowano poniżej:

 

 

Przykładowe wpisy w Karcie Superwizji

 

Data

Rozpoznanie, inicjały i wiek pacjenta

Superwizowany

Problem

Liczba godzin superwizowanej terapii

Rodzaj superwizji

Zaliczenie

Podpis sueprwizora/

Uwagi

XX.YY.ZZZZ

Zespół depresyjny

M.N. lat 36

Konceptualizacja i plan terapii

10

Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Zaburzenia osobowości typu borderline

D.F. lat 41

Problem w relacji terapeutycznej

30

Superwizja                   w trakcie zajęć

 

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Fobia społeczna

T.Sz. lat 27

Powtórna konceptualizacja                           i ustalenie nowych celów

25

Superwizja                  w trakcie zajęć

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Lęk uogólniony

R.C. lat 31

Plan i przebieg terapii

15

Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Anorexia nervosa

J.N. lat 18

Przebieg terapii                               i podsumowanie uzyskanych efektów

45

Superwizja                    w trakcie zajęć

 

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Fobia społeczna osobowość typu borderline

K.R-M lat 37

Analiza przyczyn rezygnacji z terapii, konceptualizacja

30

Superwizja                    w trakcie zajęć

 

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Osobowość zależna

A.P. lat 42

Konceptualizacja, cele                  i plan terapii

15

Superwizja                    w trakcie zajęć

 

zal

XY

XX.YY.ZZZZ

Zespół depresyjny

R.W. lat 29

Trudności w realizacji planu terapii, konceptualizacja

30

Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)

zal

XY

 

 • Uczestnicy grup, które realizują już zajęcia superwizyjne proszeni są o wypełnienie Kart Superwizji, zgodnie z posiadanymi w Indeksie wpisami lub w przypadku zajęć, które odbyły się on-line zgodnie z wpisami na czacie. Zadeklarowana liczba godzin superwizowanej terapii (do tej pory dokładnie nie monitorowana w trakcie omawiania i superwizji przypadku) powinna być adekwatna do superwizowanego problemu/zagadnienia!

Minimum 4 superwizji (w tym co najmniej 1 superwizja bezpośrednia), powinno zostać zrealizowanych w trakcie trwania zajęć (prezentacja przypadku w trakcie zajęć lub odsłuchiwanie nagrań audio lub wideo). Jeśli pozostałe superwizje zostały zrealizowane indywidualnie u superwizora z listy umieszczonej na stronie Szkoły Psychoterapii Centrum CBT (osoby posiadające certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub będące w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTP), konieczne jest uzyskanie wpisu w Karcie Superwizji z podaniem wszystkich niezbędnych informacji oraz czytelnym podpisem superwizora.

Superwizja bezpośrednia realizowana w trakcie zajęć (nagranie wideo, audio) polega na odsłuchaniu/obejrzeniu nagrania i jego omówieniu. Uczestnicy proszeni są o prezentowanie przypadków podczas superwizji bezpośredniej w następujący sposób:

 • Przedstawienie informacji ogólnych dotyczących pacjenta (wiek, wykształcenie i sytuacja zawodowa, sytuacja rodzinna, dane dotyczące dotychczasowej opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej);
 • Zgłaszany przy przyjęciu problem i okoliczności zgłoszenia, rozpoznanie nozologiczne zagodnie z klasyfikacja ICD, DSM (wskazane doprecyzowanie rozpoznań co najmniej wg Osi I oraz Osi II);
 • Przedstawienie aktualnej konceptualizacji problemu pacjenta;
 • Sformułowanie problemu do superwizji;
 • Odtworzenie nagrania pozwalającego na analizę zgłoszonego problemu superwizyjnego.

 

Superwizja bezpośrednia polegająca na obserwacji sesji terapeutycznej na żywo, możliwa jest do zrealizowania po indywidualnym umówieniu się z Superwizorem z listy umieszczonej na stronie Szkoły Psychoterapii Centrum CBT (osoby posiadające certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub będące w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTP)

W celu usprawnienia procesu superwizji wskazane jest by uczestnicy grupy ustalali między sobą liczbę zaplanowanych na dane zajęcia przypadków do omówienia (zarówno przedstawianych przez osoby szkolące się, jak i poddawanych superwizji bezpośredniej). Czas poświęcony na superwizję jednego przypadku wynosi ok. 45-50 min (przedstawienie przypadku przez osobę szkolącą się i dyskusja) oraz ok. 1 h 15 min na superwizję bezpośrednią (odsłuchanie/obejrzenie nagrania i dyskusja).

Uwaga! Zaprezentowanie przypadku i omówienie go, nie oznacza automatycznie uzyskania zaliczenia z wpisem do Karty Superwizji (np. niewystarczającym warunkiem do zaliczenia superwizji  procesu terapeutycznego jest omówienie przypadku polegające na dyskusji na temat rozpoznania nozologicznego lub sytuacja, w której Superwizor stwierdza rażące braki w zakresie zebranego wywiadu i zaprezentowanych danych, uniemożliwiające dokonania spójnej konceptualizacji)

Zgodnie z obowiązującymi od 19 kwietnia 2022 r. standardami PTTPB od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia, tj. zdania egzaminu końcowego, nie powinno upłynąć więcej niż 6 lat.

 

Uwaga! W sytuacji zaistnienia przerwy w szkoleniu (niezależnie od tego, czy przerwa nastąpiła w cyklu szkoleniowym, czy też po uzyskaniu absolutorium, ale przed zdaniem egzaminu końcowego) niezbędne jest (1) prowadzenie w czasie przerwy w szkoleniu przez osobę szkolącą się pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok (potwierdzenie pisemne od superwizora) oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok i (2) przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów, celem spełnienia warunków ukończenia szkolenia. 

 

Osoba kończąca szkolenie w wyznaczonym terminie (tj. przewidzianym harmonogramem zajęć dla danej grupy) powinna złożyć – za pokwitowaniem w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie uczestnictwa w wymaganej ilości godzin szkolenia (potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w indeksie).
 • Potwierdzenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym teoretycznego egzaminu cząstkowego (wpis w indeksie).
 • Kartę Superwizji o zrealizowanych 8 superwizjach procesów terapeutycznych, prowadzonych od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii, z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo).
 • Przedstawione na piśmie 4 opisy prowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trzech egzemplarzach), zgodnie ze standardami PTTPB ‘powinny odzwierciedlać wiedzę terapeuty w zakresie: diagnozowania, dokonywania konceptualizacji zgodnie z wybranym modelem, ustalania planu terapii bazującego na doborze i/lub dostosowaniu protokołu terapeutycznego wraz z uzasadnieniem wyboru, realizacji terapii, w tym interwencji terapeutycznych oraz oceny skuteczności zastosowanych interwencji i całej terapii’. Opisy nie mogą dotyczyć terapii jednego rodzaju zaburzenia (wymagana prezentacja co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń), nie mogą również dotyczyć tylko procesów terapeutycznych dzieci i młodzieży. Standardowy, wymagany schemat opisu przypadku znajduje się na stronie cbt.pl;
 • Dwa nagrania sesji terapeutycznych prowadzonych w nurcie poznawczo-behawioralnym dwóch różnych pacjentów (nie muszą być to sesje przedstawianych w opisach przypadków pacjentów, sesje powinny odnosić się do tych etapów terapii, w których terapeuta stosuje techniki poznawczo-behawioralne);
 • Przygotowaną do druku publikację (w trzech egzemplarzach, w formie do druku, z zachowaniem zasad cytowania APA), dotyczącą przeglądu piśmiennictwa lub badań własnych w obszarze terapii i problematyki poznawczo-behawioralnej (standard publikacji w pismach „Psychiatra Polska”, „Psychoterapia”) lub kopii opublikowanego artykułu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor lub współautor). Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron i powinna spełniać standardowe wymogi prac kierowanych do druku. Praca pisemna może być przygotowana maksymalnie przez trzyosobową grupę kursantów.
 • Zaświadczenie o uregulowanych opłatach za cały czas trwania szkolenia oraz zaświadczenie o uregulowaniu opłaty egzaminacyjnej.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do samodzielnego zrealizowania w czasie jego trwania 360 godzin stażu klinicznego, w tym (a) 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego w oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz (b) 240 godzin stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału).

Zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie stażu, którego dołączenie do dokumentacji jest niezbędne do uzyskania  „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”, które upoważnia do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB  powinno zawierać: dokładny czasu trwania pracy i wymiar godzin, musi być poświadczone przez kierownika placówki/oddziału. Ewentualne pytania o miejsca realizacji stażu prosimy kierować do PTTPB.

Do egzaminu dopuszczona jest osoba, która spełniła wszystkie warunki ukończenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego. Uwaga! Nie ma możliwości dopuszczenia do egzaminu bez zaliczenia stażu klinicznego.

Egzamin jest przeprowadzany przez 4-osobową Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
 • Kierownik Naukowy kursu (obecnie dr hab. n. med. Anita Bryńska)
 • oraz dwóch wykładowców Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU, przy czym jednym z nich jest opiekun grupy (co najmniej dwie spośród w/w osób muszą posiadać certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB); 
 • Ocena 2 nagranych sesji terapeutycznych, dokonana przy pomocy Poznawczej Skali Terapii * (J.E.Young, A.T.Beck);
 • Ocena opisu czterech przeprowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń. Ocena dokonywana jest na podstawie arkusza oceny Academy of Cognitive Therapy-Case Review Rating Scale*. Maksymalna ilość punktów: 24 punkty, próg dla zaliczenia: 20 punktów;
 • Ocena przygotowanej pracy przeglądowej lub badawczej z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (ocena umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych);
 • Ocena ustnej dyskusji nad opisanymi przypadkami terapii i przedstawionymi nagraniami sesji;
 • Ocena odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych;
 • W ocenie z egzaminu kończącego szkolenie uwzględnia się również ocenę z cząstkowego egzaminu teoretycznego.

Każdy z członków Komisji, niezależnie ocenia każdy z elementów egzaminu  stosując skalę  oceny od 1 do 6. Punktacja pozytywnie zaliczająca egzamin opisywana jest następująco: 3-4 punkty (lauda), 5 punktów (magnum lauda), 6 punktów (cum magnum lauda). Niezaliczenie którejkolwiek z części składowych egzaminu końcowego jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu (część egzaminu jest niezaliczona, jeśli osoba zdająca uzyska ocenę od wszystkich Członków Komisji na poziomie 1-2 punktów).

W trakcie egzaminu zdający ma prawo mieć przy sobie swoje prace dotyczące opisu przypadków oraz publikację oraz się do nich odwoływać.

Powiadomienie o wynikach egzaminu następuje bezpośrednio po egzaminie. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu osoba zdająca może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu egzaminu, a Dyrektor Merytoryczny Szkoły Psychoterapii Centrum CBT wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym.

Ukończenie szkolenia definiowane jest jako spełnienie wszystkich powyżej opisanych warunków (tj. realizacja co najmniej 1200 h szkolenia, w tym 360 h stażu klinicznego wraz z zaliczeniem wszystkich wymaganych programem szkolenia części składowych, uzyskanie pozytywnej oceny z cząstkowego egzaminu teoretycznego, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego).

 

Potwierdzeniem ukończenia 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU jest „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”, w którym umieszczone są następujące informacje: 

 • Data rozpoczęcia szkolenia, którą jest data pierwszych zajęć;
 • Potwierdzenie zaliczenia wszystkich wymaganych programem Szkolenia części składowych, z opisem zakresu tematycznego i godzinowego zrealizowanych zajęLiczba godzin superwizowanej praktyki terapeutycznej zrealizowanej w ramach szkolenia oraz potwierdzenie poddania 8 przypadków procesów terapeutycznych superwizji z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń, w tym 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej;
 • Liczba udokumentowanych godzin rozwoju osobistego;
 • Liczba godzin stażu klinicznego oraz miejsce jego odbywania;
 • Ocena z cząstkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej;
 • Ocena z egzaminu końcowego;
 • Pisemna rekomendacja 2 superwizorów reprezentujących ośrodek prowadzący szkolenie, pozytywnie oceniających pracę terapeuty, w tym Kierownika Szkolenia;
 • Data zakończenia szkolenia, którą jest data zdania egzaminu kończącego Szkolenie;
 • W sytuacji przerwy w szkoleniu, potwierdzenie prowadzenia przez osobę szkolącą się pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok.

Dodatkowo po zdanym egzaminie wystawiane jest „Świadectwo ukończeniu szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”

Osoby, które nie ukończyły szkolenia zgodnie z podaną powyżej definicją (np. nie zrealizowały stażu klinicznego, ale zrealizowały pozostałe określone programem szkolenia wymogi, nie przystąpiły do egzaminu końcowego) mogą uzyskać zaświadczenie (tj. „Zaświadczenie o realizacji szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”, w którym zostaną wymienione zrealizowane i niezrealizowane składowe szkolenia.  Ponadto w czasie trwania szkolenia każda osoba szkoląca się może uzyskać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i zakres zrealizowanego materiału (tematyka i wymiar godzinowy). 

Osoby, które ukończyły szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU zgodnie z powyższymi warunkami i procedurami mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB (szczegółowe warunki znajdziecie Państwo na stronie PTTPB; www.pttpb.pl)

Jednym z warunków uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB jest również osobiste przeprowadzenie co najmniej 1560 godzin (minimum 1,5 roku w wymiarze 20 godzin tygodniowo) psychoterapii poznawczo-behawioralnej, z czego co najmniej 200 godzin praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym powinno zostać poddane superwizji w trakcie szkolenia. Nie jest to wymóg niezbędny do ukończenia szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU, ale jest to wymóg niezbędny do uzyskania certyfikatu PTTPB.

Osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały (lub nie) Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB mogą również ubiegać się o uznanie swojego dorobku za równorzędny z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży  (szczegółowe warunki znajdziecie Państwo na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – www.cmkp.edu.pl) i po wydaniu, przez powołany w tym celu Zespół Ekspertów, pozytywnej opinii, przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.   

Do podjęcia nauki na czteroletnim kursie psychoterapii CBT konieczne jest ukończenie studiów magisterskich w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, studium pielęgniarstwa i/lub kserokopia dyplomu lekarza psychiatry

Studia I stopnia (licencjackie) i inne kierunki NIE uprawniają do podjęcia nauki w naszym ośrodku.

Ze strony szkoły skierowanie i dzienniczek stażu nie są wymagane.

Dokumentem potwierdzającym staż kliniczny, jest imienne zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie musi zawierać: pełna nazwę placówki, okres stażu (daty od – do), łączny wymiar przepracowanych godzin, zakres obowiązków, podpis: psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału.

Kurs można zawiesić/przerwać w dowolnym momencie.

Możliwość zawieszenia uczestnictwa w szkoleniu na czas nie dłuższy niż rok każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrektora Szkoły na podstawie pisemnej prośby kursanta złożonej w sekretariacie Szkoły. Warunkiem złożenia podania jest brak zaległości w opłatach za kurs.

W wypadku udzielenia zgody na zawieszenie uczestnictwa w Kursie na określony czas, obowiązek opłaty za kurs ma miejsce do miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone podanie (decyduje data złożenia lub data wysłania listu poleconego).

Uczestnicy kursu atestowanego przez PTTPB są zobowiązani do złożenia deklaracji członkowskiej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i opłacania składek w Towarzystwie za cały okres trwania Szkolenia.

Nie, nie ma takiej możliwości. Zajęcia rozwoju osobistego/pracy własnej tj. Trening interpersonalny i Trening Intrapsychiczny, są integralną częścią programu czteroletniego kursu. Są to zajęcia obowiązkowe dla osób szkolących się w naszej Szkole Psychoterapii.

Nie, nie ma takiej możliwości. Nie zaliczamy zajęć zrealizowanych w innych szkołach/kursach/szkoleniach.