Kurs superwizora-dydaktyka

Szanowni Państwo,
Centrum CBT EDU prowadzi kurs superwizora-dydaktyka PTTPB pod kierownictwem dr hab. n. med. Anity Bryńskiej.

ORGANIZATOR

Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU

CEL KURSU

Szkolenie doskonalące dla doświadczonych, certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych, przygotowujące do roli superwizora-dydaktyka terapii poznawczo-behawioralnej oraz uzyskania certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB, ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki terapii oraz superwizji terapii poznawczo-behawioralnej.

CZAS TRWANIA KURSU

 • maj 2023 -grudzień 2024

LICZBA MIEJSC: 12

ZOBOWIĄZANIA PTTPB WOBEC UCZESTNIKÓW

 • piecza nad merytoryczną jakością szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE – OKREŚLONE REGULAMINEM PTTPB, ŁĄCZNE SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WYMAGAŃ

 • Członkostwo w PTPPB w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego
  do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia Szkolenia w Superwizji
 • Posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego PTPPB
 • Minimum 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania
  i leczenia zaburzeń psychicznych, w tym minimum 360 h psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym
 • Co najmniej 3 lata pracy w nurcie terapii poznawczo i/lub behawioralnej od momentu wydania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB
 • Prowadzenie praktyki terapeutycznej
 • Prowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej (w czasie trwania kursu)
 • Prowadzenie wykładów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (w czasie trwania kursu)

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 1. Kandydat spełniający warunki określone regulaminem PTTPB proszony jest o wysłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres: ul. Wołodyjowskiego 74 A, 02-724 Warszawa listem poleconym lub złożenie dokumentów osobiście do dnia 27.03.2023.
  kwietniu 2023 roku  odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, w terminach wyznaczonych przez kierownika kursu.
 2. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, której celem będzie ocena podstawowych umiejętności klinicznych i terapeutycznych kandydata.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona z udziałem kierownika kursu oraz Superwizorów-Dydaktyków PTTPB, uczestniczących w realizacji kursu.
 4. Kandydat zostanie poproszony o zaprezentowanie swojej   sylwetki, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz przedstawienia własnych motywów, dla których planuje zostać superwizorem -dydaktykiem terapii poznawczo-behawioralnej.
 5. W kolejnej części rozmowy kandydat otrzyma opis wywiadu i zostanie poproszony
  o przedstawienie wstępnej konceptualizacji problemu oraz planu terapii (ocena w skali 0-3).
 6. W ostatniej części rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzyma zadanie polegające na przeprowadzeniu krótkiej superwizji z egzaminatorem w roli osoby superwizowanej. Celem superwizji będzie omówienie problemu złości jaką superwizowany pacjent wzbudza
  w terapeucie (ocena w skali 0-3).
 7. O ostatecznym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej decyduje uśredniona ocena wystawiona przez osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie zadań opisanych w pkt. 4, 5, 6.
 8. O przyjęciu na kurs decyduje kierownik kursu. Kandydat zostanie poinformowany
  o decyzji listownie w terminie max. 3  dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

PROGRAM MERYTORYCZNY, ZAKRES GODZINOWY

Kurs składa się z czterech części i obejmuje łącznie 280 h dydaktycznych, w tym:

 1. Części teoretycznej realizowanej w formie warsztatów poświęconych teorii superwizji oraz pracy własnej w terapii poznawczo-behawioralnej („Teoretyczne zagadnienia superwizji i pracy własnej w terapii poznawczo-behawioralnej”), prowadzonych przez wykładowców zagranicznych i polskich (80 h dydaktycznych)
 2. Części praktycznej realizowanej w formie warsztatów superwizyjnych, prowadzonych przez Superwizorów/Dydaktyków PTTPB (120 h dydaktycznych)
 3. Elementów pracy własnej w formie grupy otwarcia (trening integracyjno-komunikacyjny)
  (20 h dydaktycznych)
 4. Części poświęconej na doskonalenie własnego warsztatu, prowadzenie działalności dydaktycznej, rozwój osobisty (60 h dydaktycznych)