Kurs superwizora-dydaktyka

Szanowni Państwo,
Centrum CBT EDU prowadzi kurs superwizora-dydaktyka PTTPB pod kierownictwem dr hab. n. med. Anity Bryńskiej.

ORGANIZATOR

Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU

CEL KURSU

Szkolenie doskonalące dla doświadczonych, certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych, przygotowujące do roli superwizora-dydaktyka terapii poznawczo-behawioralnej oraz uzyskania certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB, ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki terapii oraz superwizji terapii poznawczo-behawioralnej.

CZAS TRWANIA KURSU

 • maj 2023 -grudzień 2024

LICZBA MIEJSC: 12

ZOBOWIĄZANIA PTTPB WOBEC UCZESTNIKÓW

 • piecza nad merytoryczną jakością szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE – OKREŚLONE REGULAMINEM PTTPB, ŁĄCZNE SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WYMAGAŃ

 • Członkostwo w PTPPB w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego
  do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia Szkolenia w Superwizji
 • Posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego PTPPB
 • Minimum 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania
  i leczenia zaburzeń psychicznych, w tym minimum 360 h psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym
 • Co najmniej 3 lata pracy w nurcie terapii poznawczo i/lub behawioralnej od momentu wydania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB
 • Prowadzenie praktyki terapeutycznej
 • Prowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej (w czasie trwania kursu)
 • Prowadzenie wykładów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (w czasie trwania kursu)

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 1. Kandydat spełniający warunki określone regulaminem PTTPB proszony jest o wysłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres: ul. Wołodyjowskiego 74 A, 02-724 Warszawa listem poleconym lub złożenie dokumentów osobiście do dnia 27.03.2023.
  kwietniu 2023 roku  odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, w terminach wyznaczonych przez kierownika kursu.
 2. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, której celem będzie ocena podstawowych umiejętności klinicznych i terapeutycznych kandydata.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona z udziałem kierownika kursu oraz Superwizorów-Dydaktyków PTTPB, uczestniczących w realizacji kursu.
 4. Kandydat zostanie poproszony o zaprezentowanie swojej   sylwetki, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz przedstawienia własnych motywów, dla których planuje zostać superwizorem -dydaktykiem terapii poznawczo-behawioralnej.
 5. W kolejnej części rozmowy kandydat otrzyma opis wywiadu i zostanie poproszony
  o przedstawienie wstępnej konceptualizacji problemu oraz planu terapii (ocena w skali 0-3).
 6. W ostatniej części rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzyma zadanie polegające na przeprowadzeniu krótkiej superwizji z egzaminatorem w roli osoby superwizowanej. Celem superwizji będzie omówienie problemu złości jaką superwizowany pacjent wzbudza
  w terapeucie (ocena w skali 0-3).
 7. O ostatecznym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej decyduje uśredniona ocena wystawiona przez osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie zadań opisanych w pkt. 4, 5, 6.
 8. O przyjęciu na kurs decyduje kierownik kursu. Kandydat zostanie poinformowany
  o decyzji listownie w terminie max. 3  dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

PROGRAM MERYTORYCZNY, ZAKRES GODZINOWY

Kurs składa się z czterech części i obejmuje łącznie 280 h dydaktycznych, w tym:

 1. Części teoretycznej realizowanej w formie warsztatów poświęconych teorii superwizji oraz pracy własnej w terapii poznawczo-behawioralnej („Teoretyczne zagadnienia superwizji i pracy własnej w terapii poznawczo-behawioralnej”), prowadzonych przez wykładowców zagranicznych i polskich (80 h dydaktycznych)
 2. Części praktycznej realizowanej w formie warsztatów superwizyjnych, prowadzonych przez Superwizorów/Dydaktyków PTTPB (120 h dydaktycznych)
 3. Elementów pracy własnej w formie grupy otwarcia (trening integracyjno-komunikacyjny)
  (20 h dydaktycznych)
 4. Części poświęconej na doskonalenie własnego warsztatu, prowadzenie działalności dydaktycznej, rozwój osobisty (60 h dydaktycznych)

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Centrum CBT EDU
edu@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26