Warunki ogólne szkoleń

Jak zamówić szkolenie zindywidualizowane?

  1. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 428 44 26 lub mailowy edu@cbt.pl i podanie rodzaju instytucji (przedszkole, szkoła, PPP) i tematyki szkolenia.
  2. Specjalista z danego obszaru skontaktuje się w celu diagnozy Państwa potrzeb i zakresu szkolenia.
  3. Następnie przygotuje zindywidualizowaną ofertę szkolenia dostosowanego do Państwa potrzeb, zawierającą narzędzia, strategie i praktyczną wiedzę, które wspomogą rozwój zawodowy i kompetencyjny Państwa Pracowników.

Warunki ogólne szkoleń

  1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT zapewnia pełną obsługę szkolenia, zgodnie z wynegocjowanymi warunkami. Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymują zaświadczenia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli). W wypadku konieczności wystawienia duplikatu zaświadczenia, np. z powodu nieczytelnego podania danych lub na życzenie osoby szkolącej się, Centrum CBT pobiera opłatę w wysokości 20 złotych
  2. Wstępnym warunkiem organizacji szkolenia jest odesłanie podpisanego „Potwierdzenia zamówienia szkolenia” listem poleconym  lub skan e-mailem na adres Centrum CBT. Kwestionariusz przygotowuje ODN Centrum CBT po wstępnym ustaleniu warunków szkolenia.
  3. Opłata za planowane szkolenie powinna znaleźć się na koncie Centrum CBT przynajmniej w dniu poprzedzającym szkolenie, chyba że strony postanowią inaczej. W momencie rozpoczęcia szkolenia negocjacje cenowe nie są możliwe.
  4. Ceny podane w ofercie są cenami całkowitymi. Jedynie ceny wykładów, prowadzonych poza Warszawą, zostają powiększone o koszty dojazdu (ryczałt za samochód zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, cena biletów kolejowych II klasy itp.) oraz ewentualnego noclegu.
  5. Centrum CBT zastrzega sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku potwierdzenia zapłaty za szkolenie.
  6. Grupa warsztatowa może liczyć do 30 osób. W przypadku mniejszej liczby osób na szkoleniu cena nie ulega zmianie. Przy mniejszej grupie istnieje jednak szansa przeprowadzenia większej ilości ćwiczeń praktycznych.
ODN Centrum CBT zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia w przypadku nie spełnienia przez uczestnika szkolenia powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień szkolenia). Wykładowcy w czasie zajęć mają obowiązek zweryfikować obecność osób, które podpisały się na liście. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście, wykładowca ma obowiązek zaznaczyć to na liście obecności jako nieobecność danej osoby. W takim wypadku NPDN Centrum CBT traktuje to identycznie jak brak podpisu na liście obecności.