Wsparcie dziecka z objawami lękowymi

CELE:

  • znajomość problematyki zaburzeń lekowych u dzieci i młodzieży,
  • umiejętność rozpoznawania objawów lekowych w zachowaniu ucznia,
  • umiejętność wykorzystania wybranych metod wsparcia w pracy z uczniem,

RAMOWY PROGRAM:

  1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń lekowych u dzieci i młodzieży
  2. Kryteria diagnostyczne różnych zaburzeń lekowych wg klasyfikacji ICD-10
  3. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat objawów lęku
  4. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z objawami lękowymi – wykorzystanie programu „Zaradny kot” w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

8-16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.