Egzamin do certyfikatu PTTPB

Kolejne terminy składania dokumentów do egzaminu kończącego 4-letni kurs psychoterapii:

 • do 29 września 2023 – egzamin na przełomie października i listopada 2023 r.
 • do 31 stycznia 2024 – egzamin na przełomie lutego i marca 2024 r.

Szanowni Państwo,
osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs psychoterapii, uprawniający o ubieganie się o certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, powinna złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:

ul. Wołodyjowskiego 74a
02-724 Warszawa

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • potwierdzenie uczestnictwa w wymaganej ilości godzin szkolenia (potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w indeksie),
 • Kartę Superwizji o zrealizowanych 8 superwizjach procesów terapeutycznych, prowadzonych od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii, z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo,
 • przedstawione na piśmie 4 opisy prowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trzech egzemplarzach), zgodnie ze standardami PTTPB ‘powinny odzwierciedlać wiedzę terapeuty w zakresie: diagnozowania, dokonywania konceptualizacji zgodnie z wybranym modelem, ustalania planu terapii bazującego na doborze i/lub dostosowaniu protokołu terapeutycznego wraz z uzasadnieniem wyboru, realizacji terapii, w tym interwencji terapeutycznych oraz oceny skuteczności zastosowanych interwencji i całej terapii’. Opisy nie mogą dotyczyć terapii jednego rodzaju zaburzenia (wymagana prezentacja co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń), nie mogą również dotyczyć tylko procesów terapeutycznych dzieci i młodzieży
 • dwa nagrania sesji terapeutycznych prowadzonych w nurcie poznawczo-behawioralnym dwóch różnych pacjentów (nie muszą być to sesje przedstawianych w opisach przypadków pacjentów, sesje powinny odnosić się do tych etapów terapii, w których terapeuta stosuje techniki poznawczo-behawioralne)
 • pracę pisemną: przygotowaną do druku publikację (w formie do druku, z zachowaniem zasad cytowania APA), dotyczącą przeglądu piśmiennictwa lub badań własnych w obszarze terapii i problematyki poznawczo-behawioralnej (standard publikacji w pismach „Psychiatra Polska”, „Psychoterapia”) lub kopii opublikowanego artykułu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor lub współautor). Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron i powinna spełniać standardowe wymogi prac kierowanych do druku. Praca pisemna może być przygotowana maksymalnie przez trzyosobową grupę kursantów.
 • zaświadczenie (może być kserokopia) potwierdzające prowadzenie praktyki terapeutycznej
 • zaświadczenie potwierdzające realizację 360 godz. stażu klinicznego w tym:
  • 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego w oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz
  • 240 godzin stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału)
 • kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2500 zł (w przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi). Płatności należy dokonać na nr konta Centrum CBT EDU:
  22 1440 1101 0000 0000 0764 0517 podając w tytule przelewu swoje nazwisko i numer grupy.

Powyższe dokumenty (opisy przypadków, artykuł, nagrania sesji) należy zapisać w wersji elektronicznej na nośniku danych (należy złożyć 3 pendrive’y) oraz trzy komplety prac wydrukowane dwustronnie (4 opisy przypadków oraz artykuł).

Po zdanym egzaminie końcowym wniosek o wydanie certyfikatu terapeuty należy złożyć zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Więcej informacji: www.pttpb.pl 

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej została zamieszczona prezentacja, która w szczegółowy i klarowny sposób przedstawia i omawia wszystkie warunki otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB. Znajduje się ona w zakładce „Strefa terapeuty” -> „składanie wniosków o przyznanie certyfikatu PTTPB”

https://www.pttpb.pl/strefa-terapeuty/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-certyfikatu-pttpb/

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Sekretariat Szkoły
szkola@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26