Egzamin do certyfikatu PTTPB

Kolejne terminy składania dokumentów do egzaminu kończącego 4-letni kurs psychoterapii:

 • do 29 września 2023 – egzamin na przełomie października i listopada 2023 r.
 • do 31 stycznia 2024 – egzamin na przełomie lutego i marca 2024 r.

Szanowni Państwo,
osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs psychoterapii, uprawniający o ubieganie się o certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, powinna złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:

ul. Wołodyjowskiego 74a
02-724 Warszawa

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • potwierdzenie uczestnictwa w wymaganej ilości godzin szkolenia (potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w indeksie),
 • Kartę Superwizji o zrealizowanych 8 superwizjach procesów terapeutycznych, prowadzonych od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii, z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo,
 • przedstawione na piśmie 4 opisy prowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trzech egzemplarzach), zgodnie ze standardami PTTPB ‘powinny odzwierciedlać wiedzę terapeuty w zakresie: diagnozowania, dokonywania konceptualizacji zgodnie z wybranym modelem, ustalania planu terapii bazującego na doborze i/lub dostosowaniu protokołu terapeutycznego wraz z uzasadnieniem wyboru, realizacji terapii, w tym interwencji terapeutycznych oraz oceny skuteczności zastosowanych interwencji i całej terapii’. Opisy nie mogą dotyczyć terapii jednego rodzaju zaburzenia (wymagana prezentacja co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń), nie mogą również dotyczyć tylko procesów terapeutycznych dzieci i młodzieży
 • dwa nagrania sesji terapeutycznych prowadzonych w nurcie poznawczo-behawioralnym dwóch różnych pacjentów (nie muszą być to sesje przedstawianych w opisach przypadków pacjentów, sesje powinny odnosić się do tych etapów terapii, w których terapeuta stosuje techniki poznawczo-behawioralne)
 • pracę pisemną: przygotowaną do druku publikację (w formie do druku, z zachowaniem zasad cytowania APA), dotyczącą przeglądu piśmiennictwa lub badań własnych w obszarze terapii i problematyki poznawczo-behawioralnej (standard publikacji w pismach „Psychiatra Polska”, „Psychoterapia”) lub kopii opublikowanego artykułu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor lub współautor). Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron i powinna spełniać standardowe wymogi prac kierowanych do druku. Praca pisemna może być przygotowana maksymalnie przez trzyosobową grupę kursantów.
 • zaświadczenie (może być kserokopia) potwierdzające prowadzenie praktyki terapeutycznej
 • zaświadczenie potwierdzające realizację 360 godz. stażu klinicznego w tym:
  • 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego w oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz
  • 240 godzin stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału)
 • kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2000 zł (w przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi). Płatności należy dokonać na nr konta Centrum CBT EDU:
  22 1440 1101 0000 0000 0764 0517 podając w tytule przelewu swoje nazwisko i numer grupy.

Powyższe dokumenty (opisy przypadków, artykuł, nagrania sesji) należy zapisać w wersji elektronicznej na nośniku danych (należy złożyć 3 pendrive’y) oraz trzy komplety prac wydrukowane dwustronnie (4 opisy przypadków oraz artykuł).

Po zdanym egzaminie końcowym wniosek o wydanie certyfikatu terapeuty należy złożyć zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Więcej informacji: www.pttpb.pl 

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej została zamieszczona prezentacja, która w szczegółowy i klarowny sposób przedstawia i omawia wszystkie warunki otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB. Znajduje się ona w zakładce „Strefa terapeuty” -> „składanie wniosków o przyznanie certyfikatu PTTPB”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją.