Program kursu

Ogólne założenia realizowanego programu

PROGRAM OBEJMUJE 3 OBSZARY TEMATYCZNE:

  1. w obszarze praktyki i teorii psychoterapii: mechanizmy prowadzące do powstawania zaburzeń psychicznych i sposoby ich leczenia;
  2. zagadnienia związane z rozwojem osobistym terapeuty;
  3. superwizje.

ZAKRES MERYTORYCZNY

Zgodnie z koncepcją istnienia Centrum CBT, główny kierunek kształcenia zawodowego prowadzony jest w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na całość kształcenia składają się przedmioty podstawowe oraz zagadnienia z „pogranicza”, przy czym od strony dydaktycznej:

  • bloki zajęć obejmujące pierwsze 40% wykładów to wiedza stanowiąca podstawę warsztatu psychoterapeuty ze szczególnym naciskiem na wiedzę w nurcie CBT,
  • bloki zajęć obejmujące pozostałe 60% godzin dydaktycznych poświęcone są doskonaleniu w praktyce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do przyszłej praktyki.

Oba poziomy uzupełniane są o wiedzę z dziedzin życia społecznego i gospodarczego stanowiącego środowisko prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej, jak również o elementy budujące warsztat własny w zakresie stałego doskonalenia zawodowego specjalisty-psychoterapeuty.

PROGRAM KURSU

Program Czteroletniego kursu prowadzonego przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych.

Program jest dostosowany do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), uwzględnia także założenia Ministerstwa Zdrowia (MZ) dotyczące specjalizacji w psychoterapii.

Program obejmuje teorię i praktykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w tym klasycznej terapii poznawczej oraz nurtu konstruktywizmu w obrębie CBT), a także wiedzę dotyczącą zagadnień ogólnych związanych z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią i zróżnicowanymi metodami leczenia zaburzeń psychicznych, metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych, zagadnieniami etycznymi i prawnymi w psychoterapii.

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania psychicznego człowieka, koncepcje psychologiczne, biologiczne i filozoficzne funkcjonowania psychicznego człowieka psychopatologia; diagnoza psychologiczna i psychiatryczna metody leczenia zaburzeń psychicznych – główne kierunki psychoterapii, farmakoterapia.

1.2. Zagadnienia ogólne w psychoterapii, zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii, podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne, formy psychoterapii – psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna i małżeńska.

2. Teoria i praktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej

2.1. Zagadnienia ogólne: Historia, główne założenia terapii poznawczych i behawioralnych, metodologia badań w psychoterapii, aktualny stan badań w dziedzinie psychoterapii poznawczych i behawioralnych, konceptualizacja przypadku i określenie celów terapii, zaplanowanie strategii terapeutycznych, metody określania skuteczności podjętych interwencji terapeutycznych, podstawowe techniki terapeutyczne – terapia poznawcza, podstawowe techniki terapeutyczne – terapia behawioralna, relacja terapeutyczna i jej znaczenie w terapii poznawczo-behawioralnej.

2.2. Zagadnienia szczegółowe: Modele poznawcze i specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych obejmujących następujące grupy: zaburzenia nastroju (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne nawracające, terapia pacjentów z myślami samobójczymi, utrwalone zaburzenia nastroju – dystymia), zaburzenia lękowe (fobie społeczne, fobie proste i napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia somatyzacyjne), zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe uzależnienia.

3. Superwizje

Od trzeciego roku rozpoczynają się zajęcia poświęcone superwizji grupowej terapii prowadzonych przez uczestników kursu. W ciągu czterech lat kursu każdy uczestnik powinien poprowadzić terapię co najmniej dziesięciu pacjentów prezentujących przynajmniej trzy różne obszary problemowe.

4. Rozwój osobisty – Terapia własna

Zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych schematów, mogących mieć wpływ na relację terapeutyczną z pacjentem (teoria więzi a schematy poznawcze, genogram z punktu widzenia terapii poznawczej).

Program kursu jest realizowany w formie: obowiązkowych dwudniowych spotkań wykładowo-warsztatowych, odbywających się raz w miesiącu, w soboty i niedziele, przez cztery lata (każdy blok zajęć to 20 godz. dydaktycznych); zajęcia prowadzą wykładowcy polscy i zagraniczni. W ciągu czterech lat trwania kursu uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w wykładach, warsztatach lub konferencjach poświęconych psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Wybór tematyki, organizatora i miejsca jest dowolny, czas i temat powinien zostać odnotowany w indeksie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uczestnictwo w wymaganej liczbie godzin szkolenia (zajęć obowiązkowych i fakultatywnych), zaliczenie testów cząstkowych organizowanych po drugim roku szkolenia, przedstawienie na piśmie czterech opisów przypadków, przedstawienie nagrań dwóch sesji terapeutycznych, przygotowanie do publikacji przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wybranego tematu lub publikacja wyników badań przeprowadzonych w ramach terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor), udokumentowanie stażu klinicznego i pracy (terapii) własnej, pozytywny wynik egzaminu końcowego obejmującego teorię i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej.

BIEŻĄCE SPRAWY DOTYCZĄCE KURSU:

  1. W trakcie I, II i III roku kursu dopuszczalne jest 30 godz. (grupy do CBT-54) / 27 godz. (grupy od CBT 55) nieobecności bez konieczności ich odrabiania.
  2. W trakcie IV (ostatniego roku kursu) dopuszczalne jest 20 godz. (grupy do CBT 54) / 18 godz. (grupy od CBT 55) nieobecności.
  3. Odrabianie zaległych zajęć jest możliwe dopiero po uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Szkoły. Zgłoszenia są przyjmowane jedynie drogą mailową.
  4.  Zajęcia zrealizowane bez zgody sekretariatu nie będą zaliczone.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Sekretariat Szkoły
szkola@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26