Diagnoza i terapia osób dorosłych z autyzmem (ASD)

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów-diagnostów, psychologów i psychoterapeutów, chcących rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami dorosłymi z ASD, a także dla lekarzy, którzy chcą zapoznać się z procesem diagnostycznym osób dorosłych z ASD, opartym na standardach i wytycznych, uwzgledniających aspekt diagnozy psychologicznej, a także dzięki poznaniu metod terapeutycznych, poszerzyć swoje kompetencje w indywidualizowaniu zaleceń i procesu leczenia dorosłego z ASD.

Zakres szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze specyfiką diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dorosłych, różnicowaniem ASD u dorosłych od innych zaburzeń charakteryzujących się podobieństwem w obrazie klinicznym. Podczas szkolenia omówione zostaną trudności i pułapki diagnostyczne w tym obszarze, narzędzia diagnostyczne, metody i zakres wywiadu klinicznego. Dzięki zapoznaniu z najnowszymi metodami i technikami w pracy z dorosłym pacjentem z ASD, uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w pracy z tą grupą osób. Omówione zostaną najnowsze badania i podejścia terapeutyczne, oparte na dowodach w obszarze ASD u dorosłych. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą praktyczne narzędzia i poszczególne interwencje, które pomogą im w codziennej pracy z pacjentami, w oparciu o stadia przypadku przedstawione przez prowadzącego i/lub materiał z własnej praktyki terapeutycznej.

Szkolenie skupia się na zrozumieniu specyfiki, unikalnych potrzeb i wyzwań osób dorosłych z ASD. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu diagnozy i metod terapeutycznych ASD u osób dorosłych oraz umożliwienie praktycznego zastosowania tej wiedzy w praktyce zawodowej.

PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do ASD.
  a. Definicja i charakterystyka ASD u osób dorosłych.
  b. Wpływ wieku i płci na obraz kliniczny ASD. Manifestacja objawów dzieciństwo-dorosłość.
 2. Fenotyp kobiecy ASD.
  a. Zjawisko kamuflażu.
  b. Obraz kliniczny.
  c. Specyfika profilu sensorycznego.
  d. Inne wybrane nieadaptacyjne strategie radzenia sobie i ukierunkowane na nie oddziaływania terapeutyczne.
 3. Diagnoza ASD dorosłych.
  a. Proces diagnostyczny – składowe. Najnowsze wytyczne.
  b. Kryteria diagnostyczne. Ocena wywiadu klinicznego.
  c. Zalecane narzędzia diagnostyczne. Czynniki wpływające na diagnozę.
  d. Interpretacja wyników testów i narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem wieku i płci osoby badanej. Zmiana w zakresie objawów a interpretacja wyników.
  e. Identyfikacja i sposoby minimalizowania czynników ryzyka.
  f. Pułapki i trudności diagnozy autyzmu u osób dorosłych.
 4. Badania i ocena psychologiczna.
  a. Aspekt neuropsychologiczny.
  b. Specyfika funkcjonowania poznawczego w ASD – wpływ na ogólne funkcjonowanie i implikacje terapeutyczne.
 5. Różnicowanie ASD u dorosłych od innych zaburzeń.
  a. Diagnoza różnicowa osoby dorosłej z autyzmem.
  b. Droga do późnej diagnozy. Zaburzenia współwystępujące.
  c. Współwystępujące inne zaburzenia neurorozwojowe, implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
 6. Omówienie przypadków klinicznych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

1350,00