Ogólnopolskie Forum Zdrowia Psychicznego – „Razem dla zdrowia psychicznego” z udziałem prof. dr hab. n. med. n o zdr. Anity Bryńskiej

Ogólnopolskie Forum Zdrowia Psychicznego - „Razem dla zdrowia psychicznego” z udziałem prof. dr hab. n. med. n o zdr. Anity Bryńskiej-1

Z radością informujemy, prof. dr hab. n. med. n o zdr. Anita Bryńska wzięła udział w Ogólnopolskim Forum Zdrowia Psychicznego „Razem dla Zdrowia Psychicznego”. Pani Profesor uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pt. „System ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – ogólny przegląd, obecna sytuacja i następne kroki”. W swoim wystąpieniu podkreślała rolę terapii środowiskowej w opiece dla dzieci i młodzieży.

– W ramach modelu opieki środowiskowej terapeuta odgrywa kluczową rolę, angażując się we wczesne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów oraz integrując różnorodne środowiska wspomagające rozwój pacjentów. Terapeuta angażuje się we współpracę z rodziną oraz środowiskiem wychowawczym, dba o wzmocnienie zasobów środowiskowych i budowanie oparcia społecznego dla dzieci i młodzieży. Aby uzyskać kwalifikacje, konieczne jest odbycie szkoleń, posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwo w szkoleniach treningowych, rozwijających umiejętności interpersonalne i świadomość własnych zasobów. – podkreśla prof. dr hab. n. med. n o zdr. Anita Bryńska

Celem Forum było zgromadzenie kluczowych postaci działających w dziedzinie zdrowia psychicznego w Polsce, w tym przedstawicieli rządu, samorządów, specjalistów, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów pacjentów. Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z transformacją systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce oraz wyznaczenie przyszłych działań w postaci „mapy drogowej”.

Tematy, na których skupiono się podczas Forum, obejmowały transformację systemu ochrony zdrowia psychicznego w kierunku modelu opieki środowiskowej, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, współpracę międzysektorową w ramach ochrony zdrowia psychicznego, modele finansowania i ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia psychicznego, zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne uchodźców z Ukrainy, rolę środków masowego przekazu w zakresie stygmatyzacji i promocji zdrowia psychicznego oraz psychiatrię sądową w Polsce.

Główne cele Forum to podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z transformacją systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, określenie przyszłych działań w postaci „mapy drogowej”, wsparcie zaangażowania szerokiego grona interesariuszy na rzecz zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia działań międzysektorowych, analiza kluczowych priorytetów w zakresie zdrowia psychicznego, w tym zdrowia dzieci i młodzieży. W trakcie Forum zostanie również podpisana Deklaracja dotycząca dalszych działań na rzecz zdrowia psychicznego.

Forum współorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Biuro Krajowe WHO w Polsce zgromadziło około 150 uczestników, w tym przedstawicieli ministerstw, organizacji międzynarodowych (UNHCR, UNICEF, IOM), jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i środowisk akademickich.