Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek II i III poziomu referencyjnego

Szanowni Państwo,

udostępniamy do konsultacji społecznych projekt – Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek drugiego i trzeciego poziomu referencyjnego.

Niniejszy projekt został przygotowany zgodnie z zamówieniem na – opracowanie standardów i realizacja szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.05.02.00-00-0001/21-00.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 06 września 2022 r. w wersji elektronicznej na adres szkola@cbt.pl   a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl  w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie zamieszczonej tabeli (z załącznika „Pismo – zaproszenie do konsultacji II i III poziom referencyjny).

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie uznać jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

Z poważaniem

Paweł Szeplewicz

Prezes Zarządu
Centrum CBT EDU Sp. z o.o

Pismo – zaproszenie do konsultacji II i III poziom referencyjny

Standardy Organiacyjno-Merytoryczne dla ośrodkó II i III poziomu referen…