Informacje organizacyjne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE dotyczące 4-letniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU

Bieżące sprawy dotyczące szkolenia

 • Katarzyna Gościmińska i Anna Pytlakowska – sekretariat Szkoły ul. Wołodyjowskiego 74a, 02-724 Warszawa, email: szkola@cbt.pl, tel. 22 428 44 26. Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku
  w godz. 9:00 – 16.00, w piątki sekretariat nieczynny,
 • Sprawy rozliczeń, płatności, faktur za kurs: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 15.30, finanse@cbt.pl
 • Każda grupa realizująca szkolenie posiada swojego opiekuna grupy, wyznaczonego spośród wykładowców Szkoły Psychoterapii Centrum CBT DEU. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad szkoleniem realizowanym przez grupę oraz dbanie o wysoką jakość kształcenia.

Sposób organizacji szkolenia

Uwaga! Ze względu na zróżnicowany program kursu dla różnych grup realizujących obecnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU (co jest związane z koniecznością dostosowania się do jednolitych standardów PTTPB od 19 kwietnia 2022 r), tam gdzie jest to konieczne doprecyzowano, które informacje dotyczą poszczególnych kursów.   

 • Dla grup od CBT 40 do CBT 54, szkolenie obejmuje 39 dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela), każdy po 20 h dydaktycznych, przy czym nie mniej niż 12,5 zjazdu jest poświęcone na superwizję procesów terapeutycznych. Zajęcia odbywają się w godz. 00-18.00, w przypadku zajęć stacjonarnych w salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Długość przerw w ciągu dnia zajęć wynosi ok. 90 min. Czas realizacji przerw ustalany jest między wykładowcą i grupą, przewiduje się przerwę obiadową, z której uczestnicy w porozumieniu z wykładowcą mogą zrezygnować (w takiej sytuacji godzina zakończenia zajęć może zostać przesunięta, zajęcia nie powinny kończyć się jednak wcześniej niż o godz. 16.30). 2 zjazdy przeznaczone na realizację treningu osobistego (45 h dydaktycznych trening interpersonalny, 45 h dydaktycznych trening intrapsychiczny) organizowane są formie zajęć trwających 4,5 dnia.
 • Dla grup od CBT 55 i kolejnych, szkolenie obejmuje 41 dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela), każdy po 18 h dydaktycznych, 1 zjazd poświęcony na ‘Grupę otwarcia’ oraz 24 zjazdy (432 h dydaktyczne) obejmują zajęcia teoretyczno-warsztatowe poświęcone teorii i praktyce terapii poznawczo-behawioralnej oraz 16 zjazdów (288 h dydaktycznych) poświęconych superwizji procesów terapeutycznych. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w godz. 9.00-16.30, w przypadku zajęć stacjonarnych w salach szkoleniowych na terenie Warszawy, długość przerw w ciągu dnia zajęć wynosi ok. 45 min (czas realizacji przerw ustalany jest między wykładowcą i grupą, nie przewiduje się długiej przerwy obiadowej). 2 zjazdy przeznaczone na realizację treningu osobistego (50 h dydaktycznych trening interpersonalny, 50 h dydaktycznych trening intrapsychiczny) organizowane są formie zajęć trwających 5 dni i realizowane są w godz. 9.00-18.00 (ilość i czas trwania przerw ustalane są między wykładowcą i grupą).

Obecność na zajęciach:

 • Każdego dnia przed zajęciami należy podpisać listę obecności (w przypadku zajęć on-line potwierdzeniem obecności są wpisy na czacie). Po zakończeniu zajęć prowadzący dokonują również wpisów potwierdzających Państwa udział w zajęciach w Indeksie. Podpisy na listach obecności oraz w indeksach są potwierdzeniem zaliczenia zajęć, dlatego bardzo prosimy abyście pamiętali Państwo o tym obowiązku przez cały czas trwania kursu. Sam podpis złożony na liście obecności nie jest wystarczający do potwierdzenia Państwa uczestnictwa w zajęciach!! Potwierdzenie podpisem prowadzącego w Indeksie obejmuje: datę i temat zrealizowanych zajęć, nazwisko prowadzącego, ilość godzin dydaktycznych, np.
DataTemat zajęćLiczba godzinProwadzącyPodpis
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)XYXY
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)XYXY

Zajęcia, w których uczestniczycie Państwo on-line prosimy wpisywać do indeksu z adnotacją, że są to zajęcia zdalne. Prosimy o podpisywanie list i wpisywanie swojego udziału na czacie, każdego dnia!!

Uwaga! W sytuacji wcześniejszego opuszczenia zajęć przez Kursanta, prowadzący może w Indeksie wpisać liczbę godzin zajęć, w których faktycznie uczestniczyła dana osoba (np. jeśli wyszliśmy z zajęć o godz. 14 prowadzący może skorygować ilość godzin i zaliczyć 6 h dydaktycznych):

DataTemat zajęćLiczba godzinProwadzącyPodpis
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)XYXY
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)  6XYXY

Powyższa sytuacja oznacza nieobecność na 4 h (lub 3 h)  i zrealizowania jedynie 16 h (lub 15 h) z 20 h (lub 18 h) wymaganych

W sytuacji, gdy osoba uczestnicząca w zajęciach nie ma Indeksu (np. go zapomniała), obowiązana jest uzyskać pisemne poświadczenie obecności od prowadzącego (formularze dostępne są w recepcji w czasie każdych zajęć).

W ciągu roku akademickiego osoba szkoląca się ma prawo opuścić 30 h (grupy od CBT 40 do CB 54) lub 27h szkolenia (grupy od CBT 55 i kolejne). Zaleca się by w czasie trwania zajęć superwizyjnych liczba opuszczonych godzin szkolenia w ciągu roku nie przekraczała 20 h (grupy od CBT 40 do CB 54) lub 18 h szkolenia (grupy od CBT 55 i kolejne), zwłaszcza w ostatnim roku szkolenia.

Uwaga! Zajęcia rozpoczynające kurs tj. ‘Grupa otwarcia’ oraz zajęcia przeznaczone na pracę własną (tj. Trening interpersonalny i Trening Intrapsychiczny) wymagają obecności przez wszystkie dni, w pełnym wymiarze godzin. Tych zajęć nie można odrabiać z innymi grupami!!! Nie ma możliwości zaliczenia w poczet godzin Treningu interpersonalnego, treningów odbywanych wcześniej przez osobę szkoląca się (celem jest zrealizowanie treningu interpersonalnego w grupie osób, z którymi się szkolimy!)

Warunki odrabiana nieobecności:

 • Godziny nieobecności przekraczające dopuszczalne limity muszą zostać odrobione w trakcie zajęć z inną grupą. Zajęcia odrabiane muszą mieć taką samą tematykę, jak te, których dotyczyła nieobecność! W indywidualnych przypadkach Kierownik Naukowy Kursu może na poczet brakujących godzin zajęć zaliczyć godziny odbyte na dodatkowych warsztatach i wykładach, konferencjach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Zajęcia mogą zostać odrobione po ‘zaistnieniu’ nieobecności!! Nie ma możliwości dołączenia do zajęć z inną grupą w sytuacji ‘przewidywania’ nieobecności w wyznaczonym dla własnej grupy terminie zajęć. Oznacza to, że najpierw muszą odbyć się zajęcia, na których jesteśmy nieobecni, a dopiero potem można wystąpić z prośbą o ich odrobienie, nie ma możliwości odrobienia zająć, które jeszcze się nie odbyły! Termin odrobienia nieobecności musi zostać indywidualnie ustalony z sekretariatem – nie ma możliwości zgłoszenia się na zajęcia z inną grupą, bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu. Dodatkowy termin zajęć jest wyznaczany, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kursanta do Sekretariatu Szkoły i z uwzględnieniem liczby osób uczestniczących w danych zajęciach (tj. dodatkowa liczba osób przyjętych na zajęcia nie może przekroczyć 2, w szczególnych przypadkach 3 osób!). Szkoła nie jest w stanie zagwarantować możliwości odrobienia zajęć w pierwszym możliwym terminie, w którym realizowany jest dany temat. W związku z powyższym bardzo prosimy Państwa o systematyczne uczęszczanie na zajęcia z własną grupą i ograniczenie liczby nieobecności, by uniknąć problemów z realizacją wymaganych godzin szkolenia. Forma odrabiania zajęć do ustalenia z Sekretariatem

Materiały pomocnicze do zajęć:

 • Jeżeli osoba prowadząca zajęcia przewiduje materiały pomocnicze do zajęć, będą one Państwu przesyłane w wersji elektronicznej na 1-2 dni przed zajęciami. Materiały przekazywane przez zagranicznych wykładowców nie są tłumaczone na język polski.

Warunki zaliczenia kolejnych etapów szkolenia

 • Warunkiem uczestnictwa w kolejnych etapach szkolenia jest zaliczenie każdego roku kursu oraz zaliczenie egzaminu cząstkowego organizowanego po 2 roku szkolenia, obejmującego swym zakresem tematycznym zagadnienia teoretyczne.
 • Zaliczenie roku szkolenia wymaga potwierdzenia uczestnictwa w wymaganej liczby godzin. Potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w Indeksie!! W sytuacji niemożności odrobienia nieobecności w danym roku szkolenia Kierownik Naukowy Kursu może zadecydować o warunkowym zaliczeniu roku i zezwolić na zaliczenie nieobecności w kolejnym roku akademickim.
 • Warunkiem dopuszczenia do zajęć superwizyjnych jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testowego egzaminu cząstkowego obejmującego zagadnienia teoretyczne z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (organizowanego po 2 roku szkolenia). Test składa się z 25-35 pytań (próg zdawalności: 60% prawidłowych odpowiedzi).

Zasady dotyczące realizowania zajęć superwizyjnych

 • W połowie trzeciego roku szkolenia rozpoczynają się zajęcia Są to zajęcia, które jedynie w szczególnych przypadkach można odrobić z inna grupą!! Superwizji poddawana jest prowadzona przez Państwa praktyka psychoterapeutyczna w nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza konieczność posiadania pacjentów i prowadzenia z nimi terapii. Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU nie zapewnia możliwości prowadzenia pacjentów w jednostkach powiązanych (tj. Poradniach Centrum CBT).
 • W trakcie trwania szkolenia jesteście Państwo zobowiązani do:
 • Zrealizowania wymaganych programem szkolenia godzin przeznaczonych na zajęcia superwizyjne (potwierdzenie obecności tak jak w przypadku zajęć teoretyczno-praktycznych, tj. podpis na liście obecności i poświadczenie obecności przez prowadzącego w Indeksie)
 • Do uzyskania w Karcie Superwizji zaliczeń 8 superwizji prowadzonych przez Państwa procesów terapeutycznych. Wymóg ten dotyczy wszystkich grup realizujących obecnie szkolenie i kolejnych, czyli grup od CBT40 do CBT 54 i kolejnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami PTTPB superwizowane procesy terapeutyczne mają być prowadzone od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii i muszą dotyczyć co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo). W związku z powyższymi wymogami dodatkowymi, oprócz Indeksu, dokumentem, który posiada osoba szkoląca się w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU jest Karta Superwizji.

Bardzo prosimy Państwa o bardzo dokładne dokonywanie wpisów w Karcie Superwizji, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji, tak jak to zaprezentowano poniżej:

Przykładowe wpisy w Karcie Superwizji

DataRozpoznanie, inicjały i wiek pacjentaSuperwizowanyProblemLiczba godzin superwizowanej terapiiRodzaj superwizjiZaliczeniePodpis sueprwizora/Uwagi
XX.YY.ZZZZZespół depresyjnyM.N. lat 36Konceptualizacja i plan terapii10Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)zalXY
XX.YY.ZZZZZaburzenia osobowości typu borderlineD.F. lat 41Problem w relacji terapeutycznej30Superwizja                   w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZFobia społecznaT.Sz. lat 27Powtórna konceptualizacja                           i ustalenie nowych celów25Superwizja                  w trakcie zajęćzalXY
XX.YY.ZZZZLęk uogólnionyR.C. lat 31Plan i przebieg terapii15Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)zalXY
XX.YY.ZZZZAnorexia nervosaJ.N. lat 18Przebieg terapii                               i podsumowanie uzyskanych efektów45Superwizja                    w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZFobia społeczna osobowość typu borderlineK.R-M lat 37Analiza przyczyn rezygnacji z terapii, konceptualizacja30Superwizja                    w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZOsobowość zależnaA.P. lat 42Konceptualizacja, cele                  i plan terapii15Superwizja                    w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZZespół depresyjnyR.W. lat 29Trudności w realizacji planu terapii, konceptualizacja30Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)zalXY

Uczestnicy grup, które realizują już zajęcia superwizyjne proszeni są o wypełnienie Kart Superwizji, zgodnie z posiadanymi w Indeksie wpisami lub w przypadku zajęć, które odbyły się on-line zgodnie z  wpisami na czacie. Zadeklarowana liczba godzin superwizowanej terapii (do tej pory dokładnie nie monitorowana w trakcie omawiania i superwizji przypadku) powinna być adekwatna do superwizowanego problemu/zagadnienia!!

Minimum 4 superwizje (w tym co najmniej 1 superwizja bezpośrednia), powinno zostać zrealizowanych w trakcie trwania zajęć (prezentacja przypadku w trakcie zajęć lub odsłuchiwanie nagrań audio lub wideo). Jeśli pozostałe superwizje zostały zrealizowane indywidualnie u superwizora z listy umieszczonej na stronie Szkoły Psychoterapii Centrum CBT (osoby posiadające certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub będące w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania
Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTP), konieczne jest uzyskanie wpisu w Karcie Superwizji z podaniem wszystkich niezbędnych informacji oraz czytelnym podpisem superwizora.

 • Superwizja bezpośrednia realizowana w trakcie zajęć (nagranie wideo, audio) polega na odsłuchaniu/obejrzeniu nagrania i jego omówieniu. Bardzo prosimy o prezentowanie przypadków podczas superwizji bezpośredniej w następujący sposób:
 • Przedstawienie informacji ogólnych dotyczących pacjenta (wiek, wykształcenie i sytuacja zawodowa, sytuacja rodzinna, dane dotyczące dotychczasowej opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej)
 • Zgłaszany przy przyjęciu problem i okoliczności zgłoszenia, rozpoznanie nozologiczne zagodnie z klasyfikacja ICD, DSM (wskazane doprecyzowanie rozpoznań co najmniej wg Osi I oraz Osi II)
 • Przedstawienie aktualnej konceptualizacji problemu pacjenta
 • Sformułowanie problemu do superwizji
 • Odtworzenie nagrania pozwalającego na analizę zgłoszonego problemu superwizyjnego.
 • Superwizja bezpośrednia polegająca na obserwacji sesji terapeutycznej na żywo, możliwa jest do zrealizowania po indywidualnym umówieniu się z Superwizorem z listy umieszczonej na stronie Szkoły Psychoterapii Centrum CBT (osoby posiadające certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub będące w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTP)
 • W celu usprawnienia procesu superwizji wskazane jest by uczestnicy grupy ustalali między sobą liczbę zaplanowanych na dane zajęcia przypadków do omówienia (zarówno przedstawianych przez osoby szkolące się, jak i poddawanych superwizji bezpośredniej). Czas poświęcony na superwizję jednego przypadku wynosi ok. 45-50 min (przedstawienie przypadku przez osobę szkolącą się i dyskusja) oraz ok. 1 h 15 min na superwizję bezpośrednią (odsłuchanie/obejrzenie nagrania i dyskusja).
 • Uwaga! Zaprezentowanie przypadku i omówienie go, nie oznacza automatycznie uzyskania zaliczenia z wpisem do Karty Superwizji (np. niewystarczającym warunkiem do zaliczenia superwizji procesu terapeutycznego jest omówienie przypadku polegające na dyskusji na temat rozpoznania nozologicznego lub sytuacja, w której Superwizor stwierdza rażące braki w zakresie zebranego wywiadu i zaprezentowanych danych, uniemożliwiające dokonania spójnej konceptualizacji)

Warunki ukończenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego

 • Zgodnie z obowiązującymi od 19 kwietnia 2022 r standardami PTTPB od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia, tj. zdania egzaminu końcowego, nie powinno upłynąć więcej niż 6 lat.
 • Uwaga! W sytuacji zaistnienia przerwy w szkoleniu (niezależnie od tego, czy przerwa nastąpiła w cyklu szkoleniowym, czy też po uzyskaniu absolutorium, ale przed zdaniem egzaminu końcowego) niezbędne jest (1) prowadzenie w czasie przerwy w szkoleniu przez osobę szkolącą się pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok (potwierdzenie pisemne od superwizora) oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok i (2) przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów, celem spełnienia warunków ukończenia szkolenia.
 • Osoba kończąca szkolenie w wyznaczonym terminie (tj. przewidzianym harmonogramem zajęć dla danej grupy) powinna złożyć – za pokwitowaniem w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
 • Potwierdzenie uczestnictwa w wymaganej ilości godzin szkolenia (potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w indeksie).
 • Potwierdzenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym teoretycznego egzaminu cząstkowego (wpis w indeksie).
 • Kartę Superwizji o zrealizowanych 8 superwizjach procesów terapeutycznych, prowadzonych od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii, z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo).
 • Przedstawione na piśmie 4 opisy prowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trzech egzemplarzach), zgodnie ze standardami PTTPB ‘powinny odzwierciedlać wiedzę terapeuty w zakresie: diagnozowania, dokonywania konceptualizacji zgodnie z wybranym modelem, ustalania planu terapii bazującego na doborze i/lub dostosowaniu protokołu terapeutycznego wraz z uzasadnieniem wyboru, realizacji terapii, w tym interwencji terapeutycznych oraz oceny skuteczności zastosowanych interwencji i całej terapii’. Opisy nie mogą dotyczyć terapii jednego rodzaju zaburzenia (wymagana prezentacja co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń), nie mogą również dotyczyć tylko procesów terapeutycznych dzieci i młodzieży. Standardowy, wymagany schemat opisu przypadku znajduje się na stronie cbt.pl
 • Dwa nagrania sesji terapeutycznych prowadzonych w nurcie poznawczo-behawioralnym dwóch różnych pacjentów (nie muszą być to sesje przedstawianych w opisach przypadków pacjentów, sesje powinny odnosić się do tych etapów terapii, w których terapeuta stosuje techniki poznawczo-behawioralne)
 • Przygotowaną do druku publikację (w trzech egzemplarzach, w formie do druku, z zachowaniem zasad cytowania APA), dotyczącą przeglądu piśmiennictwa lub badań własnych w obszarze terapii i problematyki poznawczo-behawioralnej (standard publikacji w pismach „Psychiatra Polska”, „Psychoterapia”) lub kopii opublikowanego artykułu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor lub współautor). Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron i powinna spełniać standardowe wymogi prac kierowanych do druku. Praca pisemna może być przygotowana maksymalnie przez trzyosobową grupę kursantów.
 • Zaświadczenie o uregulowanych opłatach za cały czas trwania szkolenia oraz zaświadczenie o uregulowaniu opłaty egzaminacyjnej.

Staż kliniczny

 • Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do samodzielnego zrealizowania w czasie jego trwania 360 godzin stażu klinicznego, w tym (a) 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego w oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz (b) 240 godzin stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału).
 • Zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie stażu, którego dołączenie do dokumentacji jest niezbędne do uzyskania „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”, które upoważnia do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB  powinno zawierać: dokładny czasu trwania pracy i wymiar godzin, musi być poświadczone przez kierownika placówki/oddziału. Ewentualne pytania o miejsca realizacji stażu prosimy kierować do PTTPB.

Procedura zaliczenia egzaminu końcowego

 • Do egzaminu dopuszczona jest osoba, która spełniła wszystkie warunki ukończenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego. Uwaga! Nie ma możliwości dopuszczenia do egzaminu bez zaliczenia stażu klinicznego.
 • Egzamin jest przeprowadzany przez 4 osobową Komisję Egzaminacyjną w składzie:
  • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • Kierownik Naukowy kursu (obecnie prof. dr hab. n. med. I n. o zdr. Anita Bryńska) oraz dwóch wykładowców Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU (co najmniej dwie spośród w/w osób muszą posiadać certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB)
 • Na ocenę końcową egzaminu składa się:
  • Ocena 2 nagranych sesji terapeutycznych, dokonana przy pomocy Poznawczej Skali Terapii * (J.E.Young, A.T.Beck)
  • Ocena opisu czterech przeprowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń. Ocena dokonywana jest na podstawie arkusza oceny Academy of Cognitive Therapy-Case Review Rating Scale*. Maksymalna ilość punktów: 24 punkty, próg dla zaliczenia: 20 punktów.
  • Ocena przygotowanej pracy przeglądowej lub badawczej z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (ocena umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych)
  • Ocena ustnej dyskusji nad opisanymi przypadkami terapii i przedstawionymi nagraniami sesji
  • Ocena odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych
  • W ocenie z egzaminu kończącego szkolenie uwzględnia się również ocenę z cząstkowego egzaminu teoretycznego
 • Każdy z członków Komisji, niezależnie ocenia każdy z elementów egzaminu stosując skalę  oceny od 1 do 6. Punktacja pozytywnie zaliczająca egzamin opisywana jest następująco: 3-4 punkty (lauda), 5 punktów (magnum lauda), 6 punktów (cum magnum lauda). Niezaliczenie którejkolwiek z części składowych egzaminu końcowego jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu (część egzaminu jest niezaliczona, jeśli osoba zdająca uzyska ocenę od wszystkich Członków Komisji na poziomie 1-2 punktów).
 • W trakcie egzaminu zdający ma prawo mieć przy sobie swoje prace dotyczące opisu przypadków oraz publikację oraz się do nich odwoływać.
 • Powiadomienie o wynikach egzaminu następuje bezpośrednio po egzaminie
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu osoba zdająca może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu egzaminu, a Dyrektor Merytoryczny Szkoły Psychoterapii Centrum CBT wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym.

Ukończenie szkolenia i dokument potwierdzający

 • Ukończenie szkolenia definiowane jest jako spełnienie wszystkich powyżej opisanych warunków (tj. realizacja 1200 h szkolenia, w tym 360 h stażu klinicznego wraz z zaliczeniem wszystkich wymaganych programem szkolenia części składowych, uzyskanie pozytywnej oceny z cząstkowego egzaminu teoretycznego, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego).
 • Potwierdzeniem ukończenia 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU jest „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”, w którym umieszczone są następujące informacje:
 • Data rozpoczęcia szkolenia, którą jest data pierwszych zajęć
 • Potwierdzenie zaliczenia wszystkich wymaganych programem Szkolenia części składowych, z opisem zakresu tematycznego i godzinowego zrealizowanych zajęć
 • Liczba godzin superwizowanej praktyki terapeutycznej zrealizowanej w ramach szkolenia oraz potwierdzenie poddania 8 przypadków procesów terapeutycznych superwizji z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń, w tym 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej
 • Liczba udokumentowanych godzin rozwoju osobistego
 • Liczba godzin stażu klinicznego oraz miejsce jego odbywania
 • Ocena z cząstkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej
 • Ocena z egzaminu końcowego
 • Pisemna rekomendacja 2 superwizorów reprezentujących ośrodek prowadzący szkolenie, pozytywnie oceniających pracę terapeuty, w tym Kierownika Szkolenia
 • Data zakończenia szkolenia, którą jest data zdania egzaminu kończącego Szkolenie
 • W sytuacji przerwy w szkoleniu, potwierdzenie prowadzenia przez osobę szkolącą się pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok

Dodatkowo wystawiane jest „Świadectwo ukończeniu szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”

 • Osoby, które nie ukończyły szkolenia zgodnie z podaną powyżej definicją (np. nie zrealizowały stażu klinicznego, ale zrealizowały pozostałe określone programem szkolenia wymogi, nie przystąpiły do egzaminu końcowego) mogą uzyskać zaświadczenie (tj. „Zaświadczenie o realizacji szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”, w którym zostaną wymienione zrealizowane i niezrealizowane składowe szkolenia. Ponadto w czasie trwania szkolenia każda osoba szkoląca się może uzyskać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i zakres zrealizowanego materiału (tematyka i wymiar godzinowy).

Po ukończeniu szkolenia

 • Osoby, które ukończyły szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU zgodnie z powyższymi warunkami i procedurami mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB (szczegółowe warunki znajdziecie Państwo na stronie PTTPB; www. pttpb. pl)
 • Przypominamy, że warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB jest również osobiste przeprowadzenie co najmniej 1560 godzin (minimum 1,5 roku w wymiarze 20 godzin tygodniowo) psychoterapii poznawczo-behawioralnej, z czego co najmniej 200 godzin praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym powinno zostać poddane superwizji w trakcie szkolenia. Nie jest to wymóg niezbędny do ukończenia szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU, ale jest to wymóg niezbędny do uzyskania certyfikatu PTTPB.
 • Osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały (lub nie) Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB mogą również ubiegać się o uznanie swojego dorobku za równorzędny z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (szczegółowe warunki znajdziecie Państwo na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – cmkp.edu.pl) i po wydaniu, przez powołany w tym celu Zespół Ekspertów, pozytywnej opinii, przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.