Informacje organizacyjne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE dotyczące 4-letniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU

Bieżące sprawy dotyczące szkolenia

 • Anna Pytlakowska – sekretariat Szkoły ul. Wołodyjowskiego 74a, 02-724 Warszawa, email: szkola@cbt.pl, tel. 22 428 44 26. Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku
  w godz. 9:00 – 16.00, w piątki sekretariat nieczynny,
 • Sprawy rozliczeń, płatności, faktur za kurs: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 15.30, finanse@cbt.pl
 • Każda grupa realizująca szkolenie posiada swojego opiekuna grupy, wyznaczonego spośród wykładowców Szkoły Psychoterapii Centrum CBT DEU. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad szkoleniem realizowanym przez grupę oraz dbanie o wysoką jakość kształcenia.

Sposób organizacji szkolenia

Uwaga! Ze względu na zróżnicowany program kursu dla różnych grup realizujących obecnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU (co jest związane z koniecznością dostosowania się do jednolitych standardów PTTPB od 19 kwietnia 2022 r), tam gdzie jest to konieczne doprecyzowano, które informacje dotyczą poszczególnych kursów.   

 • Dla grup od CBT 40 do CBT 54, szkolenie obejmuje 39 dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela), każdy po 20 h dydaktycznych, przy czym nie mniej niż 12,5 zjazdu jest poświęcone na superwizję procesów terapeutycznych. Zajęcia odbywają się w godz. 00-18.00, w przypadku zajęć stacjonarnych w salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Długość przerw w ciągu dnia zajęć wynosi ok. 90 min. Czas realizacji przerw ustalany jest między wykładowcą i grupą, przewiduje się przerwę obiadową, z której uczestnicy w porozumieniu z wykładowcą mogą zrezygnować (w takiej sytuacji godzina zakończenia zajęć może zostać przesunięta, zajęcia nie powinny kończyć się jednak wcześniej niż o godz. 16.30). 2 zjazdy przeznaczone na realizację treningu osobistego (45 h dydaktycznych trening interpersonalny, 45 h dydaktycznych trening intrapsychiczny) organizowane są formie zajęć trwających 4,5 dnia.
 • Dla grup od CBT 55 i kolejnych, szkolenie obejmuje 41 dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela), każdy po 18 h dydaktycznych, 1 zjazd poświęcony na ‘Grupę otwarcia’ oraz 24 zjazdy (432 h dydaktyczne) obejmują zajęcia teoretyczno-warsztatowe poświęcone teorii i praktyce terapii poznawczo-behawioralnej oraz 16 zjazdów (288 h dydaktycznych) poświęconych superwizji procesów terapeutycznych. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w godz. 9.00-16.30, w przypadku zajęć stacjonarnych w salach szkoleniowych na terenie Warszawy, długość przerw w ciągu dnia zajęć wynosi ok. 45 min (czas realizacji przerw ustalany jest między wykładowcą i grupą, nie przewiduje się długiej przerwy obiadowej). 2 zjazdy przeznaczone na realizację treningu osobistego (50 h dydaktycznych trening interpersonalny, 50 h dydaktycznych trening intrapsychiczny) organizowane są formie zajęć trwających 5 dni i realizowane są w godz. 9.00-18.00 (ilość i czas trwania przerw ustalane są między wykładowcą i grupą).

Obecność na zajęciach:

 • Każdego dnia przed zajęciami należy podpisać listę obecności (w przypadku zajęć on-line potwierdzeniem obecności są wpisy na czacie). Po zakończeniu zajęć prowadzący dokonują również wpisów potwierdzających Państwa udział w zajęciach w Indeksie. Podpisy na listach obecności oraz w indeksach są potwierdzeniem zaliczenia zajęć, dlatego bardzo prosimy abyście pamiętali Państwo o tym obowiązku przez cały czas trwania kursu. Sam podpis złożony na liście obecności nie jest wystarczający do potwierdzenia Państwa uczestnictwa w zajęciach!! Potwierdzenie podpisem prowadzącego w Indeksie obejmuje: datę i temat zrealizowanych zajęć, nazwisko prowadzącego, ilość godzin dydaktycznych, np.
DataTemat zajęćLiczba godzinProwadzącyPodpis
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)XYXY
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)XYXY

Zajęcia, w których uczestniczycie Państwo on-line prosimy wpisywać do indeksu z adnotacją, że są to zajęcia zdalne. Prosimy o podpisywanie list i wpisywanie swojego udziału na czacie, każdego dnia!!

Uwaga! W sytuacji wcześniejszego opuszczenia zajęć przez Kursanta, prowadzący może w Indeksie wpisać liczbę godzin zajęć, w których faktycznie uczestniczyła dana osoba (np. jeśli wyszliśmy z zajęć o godz. 14 prowadzący może skorygować ilość godzin i zaliczyć 6 h dydaktycznych):

DataTemat zajęćLiczba godzinProwadzącyPodpis
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)XYXY
XX.YY.ZZZZZaburzenia afektywne10 (lub 9)  6XYXY

Powyższa sytuacja oznacza nieobecność na 4 h (lub 3 h)  i zrealizowania jedynie 16 h (lub 15 h) z 20 h (lub 18 h) wymaganych

W sytuacji, gdy osoba uczestnicząca w zajęciach nie ma Indeksu (np. go zapomniała), obowiązana jest uzyskać pisemne poświadczenie obecności od prowadzącego (formularze dostępne są w recepcji w czasie każdych zajęć).

W ciągu roku akademickiego osoba szkoląca się ma prawo opuścić 30 h (grupy od CBT 40 do CB 54) lub 27h szkolenia (grupy od CBT 55 i kolejne). Zaleca się by w czasie trwania zajęć superwizyjnych liczba opuszczonych godzin szkolenia w ciągu roku nie przekraczała 20 h (grupy od CBT 40 do CB 54) lub 18 h szkolenia (grupy od CBT 55 i kolejne), zwłaszcza w ostatnim roku szkolenia.

Uwaga! Zajęcia rozpoczynające kurs tj. ‘Grupa otwarcia’ oraz zajęcia przeznaczone na pracę własną (tj. Trening interpersonalny i Trening Intrapsychiczny) wymagają obecności przez wszystkie dni, w pełnym wymiarze godzin. Tych zajęć nie można odrabiać z innymi grupami!!! Nie ma możliwości zaliczenia w poczet godzin Treningu interpersonalnego, treningów odbywanych wcześniej przez osobę szkoląca się (celem jest zrealizowanie treningu interpersonalnego w grupie osób, z którymi się szkolimy!)

Warunki odrabiana nieobecności:

 • Godziny nieobecności przekraczające dopuszczalne limity muszą zostać odrobione w trakcie zajęć z inną grupą. Zajęcia odrabiane muszą mieć taką samą tematykę, jak te, których dotyczyła nieobecność! W indywidualnych przypadkach Kierownik Naukowy Kursu może na poczet brakujących godzin zajęć zaliczyć godziny odbyte na dodatkowych warsztatach i wykładach, konferencjach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Zajęcia mogą zostać odrobione po ‘zaistnieniu’ nieobecności!! Nie ma możliwości dołączenia do zajęć z inną grupą w sytuacji ‘przewidywania’ nieobecności w wyznaczonym dla własnej grupy terminie zajęć. Oznacza to, że najpierw muszą odbyć się zajęcia, na których jesteśmy nieobecni, a dopiero potem można wystąpić z prośbą o ich odrobienie, nie ma możliwości odrobienia zająć, które jeszcze się nie odbyły! Termin odrobienia nieobecności musi zostać indywidualnie ustalony z sekretariatem – nie ma możliwości zgłoszenia się na zajęcia z inną grupą, bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu. Dodatkowy termin zajęć jest wyznaczany, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kursanta do Sekretariatu Szkoły i z uwzględnieniem liczby osób uczestniczących w danych zajęciach (tj. dodatkowa liczba osób przyjętych na zajęcia nie może przekroczyć 2, w szczególnych przypadkach 3 osób!). Szkoła nie jest w stanie zagwarantować możliwości odrobienia zajęć w pierwszym możliwym terminie, w którym realizowany jest dany temat. W związku z powyższym bardzo prosimy Państwa o systematyczne uczęszczanie na zajęcia z własną grupą i ograniczenie liczby nieobecności, by uniknąć problemów z realizacją wymaganych godzin szkolenia. Forma odrabiania zajęć do ustalenia z Sekretariatem

Procedura wznowienia szkolenia:

 • Deklaracja powrotu: osoby zainteresowane powrotem do uczestnictwa w kursie po uprzednim zawieszeniu, rezygnacji lub po wygaśnięciu umowy o pobieranie nauki w Szkole Psychoterapii, zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku Dyrektora Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU o możliwość kontynuacji nauki i przywrócenie statusu kursanta na czteroletnim kursie psychoterapii. Wzór deklaracji w plikach do pobrania
 • Opłata administracyjna: wraz z deklaracją powrotu konieczne jest dokonanie opłaty administracyjnej w wysokości 500 zł (nr konta 16 1140 1977 0000 2573 9800 1001)
 • Przydział do Grupy: po wznowieniu kursu uczestnik zostanie przydzielony do odpowiedniej grupy, zgodnie ze stopniem zaawansowania. Uczestnika obowiązuje opłata właściwa dla kursu, do którego dołączył oraz realizacja aktualnego programu tego kursu.

Materiały pomocnicze do zajęć:

 • Jeżeli osoba prowadząca zajęcia przewiduje materiały pomocnicze do zajęć, będą one Państwu przesyłane w wersji elektronicznej na 1-2 dni przed zajęciami. Materiały przekazywane przez zagranicznych wykładowców nie są tłumaczone na język polski.

Warunki zaliczenia kolejnych etapów szkolenia

 • Warunkiem uczestnictwa w kolejnych etapach szkolenia jest zaliczenie każdego roku kursu oraz zaliczenie egzaminu cząstkowego organizowanego po 2 roku szkolenia, obejmującego swym zakresem tematycznym zagadnienia teoretyczne.
 • Zaliczenie roku szkolenia wymaga potwierdzenia uczestnictwa w wymaganej liczby godzin. Potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w Indeksie!! W sytuacji niemożności odrobienia nieobecności w danym roku szkolenia Kierownik Naukowy Kursu może zadecydować o warunkowym zaliczeniu roku i zezwolić na zaliczenie nieobecności w kolejnym roku akademickim.
 • Warunkiem dopuszczenia do zajęć superwizyjnych jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testowego egzaminu cząstkowego obejmującego zagadnienia teoretyczne z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (organizowanego po 2 roku szkolenia). Test składa się z 25-35 pytań (próg zdawalności: 60% prawidłowych odpowiedzi).

Zasady dotyczące realizowania zajęć superwizyjnych

 • W połowie trzeciego roku szkolenia rozpoczynają się zajęcia Są to zajęcia, które jedynie w szczególnych przypadkach można odrobić z inna grupą!! Superwizji poddawana jest prowadzona przez Państwa praktyka psychoterapeutyczna w nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza konieczność posiadania pacjentów i prowadzenia z nimi terapii. Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU nie zapewnia możliwości prowadzenia pacjentów w jednostkach powiązanych (tj. Poradniach Centrum CBT).
 • W trakcie trwania szkolenia jesteście Państwo zobowiązani do:
 • Zrealizowania wymaganych programem szkolenia godzin przeznaczonych na zajęcia superwizyjne (potwierdzenie obecności tak jak w przypadku zajęć teoretyczno-praktycznych, tj. podpis na liście obecności i poświadczenie obecności przez prowadzącego w Indeksie)
 • Do uzyskania w Karcie Superwizji zaliczeń 8 superwizji prowadzonych przez Państwa procesów terapeutycznych. Wymóg ten dotyczy wszystkich grup realizujących obecnie szkolenie i kolejnych, czyli grup od CBT40 do CBT 54 i kolejnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami PTTPB superwizowane procesy terapeutyczne mają być prowadzone od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii i muszą dotyczyć co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo). W związku z powyższymi wymogami dodatkowymi, oprócz Indeksu, dokumentem, który posiada osoba szkoląca się w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU jest Karta Superwizji.

Bardzo prosimy Państwa o bardzo dokładne dokonywanie wpisów w Karcie Superwizji, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji, tak jak to zaprezentowano poniżej:

Przykładowe wpisy w Karcie Superwizji

DataRozpoznanie, inicjały i wiek pacjentaSuperwizowanyProblemLiczba godzin superwizowanej terapiiRodzaj superwizjiZaliczeniePodpis sueprwizora/Uwagi
XX.YY.ZZZZZespół depresyjnyM.N. lat 36Konceptualizacja i plan terapii10Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)zalXY
XX.YY.ZZZZZaburzenia osobowości typu borderlineD.F. lat 41Problem w relacji terapeutycznej30Superwizja                   w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZFobia społecznaT.Sz. lat 27Powtórna konceptualizacja                           i ustalenie nowych celów25Superwizja                  w trakcie zajęćzalXY
XX.YY.ZZZZLęk uogólnionyR.C. lat 31Plan i przebieg terapii15Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)zalXY
XX.YY.ZZZZAnorexia nervosaJ.N. lat 18Przebieg terapii                               i podsumowanie uzyskanych efektów45Superwizja                    w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZFobia społeczna osobowość typu borderlineK.R-M lat 37Analiza przyczyn rezygnacji z terapii, konceptualizacja30Superwizja                    w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZOsobowość zależnaA.P. lat 42Konceptualizacja, cele                  i plan terapii15Superwizja                    w trakcie zajęć zalXY
XX.YY.ZZZZZespół depresyjnyR.W. lat 29Trudności w realizacji planu terapii, konceptualizacja30Superwizja bezpośrednia (nagranie audio)zalXY

Uczestnicy grup, które realizują już zajęcia superwizyjne proszeni są o wypełnienie Kart Superwizji, zgodnie z posiadanymi w Indeksie wpisami lub w przypadku zajęć, które odbyły się on-line zgodnie z  wpisami na czacie. Zadeklarowana liczba godzin superwizowanej terapii (do tej pory dokładnie nie monitorowana w trakcie omawiania i superwizji przypadku) powinna być adekwatna do superwizowanego problemu/zagadnienia!!

Minimum 4 superwizje (w tym co najmniej 1 superwizja bezpośrednia), powinno zostać zrealizowanych w trakcie trwania zajęć (prezentacja przypadku w trakcie zajęć lub odsłuchiwanie nagrań audio lub wideo). Jeśli pozostałe superwizje zostały zrealizowane indywidualnie u superwizora z listy umieszczonej na stronie Szkoły Psychoterapii Centrum CBT (osoby posiadające certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub będące w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania
Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTP), konieczne jest uzyskanie wpisu w Karcie Superwizji z podaniem wszystkich niezbędnych informacji oraz czytelnym podpisem superwizora.

 • Superwizja bezpośrednia realizowana w trakcie zajęć (nagranie wideo, audio) polega na odsłuchaniu/obejrzeniu nagrania i jego omówieniu. Bardzo prosimy o prezentowanie przypadków podczas superwizji bezpośredniej w następujący sposób:
 • Przedstawienie informacji ogólnych dotyczących pacjenta (wiek, wykształcenie i sytuacja zawodowa, sytuacja rodzinna, dane dotyczące dotychczasowej opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej)
 • Zgłaszany przy przyjęciu problem i okoliczności zgłoszenia, rozpoznanie nozologiczne zagodnie z klasyfikacja ICD, DSM (wskazane doprecyzowanie rozpoznań co najmniej wg Osi I oraz Osi II)
 • Przedstawienie aktualnej konceptualizacji problemu pacjenta
 • Sformułowanie problemu do superwizji
 • Odtworzenie nagrania pozwalającego na analizę zgłoszonego problemu superwizyjnego.
 • Superwizja bezpośrednia polegająca na obserwacji sesji terapeutycznej na żywo, możliwa jest do zrealizowania po indywidualnym umówieniu się z Superwizorem z listy umieszczonej na stronie Szkoły Psychoterapii Centrum CBT (osoby posiadające certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub będące w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTP)
 • W celu usprawnienia procesu superwizji wskazane jest by uczestnicy grupy ustalali między sobą liczbę zaplanowanych na dane zajęcia przypadków do omówienia (zarówno przedstawianych przez osoby szkolące się, jak i poddawanych superwizji bezpośredniej). Czas poświęcony na superwizję jednego przypadku wynosi ok. 45-50 min (przedstawienie przypadku przez osobę szkolącą się i dyskusja) oraz ok. 1 h 15 min na superwizję bezpośrednią (odsłuchanie/obejrzenie nagrania i dyskusja).
 • Uwaga! Zaprezentowanie przypadku i omówienie go, nie oznacza automatycznie uzyskania zaliczenia z wpisem do Karty Superwizji (np. niewystarczającym warunkiem do zaliczenia superwizji procesu terapeutycznego jest omówienie przypadku polegające na dyskusji na temat rozpoznania nozologicznego lub sytuacja, w której Superwizor stwierdza rażące braki w zakresie zebranego wywiadu i zaprezentowanych danych, uniemożliwiające dokonania spójnej konceptualizacji)

Warunki ukończenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego

 • Zgodnie z obowiązującymi od 19 kwietnia 2022 r standardami PTTPB od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia, tj. zdania egzaminu końcowego, nie powinno upłynąć więcej niż 6 lat.
 • Uwaga! W sytuacji zaistnienia przerwy w szkoleniu (niezależnie od tego, czy przerwa nastąpiła w cyklu szkoleniowym, czy też po uzyskaniu absolutorium, ale przed zdaniem egzaminu końcowego) niezbędne jest (1) prowadzenie w czasie przerwy w szkoleniu przez osobę szkolącą się pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok (potwierdzenie pisemne od superwizora) oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok i (2) przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów, celem spełnienia warunków ukończenia szkolenia.
 • Osoba kończąca szkolenie w wyznaczonym terminie (tj. przewidzianym harmonogramem zajęć dla danej grupy) powinna złożyć – za pokwitowaniem w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
 • Potwierdzenie uczestnictwa w wymaganej ilości godzin szkolenia (potwierdzeniem są wpisy na liście obecności oraz wpisy w indeksie).
 • Potwierdzenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym teoretycznego egzaminu cząstkowego (wpis w indeksie).
 • Kartę Superwizji o zrealizowanych 8 superwizjach procesów terapeutycznych, prowadzonych od momentu diagnozy do ukończenia terapii lub znacznego stopnia zaawansowania terapii, z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń. Superwizji należy poddać co najmniej 200 godzin pracy z pacjentami (np. 20 godzin z jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.). 3 procesy terapeutyczne muszą być poddane tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo).
 • Przedstawione na piśmie 4 opisy prowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym (w trzech egzemplarzach), zgodnie ze standardami PTTPB ‘powinny odzwierciedlać wiedzę terapeuty w zakresie: diagnozowania, dokonywania konceptualizacji zgodnie z wybranym modelem, ustalania planu terapii bazującego na doborze i/lub dostosowaniu protokołu terapeutycznego wraz z uzasadnieniem wyboru, realizacji terapii, w tym interwencji terapeutycznych oraz oceny skuteczności zastosowanych interwencji i całej terapii’. Opisy nie mogą dotyczyć terapii jednego rodzaju zaburzenia (wymagana prezentacja co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń), nie mogą również dotyczyć tylko procesów terapeutycznych dzieci i młodzieży. Standardowy, wymagany schemat opisu przypadku znajduje się na stronie cbt.pl
 • Dwa nagrania sesji terapeutycznych prowadzonych w nurcie poznawczo-behawioralnym dwóch różnych pacjentów (nie muszą być to sesje przedstawianych w opisach przypadków pacjentów, sesje powinny odnosić się do tych etapów terapii, w których terapeuta stosuje techniki poznawczo-behawioralne)
 • Przygotowaną do druku publikację (w trzech egzemplarzach, w formie do druku, z zachowaniem zasad cytowania APA), dotyczącą przeglądu piśmiennictwa lub badań własnych w obszarze terapii i problematyki poznawczo-behawioralnej (standard publikacji w pismach „Psychiatra Polska”, „Psychoterapia”) lub kopii opublikowanego artykułu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (pierwszy autor lub współautor). Objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron i powinna spełniać standardowe wymogi prac kierowanych do druku. Praca pisemna może być przygotowana maksymalnie przez trzyosobową grupę kursantów.
 • Zaświadczenie o uregulowanych opłatach za cały czas trwania szkolenia oraz zaświadczenie o uregulowaniu opłaty egzaminacyjnej.

Staż kliniczny

 • Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do samodzielnego zrealizowania w czasie jego trwania 360 godzin stażu klinicznego, w tym (a) 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego w oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz (b) 240 godzin stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału).
 • Zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie stażu, którego dołączenie do dokumentacji jest niezbędne do uzyskania „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”, które upoważnia do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB  powinno zawierać: dokładny czasu trwania pracy i wymiar godzin, musi być poświadczone przez kierownika placówki/oddziału. Ewentualne pytania o miejsca realizacji stażu prosimy kierować do PTTPB.

Procedura zaliczenia egzaminu końcowego

 • Do egzaminu dopuszczona jest osoba, która spełniła wszystkie warunki ukończenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego. Uwaga! Nie ma możliwości dopuszczenia do egzaminu bez zaliczenia stażu klinicznego.
 • Egzamin jest przeprowadzany przez 4 osobową Komisję Egzaminacyjną w składzie:
  • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • Kierownik Naukowy kursu (obecnie prof. dr hab. n. med. I n. o zdr. Anita Bryńska) oraz dwóch wykładowców Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU (co najmniej dwie spośród w/w osób muszą posiadać certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB)
 • Na ocenę końcową egzaminu składa się:
  • Ocena 2 nagranych sesji terapeutycznych, dokonana przy pomocy Poznawczej Skali Terapii * (J.E.Young, A.T.Beck)
  • Ocena opisu czterech przeprowadzonych procesów terapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym co najmniej 3 różnych problemów klinicznych wg aktualnie obowiązującego systemu klasyfikacji zaburzeń. Ocena dokonywana jest na podstawie arkusza oceny Academy of Cognitive Therapy-Case Review Rating Scale*. Maksymalna ilość punktów: 24 punkty, próg dla zaliczenia: 20 punktów.
  • Ocena przygotowanej pracy przeglądowej lub badawczej z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (ocena umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych)
  • Ocena ustnej dyskusji nad opisanymi przypadkami terapii i przedstawionymi nagraniami sesji
  • Ocena odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych
  • W ocenie z egzaminu kończącego szkolenie uwzględnia się również ocenę z cząstkowego egzaminu teoretycznego
 • Każdy z członków Komisji, niezależnie ocenia każdy z elementów egzaminu stosując skalę  oceny od 1 do 6. Punktacja pozytywnie zaliczająca egzamin opisywana jest następująco: 3-4 punkty (lauda), 5 punktów (magnum lauda), 6 punktów (cum magnum lauda). Niezaliczenie którejkolwiek z części składowych egzaminu końcowego jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu (część egzaminu jest niezaliczona, jeśli osoba zdająca uzyska ocenę od wszystkich Członków Komisji na poziomie 1-2 punktów).
 • W trakcie egzaminu zdający ma prawo mieć przy sobie swoje prace dotyczące opisu przypadków oraz publikację oraz się do nich odwoływać.
 • Powiadomienie o wynikach egzaminu następuje bezpośrednio po egzaminie
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu osoba zdająca może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu egzaminu, a Dyrektor Merytoryczny Szkoły Psychoterapii Centrum CBT wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym.

Ukończenie szkolenia i dokument potwierdzający

 • Ukończenie szkolenia definiowane jest jako spełnienie wszystkich powyżej opisanych warunków (tj. realizacja 1200 h szkolenia, w tym 360 h stażu klinicznego wraz z zaliczeniem wszystkich wymaganych programem szkolenia części składowych, uzyskanie pozytywnej oceny z cząstkowego egzaminu teoretycznego, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego).
 • Potwierdzeniem ukończenia 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU jest „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”, w którym umieszczone są następujące informacje:
 • Data rozpoczęcia szkolenia, którą jest data pierwszych zajęć
 • Potwierdzenie zaliczenia wszystkich wymaganych programem Szkolenia części składowych, z opisem zakresu tematycznego i godzinowego zrealizowanych zajęć
 • Liczba godzin superwizowanej praktyki terapeutycznej zrealizowanej w ramach szkolenia oraz potwierdzenie poddania 8 przypadków procesów terapeutycznych superwizji z zaprezentowaniem co najmniej 3 rodzajów problemów klinicznych wg aktualnej klasyfikacji zaburzeń, w tym 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej
 • Liczba udokumentowanych godzin rozwoju osobistego
 • Liczba godzin stażu klinicznego oraz miejsce jego odbywania
 • Ocena z cząstkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej
 • Ocena z egzaminu końcowego
 • Pisemna rekomendacja 2 superwizorów reprezentujących ośrodek prowadzący szkolenie, pozytywnie oceniających pracę terapeuty, w tym Kierownika Szkolenia
 • Data zakończenia szkolenia, którą jest data zdania egzaminu kończącego Szkolenie
 • W sytuacji przerwy w szkoleniu, potwierdzenie prowadzenia przez osobę szkolącą się pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok

Dodatkowo wystawiane jest „Świadectwo ukończeniu szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”

 • Osoby, które nie ukończyły szkolenia zgodnie z podaną powyżej definicją (np. nie zrealizowały stażu klinicznego, ale zrealizowały pozostałe określone programem szkolenia wymogi, nie przystąpiły do egzaminu końcowego) mogą uzyskać zaświadczenie (tj. „Zaświadczenie o realizacji szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU”, w którym zostaną wymienione zrealizowane i niezrealizowane składowe szkolenia. Ponadto w czasie trwania szkolenia każda osoba szkoląca się może uzyskać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i zakres zrealizowanego materiału (tematyka i wymiar godzinowy).

Po ukończeniu szkolenia

 • Osoby, które ukończyły szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU zgodnie z powyższymi warunkami i procedurami mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB (szczegółowe warunki znajdziecie Państwo na stronie PTTPB; www. pttpb. pl)
 • Przypominamy, że warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB jest również osobiste przeprowadzenie co najmniej 1560 godzin (minimum 1,5 roku w wymiarze 20 godzin tygodniowo) psychoterapii poznawczo-behawioralnej, z czego co najmniej 200 godzin praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym powinno zostać poddane superwizji w trakcie szkolenia. Nie jest to wymóg niezbędny do ukończenia szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU, ale jest to wymóg niezbędny do uzyskania certyfikatu PTTPB.
 • Osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały (lub nie) Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB mogą również ubiegać się o uznanie swojego dorobku za równorzędny z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (szczegółowe warunki znajdziecie Państwo na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – cmkp.edu.pl) i po wydaniu, przez powołany w tym celu Zespół Ekspertów, pozytywnej opinii, przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.