Kontraktowanie usług psychoterapeutycznych

KONTRAKT Z NFZ

Informacja Zarządu i Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB dla psychoterapeutów PTTPB występujących o kontrakty z NFZ

Szanowni Państwo,
Trwa obecnie kontraktowanie usług psychoterapeutycznych w ramach NFZ. Odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Zarządzenie jest stworzone w oparciu o akt prawny wyższej rangi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2011.

W rozporządzeniu MZ z dnia 29.04.2011 podana jest definicja „osoby prowadzącej psychoterapię”. Informujemy Państwa, iż wszyscy certyfikowani psychoterapeuci PTTPB spełniają wymogi tej definicji. Dotyczy to także definicji „osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”. Także superwizorzy psychoterapii PTTPB, zgodnie z definicja zawartą w wymienionym wyżej Zarządzeniu Prezesa NFZ spełniają wymogi kontraktacji. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezesa PTTPB do Dyrektora NFZ w sprawie spełniania przez psychoterapeutów i superwizorów PTTPB podanych w jego zarządzeniu definicji. Mamy nadzieję, że pismo to i zawarte w nim argumenty ułatwią Państwu kontraktację usług psychoterapetycznych.

Zarząd i KND PTTPB zachęca Państwa i Instytucje w których Państwo pracują do występowania o kontrakty z NFZ.

Z poważaniem
Sylwia Pieńkowska
Prezes PTTPB

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Sekretariat Szkoły
szkola@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26