Kontraktowanie usług psychoterapeutycznych

KONTRAKT Z NFZ

Informacja Zarządu i Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB dla psychoterapeutów PTTPB występujących o kontrakty z NFZ

Szanowni Państwo,
Trwa obecnie kontraktowanie usług psychoterapeutycznych w ramach NFZ. Odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Zarządzenie jest stworzone w oparciu o akt prawny wyższej rangi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2011.

W rozporządzeniu MZ z dnia 29.04.2011 podana jest definicja „osoby prowadzącej psychoterapię”. Informujemy Państwa, iż wszyscy certyfikowani psychoterapeuci PTTPB spełniają wymogi tej definicji. Dotyczy to także definicji „osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”. Także superwizorzy psychoterapii PTTPB, zgodnie z definicja zawartą w wymienionym wyżej Zarządzeniu Prezesa NFZ spełniają wymogi kontraktacji. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezesa PTTPB do Dyrektora NFZ w sprawie spełniania przez psychoterapeutów i superwizorów PTTPB podanych w jego zarządzeniu definicji. Mamy nadzieję, że pismo to i zawarte w nim argumenty ułatwią Państwu kontraktację usług psychoterapetycznych.

Zarząd i KND PTTPB zachęca Państwa i Instytucje w których Państwo pracują do występowania o kontrakty z NFZ.

Z poważaniem
Sylwia Pieńkowska
Prezes PTTPB