Rekrutacja

Rekrutacja 2023: 

nabór wniosków od 01 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

Warunki kwalifikacji:

etap I – złożenie dokumentów:

 • wypełniona czytelnie karta zgłoszenia
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, studium pielęgniarstwa i/lub kserokopia dyplomu lekarza psychiatry
  UWAGA: studia I stopnia (licencjackie) i inne kierunki NIE uprawniają do podjęcia nauki w naszym ośrodku
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 300 zł. (opłata nie podlega zwrotowi; nr rachunku znajduje się w karcie zgłoszenia)

Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej na adres: rekrutacjaszkola@cbt.pl lub listownie na adres Szkoły Psychoterapii tj. ul. Wołodyjowskiego 74a, 02-724 Warszawa.

etap II – egzamin wstępny (pisemny), który decyduje o przyjęciu na kurs:

 • test z psychopatologii ogólnej,
 • konceptualizacja (w dowolnym nurcie psychoterapeutycznym) opisanego przypadku oraz zaproponowanie celów realizowanych w trakcie terapii i jej ramowego planu. Etap ten uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat w sposób spójny i logiczny uzasadni mechanizmy powstawania objawów w opisanym przypadku oraz zaprezentuje adekwatne do konceptualizacji cele i plan terapii.

Przeprowadzana procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym

Osoby, które pozytywnie zakończyły procedurę kwalifikacyjną są informowane o fakcie zakwalifikowania na kurs w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Kandydat niezakwalifikowany może ubiegać się o ponowne przyjęcie na następną edycję kursu.

Uwaga: w przypadku większej liczby osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu wstępnego, o przydziale do grup szkoleniowych decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Ogólne założenia realizowanego programu

Program obejmuje 3 obszary tematyczne:

 1. w obszarze praktyki i teorii psychoterapii: mechanizmy prowadzące do powstawania zaburzeń psychicznych i sposoby ich leczenia;
 2. zagadnienia związane z rozwojem osobistym terapeuty;
 3. superwizje.

Grupa docelowa:

Czteroletni kurs psychoterapii przeznaczony jest dla:

 • psychiatrów,
 • psychologów, 
 • pedagogów,
 • pielęgniarek,

zamierzających wykonywać zawód psychoterapeuty. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest złożenie karty zgłoszenia wraz z kopią dyplomu magisterskiego oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie z niego wyniku pozytywnego.

Zakres merytoryczny:

Zgodnie z koncepcją istnienia Centrum CBT – EDU główny kierunek kształcenia zawodowego prowadzony jest w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Na całość kształcenia składają się przedmioty podstawowe oraz zagadnienia z „pogranicza”, przy czym od strony dydaktycznej:

 • bloki zajęć obejmujące pierwsze 40% zajęć to wiedza stanowiąca podstawę warsztatu psychoterapeuty ze szczególnym naciskiem na wiedzę w nurcie CBT
 • bloki zajęć obejmujące pozostałe 60% poświęcone są doskonaleniu w praktyce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem

Koszty czteroletniego kursu w 2023 r.:

opłata rekrutacyjna: 300 zł. – opłata bezzwrotna, wymagana przy składaniu zgłoszenia,

I rok: 13 500 zł.,

II rok: 11 500 zł.,

III rok: 11 500 zł.,

IV rok: 11 500 zł.

Powyżej podane koszty obejmują pracę własną (100 godz.) oraz superwizje grupowe, nie uwzględniają egzaminu końcowego oraz składek członkowskich PTTPB (obecnie 100 zł/rok, osoba rozpoczynająca kurs w ośrodku rekomendowanym przez PTTPB zobowiązana jest złożyć deklarację członkowską w Towarzystwie).

Szczegółowy program kursu:

pobierz plik – program 4letniego kursu CBT – EDU

Organizacja zajęć:

Większość zajęć organizowana jest w formie zjazdów weekendowych odbywających się raz w miesiącu w godz. 09.00 – 16.30. Treningi, interpersonalny i intrapsychiczny, wykraczają poza weekend; trwają 5 dni.

W indywidualnych przypadkach dopuszczana jest możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Powrót na kurs jest możliwy po dopełnieniu odpowiednich procedur (zgodnie z regulaminem Szkoły).

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Centrum CBT – EDU przy ul. Wołodyjowskiego 74 A lub w salach wynajętych na potrzeby szkoleń.

Informacje dodatkowe:

Materiały pomocnicze do zajęć są najczęściej przekazywane w formie elektronicznej.

Zajęcia prowadzone w językach obcych są tłumaczone na język polski. Materiały do zajęć, które przekazują zagraniczni wykładowcy nie są tłumaczone na język polski.

Dla uczestników czteroletniego kursu istnieje możliwość:

 • uczestniczenia w kursach i warsztatach zawodowych na na preferencyjnych warunkach finansowych
 • odbywania stażu w placówkach, z którymi współpracujemy
close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".