Rekrutacja

REKRUTACJA 2024: 

Otwarty nabór na czteroletni kurs.

W 2024 r. otwieramy kursy w nowych lokalizacjach. Oprócz kursów w Warszawie, rozpoczniemy kursy w takich miastach jak:

 • Białystok,
 • Gdańsk,
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków,
 • Lublin,
 • Łódź,
 • Olsztyn,
 • Poznań,
 • Rzeszów,
 • Szczecin,
 • Wrocław,
 • Zielona Góra.

WARUNKI KWALIFIKACJI:

etap I – złożenie dokumentów:

 • wypełniona czytelnie karta zgłoszenia
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, studium pielęgniarstwa i/lub kserokopia dyplomu lekarza psychiatry
  UWAGA: studia I stopnia (licencjackie) i inne kierunki NIE uprawniają do podjęcia nauki w naszym ośrodku
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 380 zł. (opłata nie podlega zwrotowi; nr rachunku znajduje się w karcie zgłoszenia)

Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej na adres: rekrutacjaszkola@cbt.pl lub listownie na adres Szkoły Psychoterapii tj. ul. Wołodyjowskiego 74a, 02-724 Warszawa.

etap II – egzamin wstępny (pisemny), który decyduje o przyjęciu na kurs:

 • test z psychopatologii ogólnej,
 • konceptualizacja (w dowolnym nurcie psychoterapeutycznym) opisanego przypadku oraz zaproponowanie celów realizowanych w trakcie terapii i jej ramowego planu. Etap ten uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat w sposób spójny i logiczny uzasadni mechanizmy powstawania objawów w opisanym przypadku oraz zaprezentuje adekwatne do konceptualizacji cele i plan terapii.

Przeprowadzana procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym

Osoby, które pozytywnie zakończyły procedurę kwalifikacyjną są informowane o fakcie zakwalifikowania na kurs w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Kandydat niezakwalifikowany może ubiegać się o ponowne przyjęcie na następną edycję kursu.

Uwaga: w przypadku większej liczby osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu wstępnego, o przydziale do grup szkoleniowych decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

 • dla edycji warszawskiej – do 15 kwietnia 2024 r.
 • dla edycji poza Warszawą – do 30 kwietnia2024 r.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA REALIZOWANEGO PROGRAMU

Program obejmuje 3 obszary tematyczne:

 1. w obszarze praktyki i teorii psychoterapii: mechanizmy prowadzące do powstawania zaburzeń psychicznych i sposoby ich leczenia;
 2. zagadnienia związane z rozwojem osobistym terapeuty;
 3. superwizje.

GRUPA DOCELOWA:

Czteroletni kurs psychoterapii przeznaczony jest dla:

 • psychiatrów,
 • psychologów, 
 • pedagogów,
 • pielęgniarek,

zamierzających wykonywać zawód psychoterapeuty. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest złożenie karty zgłoszenia wraz z kopią dyplomu magisterskiego oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego i uzyskanie z niego wyniku pozytywnego.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Zgodnie z koncepcją istnienia Centrum CBT – EDU główny kierunek kształcenia zawodowego prowadzony jest w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Na całość kształcenia składają się przedmioty podstawowe oraz zagadnienia z „pogranicza”, przy czym od strony dydaktycznej:

 • bloki zajęć obejmujące pierwsze 40% zajęć to wiedza stanowiąca podstawę warsztatu psychoterapeuty ze szczególnym naciskiem na wiedzę w nurcie CBT
 • bloki zajęć obejmujące pozostałe 60% poświęcone są doskonaleniu w praktyce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem

Koszty czteroletniego kursu obowiązujące od marca 2024 r.:

opłata rekrutacyjna: 380 zł – opłata bezzwrotna, wymagana przy składaniu zgłoszenia,

 • I rok: 13 500 zł.,
 • II rok: 13 500 zł.,
 • III rok: 14 500 zł.,
 • IV rok: 14 500 zł.

Powyżej podane koszty obejmują pracę własną (100 godz.) oraz superwizje grupowe, nie uwzględniają egzaminu końcowego oraz składek członkowskich PTTPB (obecnie 100 zł/rok, osoba rozpoczynająca kurs w ośrodku rekomendowanym przez PTTPB zobowiązana jest złożyć deklarację członkowską w Towarzystwie).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU:

Pobierz plik – program 4 – letniego kursu CBT – EDU

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Większość zajęć organizowana jest w formie zjazdów weekendowych odbywających się raz w miesiącu w godz. 09.00 – 16.30. Treningi, interpersonalny i intrapsychiczny, wykraczają poza weekend; trwają 5 dni.

W indywidualnych przypadkach dopuszczana jest możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Powrót na kurs jest możliwy po dopełnieniu odpowiednich procedur (zgodnie z regulaminem Szkoły).

INFORMACJE DODATKOWE:

Materiały pomocnicze do zajęć są najczęściej przekazywane w formie elektronicznej.

Zajęcia prowadzone w językach obcych są tłumaczone na język polski. Materiały do zajęć, które przekazują zagraniczni wykładowcy nie są tłumaczone na język polski.

Dla uczestników czteroletniego kursu istnieje możliwość:

 • uczestniczenia w kursach i warsztatach zawodowych na na preferencyjnych warunkach finansowych
 • odbywania stażu w placówkach, z którymi współpracujemy

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.