Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży

ILOŚĆ MIEJSC:

 • 20 osób

UWAGA!

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa  mazowieckiego lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego.

TERMIN:

 • 30.01.2020-17.09.2020
 • rekrutacja trwa do 20.01.2020

Szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie i będzie obejmowało 96 h wykładowych. Adresowane jest do lekarzy specjalistów, lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, realizujących świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w tym również lekarze pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Obejmować będzie następujące tematy:

 • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego (16 h).
 • Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej – wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży, zastosowanie technik poznawczo- behawioralnych (16 h).
 • Terapia poznawcza nastolatka-plan terapii, modyfikacja technik poznawczych, terapia nastolatka w kontekście rodziny (16 h).
 • Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia zachowania (16 h).
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) i zaburzeń tikowych (16 h).
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży (16 h).

W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów całego szkolenia, w tym kosztów noclegów oraz wyżywienia.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 13 stycznia do dnia 24 stycznia 2020 roku i obejmuje ocenę spełniania warunków dostępu, a w przypadku gdy liczba osób spełniających te warunki jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych odbywa się postępowanie konkursowe.

Warunki dostępu:
a) wykształcenie wyższe z obszaru nauk medycznych, w tym lekarze specjaliści, lekarze bez specjalizacji, lekarze w trakcie specjalizacji realizujący świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w tym również lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych
b) zatrudnienie w publicznym systemie: opieki zdrowotnej lub jednostkach pomocy społecznej.

Kryteria punktowe w postępowaniu konkursowym:
a) okres wykonywania czynności zawodowych w systemie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży lub jednostkach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży – 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów;
b) posiadanie: stopnia naukowego (2 punkty) lub tytułu naukowego (5 punktów);
c) za każde autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji – 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego uzyskały tę samą liczbę punktów, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego mają ten sam wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

 1. Lista niezbędnych dokumentów, które muszą złożyć uczestnicy rekrutacji: osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia. Wniosek zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 2) datę i miejsce urodzenia; 3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania; 4) obywatelstwo (obywatelstwa); 5) adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 6) nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) informację o posiadanym stopniu lub tytule naukowym; 8) wykaz publikacji, których autorem albo współautorem jest wnioskodawca. Do wniosku dołącza się kopię: 1) dyplomu ukończenia studiów wyższych; 2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych; 3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego. Wniosek składa się w terminie od dnia 5 listopada 2019 r do dnia 12 stycznia 2020 r.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie: od dnia 5 listopada 2019 r do dnia 31 stycznia 2020 r.
 3. Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby spełniające warunki dostępu, które nie uzyskały liczby punktów wystarczającej do zakwalifikowania się na szkolenie.
 4. Dodatkowy nabór, z listy rezerwowej w terminie: od dnia 27 do dnia 31 stycznia 2020 roku (w przypadku gdy ktoś z listy głównej odmówi udziału)
 5. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: koordynator projektu (mgr Nina Szalas)