Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży

ILOŚĆ MIEJSC:

 • 24 osoby (edycja 1)
 • 24 osoby (edycja2)

UWAGA!

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa  mazowieckiego lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego.

TERMINY:

 • 30.01.2020-21.01.2022 (edycja 1)
 • 21.01.2021-20.01.2023 (edycja 2)
 • termin składania dokumentów na II edycję kursu: do 07.01.2021 r.

Szkolenie w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie. Jego celem jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny.  Osoba posiadająca kwalifikację  Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży jest gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.

CZAS TRWANIA:

Szkolenie obejmuje łącznie 1165 h, w tym 315 h przeznaczonych na kształcenie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach zorganizowanych kursów (135 h wykładów oraz 180 h warsztatów) oraz 960 h staży realizowanych w ośrodkach:

 • środowiskowych (320 h; 2 m-ce),
 • całodobowych oddziałach psychiatrycznych (320 h; 2 m-ce, w tym 1 m-c w oddziale klinicznym,  placówce systemu edukacji tj. szkoła, przedszkole, żłobek – 160 h; 1 m-c)
 • specjalistycznej placówce systemu edukacji tj. poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła specjalna, przedszkole specjalne itp. (160 h; 1 m-c).
 • dodatkowo aplikant zobowiązany jest do uczestnictwa w wybranych formach szkolenia treningowego (grupa Balinta lub trening interpersonalny lub praca z genogramem) w wymiarze 50 h.

W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów całego szkolenia, w tym opłat za uczestnictwo w kursach i stażach, kosztów noclegów oraz wyżywienia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 9 stycznia do dnia 13 stycznia 2020 roku (I edycja kursu) oraz od 8 do 12 stycznia 2021 r. (II edycja kursu) i obejmuje ocenę spełniania warunków dostępu, a w przypadku gdy liczba osób spełniających te warunki jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych odbywa się postępowanie konkursowe.

Warunki dostępu:
a) wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przedstawiciele następujących zawodów medycznych: ratowników medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów środowiskowych, opiekunów medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów;
b) zatrudnienie w publicznym systemie: opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.

Kryteria punktowe w postępowaniu konkursowym:
a) okres wykonywania czynności zawodowych w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży lub w systemie edukacji, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży lub jednostkach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży – 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów;
b) posiadanie: stopnia naukowego (2 punkty) lub tytułu naukowego (5 punktów);
c) za każde autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji – 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego uzyskały tę samą liczbę punktów, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego mają ten sam wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

 1. Lista niezbędnych dokumentów, które muszą złożyć uczestnicy rekrutacji: osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia. Wniosek zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 2) datę i miejsce urodzenia; 3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania; 4) obywatelstwo (obywatelstwa); 5) adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 6) nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) informację o posiadanym stopniu lub tytule naukowym; 8) wykaz publikacji, których autorem albo współautorem jest wnioskodawca. Do wniosku dołącza się kopię: 1) dyplomu ukończenia studiów wyższych; 2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych; 3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego. Wniosek składa się w terminie od dnia 5 listopada 2019 r do dnia 8 stycznia 2020 r. (I edycja kursu) oraz od 20 października 2020 r. do dnia 7 stycznia 2021r. (II edycja kursu).
 2. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie: od dnia 5 listopada 2019 r do dnia 21 stycznia 2020 r. (I edycja kursu) oraz od dnia 20 października 2020 r. do dnia 20 stycznia 2021r. (II edycja kursu).
 3. Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby spełniające warunki dostępu, które nie uzyskały liczby punktów wystarczającej do zakwalifikowania się na szkolenie.
 4. Dodatkowy nabór, z listy rezerwowej w terminie: od dnia 14 stycznia 2020 r do dnia 21 stycznia 2020 roku (I edycja kursu) oraz od dnia 13 do 20 stycznia 2021r. (II edycja kursu), w przypadku gdy ktoś z listy głównej odmówi udziału.
 5. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: kierownik projektu (mgr Nina Szalas)