Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Kurs 120 godzin dydaktycznych

Edycja 59 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta (lista rezerwowa)

 • Blok I – 25-26 listopada 2023 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 09-10 grudnia 2023 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 20-21 stycznia 2024 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 24-25 lutego 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok V – 09-10 marca 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 • Blok VI – 06-07 kwietnia 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

Edycja 58 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta

 • Blok I – 21-22 października 2023 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II –25-26 listopada 2023 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III –16-17 grudnia 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 27-28 stycznia 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok V – 17-18 lutego 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 • Blok VI – 16-17 marca 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

Edycja 57 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta

 • Blok I – 23-24 września 2023 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II –14-15 października 2023 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III –18-19 listopada 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV –09-10 grudnia 2023 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 •  Blok V – 13-14 stycznia 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 •   Blok VI – 17-18 lutego 2023 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

ZAKRES SZKOLENIA:

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zespołu psychoterapeutycznego oraz informacje zwrotne uzyskiwane systematycznie od uczestników prowadzonych przez nas od szkoleń, stworzyliśmy optymalny program szkoleniowy dotyczący pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Projekt adresowany jest do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów zajmujących się opieką nad dzieckiem i nastolatkiem w kryzysie zdrowia psychicznego. Kurs poświęcony jest zapoznaniu uczestników z zasadami diagnostyki, konceptualizacji, psychoedukacji, poradnictwa i technik terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i nastolatkami borykającymi się z problemami zdrowia psychicznego i ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności terapeutycznych, zgodnych z obowiązującymi standardami opieki zdrowotnej. Obejmuje pracę z najczęściej występującymi w populacji trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, z wykorzystaniem metod opartych na dowodach.

Zajęcia mają profil teoretyczno-praktyczny, dają możliwość nie tylko zapoznania się, ale także ćwiczenia poszczególnych technik terapeutycznych użytecznych w codziennej pracy psychologicznej i terapeutycznej, tworzenia skutecznych planów pomocy z wykorzystaniem zasobów indywidualnych i środowiskowych, czyli rodzinnych i szkolnych. Zaletą tego projektu jest jego uniwersalność, dająca możliwość wykorzystania w różnych kontekstach zawodowych.

Program realizowany jest przez osoby praktycznie zajmujące się psychoterapią dzieci i młodzieży, których pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

FORMA I MIEJSCE ZAJĘĆ:

Kurs obejmuje 6 zjazdów, każdy po 20 godzin dydaktycznych

Sobota i niedziela: godz. 09:00 – 18:00, zajęcia w formie on-line poprzez aplikację Zoom

CELE KSZTAŁCENIA:

 • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy z pacjentem dziecięcym i młodzieżowym, konieczność włączenia w proces diagnozy rodziców i nauczycieli,
 • Umiejętność dostosowania metod CBT do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Stawianie diagnozy behawioralnej i planowanie behawioralnych programów zmiany zachowań,
 • Znajomość modelu pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej (nie jako podpunkt do listy celów)

PROGRAM:

Blok I  – Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny

 • Podstawowe założenia CBT: związek między myślami, emocjami i zachowaniem
 • Identyfikacja i modyfikacja kluczowych przekonań i schematów poznawczych
 • Praca ze zniekształceniami poznawczymi
 • Założenia i specyfika rozumienia problemów pacjenta w podejściu poznawczo-behawioralnym 
 • Wywiad i diagnoza w terapii dzieci i młodzieży
 • Konceptualizacja przypadku. Tworzenie planów terapeutycznych w oparciu o konceptualizację
 • Poznawcze i behawioralne techniki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Struktura sesji psychoterapeutycznej

Blok II – Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi   

 • Zaburzenia depresyjne – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny
 • Poznawcze rozumienie zaburzeń nastroju
 • Terapia poznawczo- behawioralna zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży
 • Praca poznawcza z niską samooceną
 • Strategie interwencji u osób z myślami i tendencjami oraz zachowaniami suicydalnymi dzieci i młodzieży
 • Diagnoza funkcjonalna zachowań autodestrukcyjnych
 • Praca poznawczo-behawioralna z pacjentem samookaleczającym się
 • Analiza przypadku. Konceptualizacja i plan pracy

Blok III – Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową

 • Zaburzenia lękowe – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia. Specyfika zaburzeń lękowych i OCD u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia
 • Modele poznawcze i behawioralne zaburzeń lękowych i OCD
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna OCD i zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży. Analiza przypadków
 • Model zaburzeń pourazowych dzieci i młodzieży. Diagnoza, kryteria, obraz kliniczny
 • Strategie diagnostyczne, ocena ekspozycji traumatycznej. Objawy PTSD u dzieci i młodzieży w kontekście rozwojowym
 • Terapia poznawczo-behawioralna ukierunkowana na traumę
 • Klasyfikacja i rozumienie transpłciowości
 • Zasady diagnostyki i postępowanie terapeutyczne u dzieci i młodzieży. Analiza przypadków 

Blok IV – Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików 

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia. Metody i skale diagnostyczne.
 • Fenotyp kobiecy ASD
 • Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z ASD i implikacje praktyczne dla modyfikacji oddziaływań terapeutycznych. Praca poznawczo – behawioralna z pacjentem z ZA
 • Podstawowe techniki terapii behawioralnej u pacjentów z autyzmem (rozwijanie nowych umiejętności, wygaszanie zachowań trudnych
 • Tiki- diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia. Ocena nasilenia tików – skale diagnostyczne
 • Terapia behawioralna tików i inne modele leczenia

Blok V –  Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne

 • ADHD – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia
 • Modele terapeutyczne i leczenia: techniki behawioralne, analiza funkcjonalna zachowań trudnych, oddziaływania grupowe, warsztaty dla rodziców
 • Uzależnienia behawioralne – obraz kliniczny, etiologia, kryteria diagnostyczne
 • Modele terapii uzależnień behawioralnych
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych
 • Wskazówki praktyczne pracy z pacjentem z uzależnieniami
 • Analiza przypadków

Blok VI – Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

 • Zadania rozwojowe i zagrożenia w rozwoju indywidualnym
 • Cykl życia rodziny i wyzwania fazy związanej z rozwojem dziecka/nastolatka
 • Objaw w kontekście relacji rodzinnych i potrzeb pacjenta w wieku rozwojowym
 • Motywowanie nastolatka do terapii. Techniki dialogu motywującego
 • Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny zaburzeń odżywiania
 • Modele poznawcze zaburzeń odżywiania. Czynniki ryzyka i czynniki podtrzymujące zaburzenia odżywiania 
 • Modele terapeutyczne zaburzeń odżywiania. Analiza przypadków 
 • Praca z niską samooceną, perfekcjonizmem i trudnościami relacyjnymi

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.