Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży – jak uzyskać kwalifikacje?

Informacje dotyczące kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji

Kim jest terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży?

Rola terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży (TŚ) odwołuje się do modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej i polega na:

 • uczestniczeniu we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach wielospecjalistycznego zespołu,
 • współpracy z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju,
 • koordynacji opieki i dostępu do różnorodnych placówek.

W szczególność zadaniem terapeuty środowiskowego jest:

 • prowadzenie działań profilaktycznych i mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka,
 • współudział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym zaburzeń psychicznych poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji terapii w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jej postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych,
 • prowadzenie konsultacji rodzinnych i instytucjonalno-rodzinnych dotyczących  problemów zdrowia psychicznego dziecka lub nastolatka,
 • prowadzenie edukacji rodziców i wychowawców rozwijającej ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem i mających, na celu umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne,
 • prowadzenie edukacji i socjoterapii adresowanej do dzieci i młodzieży rozwijającej kompetencje społeczne,
 • wspieranie rodziny i środowiska wychowawczego we wspomaganiu rozwoju dziecka z problemami zdrowia psychicznymi,
 • prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej,
 • integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek  i specjalistów,
 • zapewnienie dostępu i efektywnego wykorzystania świadczeń oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej,
 • przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych.

Gdzie może pracować terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży?

Terapeuta środowiskowy może pracować we wszystkich placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, neurorozwojowymi, emocjonalnymi, behawioralnymi lub nieprawidłowo kształtującą się osobowością i ich rodzinom, np.

 • w jednostkach systemu edukacji (szkoły, przedszkola, w tym szkoły i przedszkola specjalne),
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego,
 • na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży o charakterze stacjonarnym lub dziennym,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach pobytu dziennego,
 • w zespołach leczenia środowiskowego,
 • w Ośrodkach Wczesnej Interwencji, w MOS-ach, MOW-ach, itp.

Formalne potwierdzenie kwalifikacji terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji (ZSK) prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży zostało włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), co pozwala na uzyskanie oficjalnego i formalnego potwierdzenia uzyskanych kompetencji (6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji). Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów pozwala na uzyskanie certyfikatu dla kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Certyfikat ten ważny jest bezterminowo w przypadku osób wykonujących zadania TŚ (Uwaga! W przypadku przerwy w wykonywaniu zadań TŚ trwającej dłużej niż 5 lat certyfikat traci ważność).

Kto może ubiegać się o uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży i przystąpić do szkoleń?

Kwalifikacja ta jest skierowana przede wszystkim do:

 • psychologów i pedagogów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek w szczególności pielęgniarek mających doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą,
 • innych osób pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

W celu uzyskania kwalifikacji niezbędne jest:

 • odbycie szkoleń,
 • przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą,
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie  świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50h w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: grupy Balinta, trening interpersonalny lub praca z genogramem.

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które posiadają wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W przypadku osób, które posiadają specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną rozwojem zaburzeń psychicznych lub z zaburzeniami psychicznymi możliwe  jest odbywanie szkoleń uzupełniających pt. Planowanie i prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Terapeuta środowiskowy – szkolenie, jego cele, nabyte umiejętności i wiedza

Celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny.  Osoba posiadająca kwalifikację  Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży jest gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.

Terapeuta środowiskowy w swojej pracy:

 • wykorzystuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu zaburzeń psychicznych (znajomość objawów, kryteriów diagnostycznych) i niektórych form wsparcia niepełnoletniego pacjenta, jak również prowadzenia oddziaływań profilaktycznych,
 • zbiera informacje na temat problemów pacjenta, wykorzystując zarówno dostępne dokumenty (diagnoza lekarska, opinie psychologiczne i środowiskowe), jak i przez prowadzenie rozmowy z samym pacjentem i osobami z jego otoczenia,
 • na podstawie zebranych informacji dokonuje konceptualizacji problemu pacjenta i planuje stosowną pomoc, uwzględniając przy tym dostępne zasoby, np. innych specjalistów i placówki w najbliższym środowisku rodziny,
 • współdziała w ramach interdyscyplinarnego zespołu, który wspólnie planuje i wdraża program pomocy i wsparcia dla pacjenta i jego otoczenia,
 • ramach pracy takiego zespołu, terapeuta środowiskowy może również pełnić funkcję koordynatora całego procesu związanego ze wsparciem danego pacjenta i jego rodziny,
 • jest przygotowany do udzielania wsparcia informacyjnego dla rodziców lub opiekunów i osób z otoczenia pacjenta, zarówno w zakresie możliwości uzyskania pomocy medycznej, socjalnej, jak i prawnej,
 • przeprowadza zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia.
Zachęcamy Państwa do kontaktu pod numerem tel: 22 428 44 26 lub mailowo: edu@cbt.pl