Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży – jak uzyskać kwalifikacje?

Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży – jak uzyskać kwalifikacje?

30.08.2019

Informacje dotyczące kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji

Kim jest terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży?

Rola terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży (TŚ) odwołuje się do modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej i polega na:

 • uczestniczeniu we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach wielospecjalistycznego zespołu,
 • współpracy z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju,
 • koordynacji opieki i dostępu do różnorodnych placówek.

W szczególność zadaniem terapeuty środowiskowego jest:

 • prowadzenie działań profilaktycznych i mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka,
 • współudział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym zaburzeń psychicznych poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji terapii w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jej postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych,
 • prowadzenie konsultacji rodzinnych i instytucjonalno-rodzinnych dotyczących  problemów zdrowia psychicznego dziecka lub nastolatka,
 • prowadzenie edukacji rodziców i wychowawców rozwijającej ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem i mających, na celu umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne,
 • prowadzenie edukacji i socjoterapii adresowanej do dzieci i młodzieży rozwijającej kompetencje społeczne,
 • wspieranie rodziny i środowiska wychowawczego we wspomaganiu rozwoju dziecka z problemami zdrowia psychicznymi,
 • prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej,
 • integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek  i specjalistów,
 • zapewnienie dostępu i efektywnego wykorzystania świadczeń oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej,
 • przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych.

Gdzie może pracować terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży?

Terapeuta środowiskowy może pracować we wszystkich placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, neurorozwojowymi, emocjonalnymi, behawioralnymi lub nieprawidłowo kształtującą się osobowością i ich rodzinom, np.

 • w jednostkach systemu edukacji (szkoły, przedszkola, w tym szkoły i przedszkola specjalne),
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego,
 • na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży o charakterze stacjonarnym lub dziennym,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach pobytu dziennego,
 • w zespołach leczenia środowiskowego,
 • w Ośrodkach Wczesnej Interwencji, w MOS-ach, MOW-ach, itp.

Formalne potwierdzenie kwalifikacji terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji (ZSK) prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży zostało włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), co pozwala na uzyskanie oficjalnego i formalnego potwierdzenia uzyskanych kompetencji (6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji). Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów pozwala na uzyskanie certyfikatu dla kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Certyfikat ten ważny jest bezterminowo w przypadku osób wykonujących zadania TŚ (Uwaga! W przypadku przerwy w wykonywaniu zadań TŚ trwającej dłużej niż 5 lat certyfikat traci ważność).

Kto może ubiegać się o uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży i przystąpić do szkoleń?

Kwalifikacja ta jest skierowana przede wszystkim do:

 • psychologów i pedagogów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek w szczególności pielęgniarek mających doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą,
 • innych osób pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

W celu uzyskania kwalifikacji niezbędne jest:

 • odbycie szkoleń,
 • przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą,
 • przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie  świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50h w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: grupy Balinta, trening interpersonalny lub praca z genogramem.

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które posiadają wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W przypadku osób, które posiadają specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną rozwojem zaburzeń psychicznych lub z zaburzeniami psychicznymi możliwe  jest odbywanie szkoleń uzupełniających pt. Planowanie i prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Terapeuta środowiskowy – szkolenie, jego cele, nabyte umiejętności i wiedza

Celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny.  Osoba posiadająca kwalifikację  Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży jest gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.

Terapeuta środowiskowy w swojej pracy:

 • wykorzystuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu zaburzeń psychicznych (znajomość objawów, kryteriów diagnostycznych) i niektórych form wsparcia niepełnoletniego pacjenta, jak również prowadzenia oddziaływań profilaktycznych,
 • zbiera informacje na temat problemów pacjenta, wykorzystując zarówno dostępne dokumenty (diagnoza lekarska, opinie psychologiczne i środowiskowe), jak i przez prowadzenie rozmowy z samym pacjentem i osobami z jego otoczenia,
 • na podstawie zebranych informacji dokonuje konceptualizacji problemu pacjenta i planuje stosowną pomoc, uwzględniając przy tym dostępne zasoby, np. innych specjalistów i placówki w najbliższym środowisku rodziny,
 • współdziała w ramach interdyscyplinarnego zespołu, który wspólnie planuje i wdraża program pomocy i wsparcia dla pacjenta i jego otoczenia,
 • ramach pracy takiego zespołu, terapeuta środowiskowy może również pełnić funkcję koordynatora całego procesu związanego ze wsparciem danego pacjenta i jego rodziny,
 • jest przygotowany do udzielania wsparcia informacyjnego dla rodziców lub opiekunów i osób z otoczenia pacjenta, zarówno w zakresie możliwości uzyskania pomocy medycznej, socjalnej, jak i prawnej,
 • przeprowadza zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia.
Zachęcamy Państwa do kontaktu pod numerem tel: 22 428 44 26 lub mailowo: edu@cbt.pl
close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".