Diagnoza ASD w Centrum CBT przy ul. Wołodyjowskiego 74

diagnoza-asd-w-cbt-q6z6rtt3c0kg3jidmkbzdu9pn8gbug1wyj5fbovbew

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorders – ASD) stanowią grupę zaburzeń neurobehawioralnych manifestujących się opóźnieniami lub nieprawidłowościami w szerokim zakresie rozwoju relacji społecznych, komunikacji, zachowania i funkcjonowania poznawczego. Objawy obejmują jakościowe i ilościowe zaburzenia w zakresie mowy, relacji interpersonalnych i obecność sztywnych wzorców zachowań i zainteresowań – od bardzo głębokich, wymagających znacznego wsparcia otoczenia, po dyskretne, które widoczne są w codziennej obserwacji tylko w sytuacjach nowych, trudnych emocjonalnie.

Wczesne rozpoznanie objawów ASD i podjęcie intensywnych oddziaływań terapeutycznych, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie, skutkując lepszą jakością życia w przyszłości. Nie zmienia to faktu, że diagnozę ASD można postawić w każdym wieku, w praktyce często w okresie nastoletnim i u młodych dorosłych, którym objawy zaburzają codzienne funkcjonowanie.

Rekomenduje się rozpoczęcie procesu diagnostycznego w kierunku obecności ASD w przypadku, gdy dziecko/ nastolatek:

(1) nie osiąga kroków milowych rozwoju mowy dla poszczególnych okresów rozwojowych;

(2) ma trudności w zakresie rozwijania i zdobywania umiejętności społecznych, komunikacyjnych, zabawy lub ewentualnego pojawiania się zachowań nieadaptacyjnych.

W Centrum CBT znajdziesz profesjonalną, kompleksową pomoc w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem procesu diagnostycznego jest potwierdzenie lub wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ze względu na specyfikę i różnorodność objawów, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest złożonym, wieloetapowym procesem, obejmującym:

  1. Pierwszą konsultację wstępną z diagnostą dzieci i młodzieży (80 min) (oddzielnie płatna) – zebranie wstępnych informacji, określenie potrzeb i celów diagnostycznych.
  2. Przeprowadzenie ustrukturyzowanego wywiadu ADI-R – zebranie informacji o obecnym funkcjonowaniu, jak i funkcjonowaniu w określonych okresach rozwojowych (do 120 min).
  3. Obserwacja dziecka z wykorzystaniem protokołu obserwacji bezpośredniej ADOS-2 (30-45 min).
  4. Badanie psychologiczne z użyciem zestandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, dobranych do możliwości psychofizycznych dziecka (90 min). W razie potrzeby spotkanie może być podzielone na dwa spotkania. W zależności od możliwości psychofizycznych dziecka może zaistnieć potrzeba spotkania dodatkowego (do 50 min). O formie, ilości i długości spotkań decyduje diagnosta.
  5. Analiza dostarczonej przez Rodziców/Opiekunów dokumentacji, materiałów audiowizualnych etc. i opracowanie wyników procesu diagnostycznego przez diagnostę (ok. 4- 8 godz.)
  6. Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami w celu przekazania i omówienia wniosków z badania (50 min).

Informacje dodatkowe:

  • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia: kopii aktualnych i wcześniej wykonywanych wyników badań dziecka: badania zdrowia, obrazowanie (m. in. MRI, TK), wyników EEG, wypisów ze szpitala (w przypadku wcześniejszych hospitalizacji), aktualnej opinii z placówki, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza dziecko na zajęcia pozaszkolne, opinii psychologicznych. Dokumenty powinny być przekazane podczas wstępnej konsultacji.
  • W trakcie procesu diagnostycznego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać poproszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy.
  • Diagnosta w czasie do 3 tygodni przekaże lekarzowi specjaliście informację z badania w formie pisemnej, niezbędną podczas wizyty lekarskiej.
  • Czas oczekiwania na pisemną opinię z opisem funkcjonowania dziecka podczas procesu diagnostycznego, wyniki badania psychologicznego i wstępne zalecenia przygotowane przez psychologa diagnostę wynosi 3 tygodnie od spotkania z lekarzem specjalistą.

Łączny czas badania podczas spotkań diagnostycznych z Rodzicami/Opiekunami i dzieckiem z uwzględnieniem wstępnej konsultacji wynosi od 6 do 8 godzin, łączny czas pracy psychologa diagnosty wynosi od 10 do 16 godzin.

Zapraszamy do kontaktu Centrum CBT w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74, tel.  22 853 20 50.