Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

ILOŚĆ MIEJSC:

  • 24 osoby

TERMIN:

  • 24.02.2020-31.01.2024

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie, które jest ośrodkiem akredytowanym przez CMKP (Centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego), do prowadzenia specjalizacji. Szkolenie realizowane jest w podejściu poznawczo-behawioralnym, zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym (Wariant B), trwa 4 lata i obejmuje 1200 h szkolenia, poświęconego teorii i praktyce podejścia poznawczo-behawioralnego.

Na całość procesu specjalizacyjnego składa się 840 h zajęć teoretyczno-praktycznych (460 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych, przy czym nie mniej niż 220 godzin przeznaczonych jest na problemy psychoterapii dzieci i młodzieży, 280 godzin superwizji, przy czym co najmniej 100 godzin przeznaczonych na superwizję terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, 100 h rozwoju osobistego) oraz 360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem z użyciem psychoterapii.

W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów 740 h zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym koszty opłat za uczestnictwo w szkoleniu, koszty noclegów oraz wyżywienia. Koszty realizacji 100 h rozwoju osobistego oraz 360 h stażu kierunkowego nie są finansowane w ramach programu.

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego (24 miejsca specjalizacyjne), a rekrutacja odbywa się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) w dniach 15.11-15.12.2019 r. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem oraz planem w/w szkolenia.