Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu-1

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, poświęcony zrozumieniu i akceptacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Jest to okazja do edukacji społeczeństwa na temat autyzmu, uwrażliwienia na potrzeby osób z ASD oraz poprawy dostępu do odpowiednich świadczeń zdrowotnych.

ASD to różnorodne zaburzenia neurorozwojowe, dotykające ok. 1-4% populacji. Osoby z autyzmem mogą mieć trudności w komunikacji i utrzymywaniu relacji społecznych, co często prowadzi to do niezrozumienia i nieakceptowania ich przez otoczenie.

Kilkanaście lat temu ONZ oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Wzrost liczby diagnoz ASD stawia przed systemami wsparcia nowe wyzwania. Dane z Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazują na istotny wzrost liczby dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu autyzmu. Niemal 20% osób z niepełnosprawnościami do 16. roku życia to osoby z ASD.

Dzieci dotknięte tymi zaburzeniami mają trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji społecznych i adekwatnym dostosowaniu się do konwenansów społecznych. Różnej wielkości trudności w mentalizowaniu, czyli deficyty w umiejętności rozpoznawania emocji, myśli i potrzeb innych, mogą powodować brak zrozumienia w relacjach z innymi. Osoby dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu cechuje znacząco ograniczona zdolność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych w zachowaniach innych ludzi.

Rozumienie autyzmu jest kluczowe dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, którzy chcą pomóc osobom z ASD w komunikacji i relacjach społecznych. Diagnoza autyzmu w dorosłym życiu umożliwia właściwe wsparcie oraz rozwój strategii terapeutycznych.

Kobiecy fenotyp autyzmu stanowi wyzwanie dla diagnozy, często prowadząc do opóźnionej diagnozy u kobiet. Trudności w regulacji emocji mogą prowadzić do współwystępowania innych zaburzeń, jak depresja czy zaburzenia lękowe.

– Ważne jest, aby jak najwięcej osób otrzymywało właściwą diagnozę i adekwatną do niej opiekę, bo to pozwala nie dopuścić do pogorszenia ich funkcjonowania. Może do niego dojść nie dlatego, że pacjenci mają zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale dlatego, że nie otrzymali właściwej terapii i wsparcia, nie mając adekwatnego otoczenia, które jest tak ustrukturyzowane, żeby mimo objawów autyzmu, pacjent funkcjonował w sposób zwiększający jego komfort – podsumowuje dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak – Mytkowska.

Rosnąca wiedza na temat ASD umożliwia lepsze dostosowanie terapii i wsparcia dla osób z autyzmem. Kluczowe jest również wsparcie rodzin i edukacja dotycząca specyfiki zaburzenia.

Zespół specjalistów Centrum CBT od ponad 20 lat angażuje się w profesjonalną opiekę nad osobami z ASD, oferując diagnozę i terapię zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Oferta dla pacjentów:

Szkolenie dla psychologów-diagnostów, psychologów i psychoterapeutów.