Diagnoza i terapia osób dorosłych z autyzmem (ASD)

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów-diagnostów, psychologów i psychoterapeutów, chcących rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami dorosłymi z ASD, a także dla lekarzy, którzy chcą zapoznać się z procesem diagnostycznym osób dorosłych z ASD, opartym na standardach i wytycznych, uwzgledniających aspekt diagnozy psychologicznej, a także dzięki poznaniu metod terapeutycznych, poszerzyć swoje kompetencje w indywidualizowaniu zaleceń i procesu leczenia dorosłego z ASD.

Zakres szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze specyfiką diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dorosłych, różnicowaniem ASD u dorosłych od innych zaburzeń charakteryzujących się podobieństwem w obrazie klinicznym. Podczas szkolenia omówione zostaną trudności i pułapki diagnostyczne w tym obszarze, narzędzia diagnostyczne, metody i zakres wywiadu klinicznego. Dzięki zapoznaniu z najnowszymi metodami i technikami w pracy z dorosłym pacjentem z ASD, uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w pracy z tą grupą osób. Omówione zostaną najnowsze badania i podejścia terapeutyczne, oparte na dowodach w obszarze ASD u dorosłych. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą praktyczne narzędzia i poszczególne interwencje, które pomogą im w codziennej pracy z pacjentami, w oparciu o stadia przypadku przedstawione przez prowadzącego i/lub materiał z własnej praktyki terapeutycznej.

Szkolenie skupia się na zrozumieniu specyfiki, unikalnych potrzeb i wyzwań osób dorosłych z ASD. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu diagnozy i metod terapeutycznych ASD u osób dorosłych oraz umożliwienie praktycznego zastosowania tej wiedzy w praktyce zawodowej.

PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do ASD.
  a. Definicja i charakterystyka ASD u osób dorosłych.
  b. Wpływ wieku i płci na obraz kliniczny ASD. Manifestacja objawów dzieciństwo-dorosłość.
 2. Fenotyp kobiecy ASD.
  a. Zjawisko kamuflażu.
  b. Obraz kliniczny.
  c. Specyfika profilu sensorycznego.
  d. Inne wybrane nieadaptacyjne strategie radzenia sobie i ukierunkowane na nie oddziaływania terapeutyczne.
 3. Diagnoza ASD dorosłych.
  a. Proces diagnostyczny – składowe. Najnowsze wytyczne.
  b. Kryteria diagnostyczne. Ocena wywiadu klinicznego.
  c. Zalecane narzędzia diagnostyczne. Czynniki wpływające na diagnozę.
  d. Interpretacja wyników testów i narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem wieku i płci osoby badanej. Zmiana w zakresie objawów a interpretacja wyników.
  e. Identyfikacja i sposoby minimalizowania czynników ryzyka.
  f. Pułapki i trudności diagnozy autyzmu u osób dorosłych.
 4. Badania i ocena psychologiczna.
  a. Aspekt neuropsychologiczny.
  b. Specyfika funkcjonowania poznawczego w ASD – wpływ na ogólne funkcjonowanie i implikacje terapeutyczne.
 5. Różnicowanie ASD u dorosłych od innych zaburzeń.
  a. Diagnoza różnicowa osoby dorosłej z autyzmem.
  b. Droga do późnej diagnozy. Zaburzenia współwystępujące.
  c. Współwystępujące inne zaburzenia neurorozwojowe, implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
 6. Wybrane modele terapeutyczne udowodnionej skuteczności u dorosłych z ASD.
 7. Uwzględnienie aspektu neurorozwojowego ASD w procesie terapeutycznym.
  a. Autyzm jako odmienny od neurotypowego model rozwojowy.
  b. Istota oddziaływań terapeutycznych u osób dorosłych z autyzmem.
  c. Diagnoza potrzeb – funkcjonowanie, otoczenie – implikacje terapeutyczne.
 8. Opracowywanie planów leczenia i wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Omówienie przypadków klinicznych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.