Warsztaty rodzicielskie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Rodzicu!
Czy Twoje dziecko często wpada w złość i ma z tego powodu kłopoty? Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami? Czy Twoje dziecko często dyskutuje, kłóci się dorosłymi, nie zawsze wykonuje polecenia?
Jeśli tak, to ta ulotka jest dla Was!

DLA KOGO JEST TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)?
Trening umiejętności społecznych kierowany jest do dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej, która:

 • wymaga pomocy w rozumieniu i radzeniu sobie z emocjami,
 • wymaga pomocy w odczytywaniu i rozumieniu intencji, interpretacji zachowań, gestów i mimiki twarzy,
 • ma problemy w relacjach społecznych, czyli kłopoty w porozumieniu się z rówieśnikami i/lub dorosłymi,
 • ma trudności z włączeniem w grupę, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji,
 • ta forma zajęć szczególnie jest zalecana dla dzieci i młodzieży z diagnozą zespołu Aspergera lub ADHD.

CO TO JEST UMIEJĘTNOŚĆ SPOŁECZNA?
Jest to umiejętność umożliwiająca właściwą regulację emocjonalną i radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych. Do takich umiejętności zaliczamy między innymi:

 • rozumienie siebie i własnych emocji,
 • umiejętność kierowania i kontrolowania emocji,
 • asertywność,
 • wrażliwość społeczną, empatię,
 • znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego do sytuacji zachowania,
 • umiejętność rozwiązywania konkretnych sytuacji konfliktowych
 • oraz umiejętności komunikacyjne i współpracy.

Umiejętności społeczne pozwalają trafnie spostrzegać innych oraz rozumieć, prawidłowo oceniać i reagować w sytuacjach społecznych.

CO TO JEST TUS?
TUS jest programem służącym do celowego i zaplanowanego uczenia różnych umiejętności społecznych, poznawania celu i sensu zachowań ludzkich. Adresowany jest do osób, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki pracy w małej grupie, uczestnicy mogą przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

GŁÓWNE CELE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:

 • rozwój i wzmocnienie umiejętności społecznych,
 • zmiana doświadczeń i dotychczasowych przeżyć w sytuacjach społecznych,
 • wprowadzenie zmian w zachowaniu i stosowanie ich w rzeczywistych sytuacjach społecznych.

CZEMU SŁUŻY I NA CZYM POLEGA TUS?

Podczas treningu uczestnicy uczą się:

 • rozpoznawać przeżywane emocje,
 • reagować w zdrowy sposobów w różnych sytuacjach,
 • jak rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne związane z odczuwanymi emocjami,
 • dostrzegać i prawidłowo stosować właściwe zachowania,
 • mogą oduczyć się zachowań nieakceptowanych społecznie, czyli niewłaściwych.

Trening daje możliwość przećwiczenia, modelowania i w efekcie zmiany zachowań, które sprawiają dziecku trudności. Dzięki nabywaniu i podnoszeniu umiejętności społecznych, czyli ćwiczeniu konkretnych zachowań stosowanych w danych sytuacjach, uczestnicy uczą się właściwych zachowań i tego, jak skutecznie korzystać z nich w różnych sytuacjach. Uczestnicy mogą przeżyć pozytywne doświadczenia w grupie rówieśniczej, co zwiększa szansę na powtarzanie właściwych zachowań w gronie rówieśników, poza grupa terapeutyczną.

KORZYŚCI Z TRENINGU
Dzięki treningowi dzieci i młodzież uczą się:

 • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH, czyli KOMUNIKACJI WERBALNEJ i NIEWERBALNEJ (m.in. umiejętność słuchania, rozpoczynania, prowadzenia i kończenia rozmowy, zadawania pytań, wyrażania próśb, zbierania informacji, udzielania informacji zwrotnych, wydawania poleceń, prowadzenia dyskusji, negocjowania i przekonywania innych)
 • UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH lub KONFLIKTOWYCH I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 • WYRAŻANIA SIEBIE (autoprezentacja, kształtowanie własnego wizerunku)
 • WSPÓŁDZIAŁANIA I UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY
 • ASERTYWNOŚCI I STAWIANIA GRANIC.

PRZYDATNE INFORMACJE.
Treningi prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, najczęściej psychologów lub pedagogów. Tworzone są dla trzech grup wiekowych: 5-7, 8-11 i 12-15 lat.
Zajęcia odbywają się w grupach 4-6 osobowych. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Kwalifikacja do grupy odbywa się w trakcie jednorazowej konsultacji psychologicznej u specjalisty prowadzącego trening.
Kompleksowy model pracy obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, 1 raz w tygodniu po 80 minut
 • raz w miesiącu pisemną informację dla rodziców na temat funkcjonowania dziecka, poczynionych postępów, obszarów do dalszej pracy,
 • współpracę z rodzicami w zakresie ćwiczenia i nabywania przez dziecko nowych umiejętności (prace domowe).

W momencie utworzenia grupy recepcja kontaktuje się w celu umówienia spotkań.

Pobierz ulotkę >

Warsztaty dla rodziców z ADHD

Rodzicu!
Czy Twoje dziecko często wpada w złość i ma z tego powodu kłopoty? Czy jest hałaśliwe, nieuważne, wierci się w ławce, jest ciągle w ruchu? A może ma trudności w czekaniu na swoją kolej lub często działa impulsywnie, czyli bez zastanowienia? Czy Twoje dziecko często dyskutuje, kłóci się dorosłymi, nie zawsze wykonuje polecenia? A może ma kłopoty w szkole z powodu zapominania o pracach domowych?

Jeśli tak, to ta ulotka jest dla Was!

Nauczymy Cię jak chwalić i budować pozytywną motywację u Twojego dziecka. Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami z powodu nieuwagi, nadruchliwości lub zbyt dużej impulsywności. Jak współpracować z nauczycielami i innymi specjalistami wspomagającymi rozwój Twojego dziecka.

DLA KOGO SĄ „WARSZTATY DLA RODZICÓW”

Warsztaty przeznaczone są dla:

 • rodziców dzieci z ADHD lub w trakcie procesu diagnostycznego w tym kierunku,
 • dla wszystkich rodziców chcących wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze a przede wszystkim odkryć i/lub wspierać potencjał swojego dziecka.

CO TO JEST ADHD?
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest problemem zdrowotnym, manifestującym się objawami zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwością i nadmierną impulsywnością. Stanowi duże wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, ale przede wszystkim jest przyczyną wielu trudności w funkcjonowaniu dziecka.
ADHD jest rozpoznaniem medycznym, niemniej warto pamiętać o tym, że leczenie dziecka polega nie tylko, na ewentualnym stosowaniu leków, ale przede wszystkim wymaga określonego sposobu pracy z dzieckiem a także przygotowania rodziców i nauczycieli. Wprowadzenie określonych zmian w pracy z dzieckiem pozwoli na wykorzystanie, naturalnego, prawdziwego i nie ograniczonego objawami ADHD, potencjału dziecka, tak aby osiągało sukcesy szkolne i towarzyskie.

Rodzicu! Dziecko z ADHD może osiągać te same cele, co jego rówieśnicy, ale przy większym nakładzie pracy – swojej, Twojej i nauczycieli. My nauczymy Cię jak wspomagać rozwój Twojego dziecka, aby zminimalizować wpływ objawów ADHD na jego funkcjonowanie.

GŁÓWNE CELE WARSZTATÓW:

 • rozwój i wzmocnienie umiejętności wychowawczych,
 • poznanie adekwatnych sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi,
 • wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie i wspierania dziecka z ADHD, opartych na skutecznych modelach terapeutycznych, ale także na doświadczeniach innych Rodziców,
 • zaznajomienie Rodziców z metodami wsparcia, które nie mają na celu zlikwidowania objawów ADHD, ale nie dopuszczenie do powstania powikłań w funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny.

CZEMU SŁUŻĄ I NA CZYM POLEGAJĄ WARSZTATY?
Warsztaty obejmują spotkania raz w tygodniu, w trakcie których omawiane będą poszczególne tematy dotyczące efektywnych metod pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości. Poza przekazaniem ważnych informacji, prowadzący omawiają i dostosowują ćwiczenia do poszczególnych potrzeb rodziców i ich dzieci, a także monitorują cotygodniowe postępy w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń w domu (rodzice między spotkaniami wprowadzają odpowiednie techniki w rzeczywistych sytuacjach). Prezentowane i omawiane sposoby radzenia sobie bazują na behawioralnych metodach modyfikacji zachowań, odpowiedniej komunikacji a także obejmują tematykę uwzględniającą specyfikę okresu dojrzewania.

TEMATY PORUSZANE W TRAKCIE WARSZTATÓW
Podczas Warsztatów Rodzice nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat:

 • objawów i „okularów” na ADHD,
 • prawidłowości rozwojowych dziecka, rozwoju społecznego i emocjonalnego,
 • postaw rodzicielskich i metod wychowawczych, związanych ze specyficznym rozwojem dziecka z ADHD,
 • przeciwdziałania powstawaniu „spirali złości’ i radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej,
 • kompleksowego modelu pracy, obejmującym strategie wspierania dziecka w procesie edukacyjnym, a także modyfikowania zachowań trudnych i niepożądanych ( z uwzględnieniem funkcjonalnej analizy zachowania),
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia trudności wychowawczych,
 • zasad współpracy ze szkołą (prawa i obowiązki ucznia, zalecenia do realizacji na terenie szkoły, prawo oświatowe).

PRZYDATNE INFORMACJE.
Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, najczęściej psychologów lub pedagogów. Służą wsparciu rodziców w procesie wychowywania dziecka.

Proponujemy kompleksowy model pracy w formie:

 • zajęć warsztatowych dla Rodziców, 12 spotkań,1 raz w tygodniu po 120 minut,
 • przewidujemy także organizację warsztatów w formie zblokowanej- 4 spotkania w soboty, jeden raz w miesiącu, które będą trwały zawsze 6 godzin
 • omawiania bieżących trudności we wprowadzaniu technik modyfikacji zachowań przedstawianych w trakcie spotkań,
 • uczestnicy otrzymują skrypt zawierający informacje i materiały z zajęć.

W momencie utworzenia grupy recepcja kontaktuje się w celu umówienia spotkań.

Pobierz ulotkę >

Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Rodzicu,

Jeśli zastanawia Cię jak wzmocnić efektywność swoich oddziaływań rodzicielskich, lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem, pomóc nastolatkowi w motywowaniu się do zachowań ułatwiających mu funkcjonowanie i relacje z innymi – te warsztaty są dla Ciebie. Nauczymy Cię jak chwalić i budować pozytywną samoocenę u Twojego dziecka, poprawić komunikację między Wami i rozbudowywać repertuar zachowań pozytywnych.

DLA KOGO SĄ „WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH”

Warsztaty przeznaczone są dla Rodziców chcących wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, a przede wszystkim wspierać potencjał swojego dziecka. Poza tym adresowane są do Rodziców, których dzieci ujawniają trudności natury emocjonalnej i trudności w zachowaniu.

GŁÓWNE CELE WARSZTATÓW:

 • rozwój i wzmocnienie umiejętności wychowawczych,
 • poznanie adekwatnych sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dziecka,
 • wypracowanie nowych strategii radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • nauka skutecznego wspierania potencjału rozwojowego dziecka.

CZEMU SŁUŻĄ I NA CZYM POLEGAJĄ WARSZTATY?

Warsztaty obejmują spotkania, w trakcie których omawiane będą poszczególne tematy dotyczące efektywnych metod pracy z dziećmi i nastolatkami. Poza przekazaniem ważnych informacji, prowadzący omawiają i dostosowują ćwiczenia do poszczególnych potrzeb rodziców i ich dzieci, a także monitorują postępy w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń w domu (rodzice między spotkaniami wprowadzają odpowiednie techniki w rzeczywistych sytuacjach). Prezentowane i omawiane sposoby radzenia sobie bazują na behawioralnych metodach modyfikacji zachowań, odpowiedniej komunikacji a także obejmują tematykę uwzględniającą specyfikę okresu dziecięcego i dojrzewania.

TEMATY PORUSZANE W TRAKCIE WARSZTATÓW

Podczas Warsztatów Rodzice nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat:

 • optymalnej realizacji potrzeb rozwojowych dziecka, w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,
 • efektywnych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych,
 • modyfikowania zachowań trudnych dziecka i tworzenia w ich miejsce zachowań pożądanych,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia trudności, wychowawczych, w tym przeciwdziałaniu eskalacji konfliktów,
 • poprawie komunikacji z dzieckiem/nastolatkiem,
 • wspierania motywacji dziecka do zachowań pożądanych,
 • wzmacniania jego poczucia własnej wartości,
 • zasad współpracy ze szkołą.

PRZYDATNE INFORMACJE.

Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, psychoterapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Służą wsparciu rodziców w procesie wychowywania dziecka.

Proponujemy kompleksowy model pracy w formie:

 • zajęć warsztatowych dla Rodziców w formie zblokowanej- 4 spotkania w soboty, jeden raz w miesiącu, które będą trwały zawsze 6 godzin
 • omawiania bieżących trudności we wprowadzaniu technik modyfikacji zachowań przedstawianych w trakcie spotkań,
 • uczestnicy otrzymują skrypt zawierający informacje i materiały z zajęć.

W momencie utworzenia grupy recepcja kontaktuje się w celu umówienia spotkań.

Pobierz ulotkę >

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".