Elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

Elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży-1

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem wzorców rozwoju, które ujawniają się w rezultacie oddziaływania różnych czynników. Te czynniki można podzielić na trzy główne kategorie: biologiczne, środowiskowe oraz kulturalno-społeczne. Badania nad rozwojem człowieka obejmują analizę genetycznego wyposażenia, odruchów wrodzonych, struktury mózgu, wpływu środowiska prenatalnego i postnatalnego, a także czynników kulturowych i społecznych.

1. Podejście interdyscyplinarne

Podejście interdyscyplinarne w psychologii rozwojowej zakłada, że człowiek jest aktywny od początku życia, komunikuje swoje potrzeby i aktywnie domaga się zaspokojenia we właściwym czasie i sposób. Istotne jest dostosowanie zarówno jednostki, jak i otoczenia od początku życia. Wzajemne oddziaływanie otoczenia, oczekiwań społeczeństwa i indywidualnych potrzeb kształtuje kontekst rozwoju.

2. Uniwersalne etapy rozwoju

Wszyscy ludzie, niezależnie od kultury, przechodzą przez uniwersalne etapy rozwoju. Chociaż zmiany zachodzą zwykle w podobnej kolejności, tempo tych zmian może się różnić. Jednocześnie istnieje indywidualna logika rozwoju, każdy jednostkowo interpretuje i przeżywa sytuacje, co sprawia, że proces jest unikalny dla każdej osoby.

Mechanizmy zmian rozwojowych

Rozwój jednostki to kompleksowy proces, w którym zmiany zachodzą w sposób uporządkowany i zorganizowany. Zrozumienie dynamiki tych zmian oraz mechanizmów, które je napędzają, jest kluczowe dla psychologii rozwojowej.

1. Uporządkowana sekwencja zmian

Zmiana rozwojowa to ciąg przemieszczających się stanów, które układają się we wzajemny związek. Jest to uporządkowana sekwencja, gdzie jednostka przechodzi od stanów jednorodności do różnorodności oraz od nieokreśloności do uporządkowania i integracji. Każdy etap w tym procesie stanowi fundament dla kolejnych, tworząc spójną strukturę rozwoju.

2. Trwałość i widoczność zmian

Zmiany rozwojowe są trwałe i widoczne w różnych kontekstach życia jednostki. Nie są to pojedyncze, izolowane zdarzenia, lecz ciągłe procesy, które towarzyszą jednostce przez całe życie. Obserwowane są w różnych warunkach, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w kluczowych momentach rozwoju.

3. Zmiana wewnętrzna

Zmiana tkwi głęboko w samym układzie jednostki. Dotyczy ona jakościowych przekształceń struktury czy powiązań między elementami. To nie tylko rozwijanie nowych umiejętności, ale również przekształcanie wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych. Proces ten prowadzi do coraz większego zróżnicowania się aktywności, postępującego porządkowania działań oraz stopniowego eliminowania form charakteryzujących się bezładnością i chaotycznością.

4. Rola czynników zewnętrznych

Czynniki zewnętrzne odgrywają istotną rolę w procesie zmian rozwojowych. Mogą one zarówno podtrzymywać, przyspieszać, jak i opóźniać rozwój jednostki. Warunki środowiskowe, interakcje społeczne, edukacja czy dostęp do różnorodnych bodźców mają wpływ na tempo i charakter zmian. W tym kontekście, odpowiednie wsparcie otoczenia może być kluczowe dla sprawnego przebiegu procesu rozwoju.

5. Charakter ilościowy i jakościowy zmian

Zmiany rozwojowe mają zarówno charakter ilościowy, czyli rozwijanie umiejętności, których wcześniej nie było, jak i jakościowy, co oznacza przekształcenia wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych. Proces ten obejmuje stopniowe porządkowanie aktywności, eliminowanie chaotycznych form oraz powstawanie coraz bardziej złożonych form aktywności ukierunkowanej.

6. Procesy dojrzewania i uczenia się

Dynamika zmian rozwojowych jest możliwa dzięki dwóm kluczowym procesom: dojrzewaniu i uczeniu się. Dojrzewanie to biologiczny proces, który wpływa na gotowość organizmu do przyswajania nowych umiejętności. Uczenie się natomiast to zdobywanie doświadczeń i umiejętności poprzez interakcję z otoczeniem. Skutki braku odpowiedniej stymulacji w tych procesach mogą być trwałe i wpływać na dalszy rozwój jednostki.

Kryzysy okresu dzieciństwa i dorastania wg Wygotskiego

Proces rozwoju jednostki, według teorii Wygotskiego, to nie tylko harmonijne postępy, lecz również okresowe kryzysy, które składają się na nieuniknioną mozaikę dorastania. Koncepcja ta postrzega kryzysy nie jako negatywne zjawiska, lecz jako nieodłączne elementy zdolne do wywoływania pozytywnych przemian. W artykule tym skupimy się na kluczowych kryzysach występujących w okresie dzieciństwa i dorastania, analizując ich wpływ na rozwój jednostki oraz różnice między kryzysami normatywnymi a nienormatywnymi.

Kryzys narodzin

Pierwszym z ważnych kryzysów jest kryzys narodzin, związany z dynamiczną zmianą warunków rozwoju. Ten kryzys, widoczny przede wszystkim w obszarze rozwoju fizycznego, stanowi fundament dla późniejszych etapów życia.

Kryzys 1 roku życia

Wygotski zauważa istotność kryzysu związanego z pierwszym rokiem życia. To w tym okresie dziecko opanowuje lokomocję i mowę, co stanowi podstawę niezależności fizycznej i społecznej od otoczenia. Kryzys ten manifestuje się także w relacjach z opiekunami.

Kryzys 3 lat

Trzeci rok życia to etap kształtowania się woli, widoczny w postaci krnąbrności, oporu, negatywizmu oraz samowoli dziecka. Jest to czas, w którym jednostka zaczyna wyrażać swoje pragnienia i potrzeby w sposób bardziej zdecydowany.

Kryzys 6-7 lat

Moment intelektualny, związany z wiekiem szkolnym, przynosi zmienność nastroju, zaburzenia woli, ale również wzrost samodzielności dziecka. Zmieniający się stosunek do innych dzieci staje się istotnym elementem tego kryzysu.

Kryzys 12-13 lat

Okres dojrzewania seksualnego, w wieku 12-13 lat, przynosi ze sobą specyficzne wyzwania. Spadek osiągnięć, pogorszenie sprawności myślenia, osłabienie zainteresowań, czy dezorganizacja stosunków z otoczeniem, to tylko niektóre objawy tego kryzysu.

Kryzys normatywny i nienormatywny

Wygotski rozróżnia kryzysy normatywne, związane z rozwiązaniem typowych zadań rozwojowych, od kryzysów nienormatywnych, wynikających z przeciążenia i braku równowagi w systemie zasobów i wsparcia społecznego. Radzenie sobie z kryzysami normatywnymi staje się fundamentem zdolności do przystosowania się do kolejnych wyzwań.

W kontekście kryzysów, teoria Wygotskiego kładzie nacisk na nieustanny proces adaptacyjny jednostki. Zrozumienie tych kryzysów pozwala na bardziej świadome wsparcie dzieci i młodzieży w ich drodze do dorosłości, umożliwiając im skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami, jakie niesie każdy etap rozwoju.

Zadania rozwojowe

W życiu każdej jednostki proces rozwoju jest nieustanną podróżą, w trakcie której zdobywane są nowe umiejętności, kompetencje i doświadczenia. Kluczową koncepcją w tej podróży są tzw. zadania rozwojowe, czyli wyzwania, które jednostka musi podjąć i zrealizować w różnych fazach życia, aby rozwijać się harmonijnie. Te zadania pociągają za sobą zmiany w wymiarze biologicznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym, które kształtują indywidualny rozwój jednostki.

Wymiar biologiczny

W pierwszym wymiarze, związanym z dojrzewaniem somatycznym, jednostka staje w obliczu wyzwań związanych z rozwojem ciała – od okresu prenatalnego, poprzez niemowlęctwo, dzieciństwo, aż po starość. Każda faza wymaga adaptacji do zmian fizycznych, hormonalnych i zdrowotnych.

Wymiar Poznawczy: Doskonalenie Procesów Poznawczych

W obszarze poznawczym jednostka rozwija swoje umiejętności percepcji, uwagi, pamięci i myślenia. Procesy te doskonalą się na różnych etapach życia, wprowadzając jednostkę w świat intelektualnych wyzwań.

Wymiar emocjonalny

W wymiarze emocjonalnym jednostka musi nauczyć się właściwego ustosunkowywania się do siebie, innych ludzi i otaczającej rzeczywistości społecznej. To polega na radzeniu sobie z emocjami, rozwijaniu empatii i zrozumieniu własnych uczuć.

Wymiar społeczny

W obszarze społecznym jednostka uczestniczy w kształtowaniu swoich zachowań, postaw i potrzeb w relacjach społecznych. Nabywa umiejętności pełnienia różnych ról społecznych, podejmowania obowiązków i współdziałania z innymi ludźmi.

Fazy rozwojowe:

Podział na fazy rozwojowe pomaga zrozumieć, jakie konkretne zadania rozwojowe stają przed jednostką w danym okresie życia. Od okresu prenatalnego, przez niemowlęctwo, dzieciństwo, dojrzewanie, dorosłość, aż po starość – każda faza niesie ze sobą unikalne wyzwania, które są kluczowe dla harmonijnego rozwoju.

Chociaż każda jednostka przechodzi przez te same fazy rozwojowe, indywidualne doświadczenia i konteksty życiowe wpływają na to, jakie konkretne zadania rozwojowe stają się priorytetem. Również powodzenie w realizacji zadań wcześniejszych wpływa na to, jak jednostka radzi sobie z zadaniami późniejszymi.

Fazy rozwojowe:

 • okres prenatalny
 • okres embrionalny
 • okres płodowy                               
 • niemowlęctwo (1 rok życia)
 • wczesne dzieciństwo (2 i 3 rok życia)
 • średnie dzieciństwo (od 4 do 6 roku życia)                                         
 • późny okres dzieciństwa (od 7 do 10 lub 12 roku życia)                              
 • okres dojrzewania, (13-18 lat) 
 • wczesna dorosłość (18-25 lat)
 • dorosłość (25-60 lat)
 • starość (+60 lat)                             
 • śmierć

Niemowlęctwo (0-1 rok)

Niemowlęctwo, pierwszy rok życia dziecka, stanowi fascynujący okres intensywnego rozwoju, w którym maluch odkrywa świat, rozwija swoje umiejętności oraz nawiązuje pierwsze, głębokie relacje emocjonalne. W tym artykule przyjrzymy się temu wyjątkowemu etapowi, zwracając uwagę na kluczowe zadania rozwojowe, obszary rozwoju oraz niezwykłe zdolności adaptacyjne, które kształtują dziecko w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy życia.

Zadanie rozwojowe: Rozwój Bazalnego Zaufania (vs. Brak Bazalnego Zaufania)

Podstawowym zadaniem rozwojowym niemowlęcia jest budowanie bazalnego zaufania do świata i otaczających je osób. To zaufanie, wynikające z responsywności opiekunów, stanowi fundament zdrowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

Obszary Rozwoju:

Społeczne przywiązanie:

Jakość relacji przywiązania jest kluczowa dla psychospołecznego rozwoju dziecka. Bezpieczne przywiązanie do opiekunów umożliwia dziecku eksplorację świata wokół siebie, mając pewność, że zawsze może wrócić po pocieszenie i wsparcie.

Integracja sensoryczno-motoryczna:

Rozwój chwytu i manipulacji przedmiotami jest ściśle związany z umiejętnościami koordynacji ruchowej. Dziecko stopniowo odkrywa możliwości swojego ciała, ucząc się kontrolować ruchy i zdobywając doświadczenia sensoryczne.

Stałość przedmiotu:

Niemowlę stopniowo zdobywa świadomość stałości przedmiotów, nawet gdy te są czasowo poza polem widzenia. To umiejętność rozwijająca się wraz z dojrzewaniem percepcji.

Rozwój emocjonalny:

Komunikacja między dzieckiem a opiekunem odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu emocjonalnej sfery malucha. Niemowlę uczy się wyrażać swoje potrzeby i emocje za pomocą płaczu, uśmiechu i innych niewerbalnych środków.

Uczenie się chodzenia:

Proces nabywania umiejętności chodzenia to istotny kamień milowy w rozwoju motorycznym niemowlęcia. To nie tylko zdolność fizyczna, ale także element samodzielności i eksploracji środowiska.

Uczenie się przyjmowania pokarmów stałych:

Stopniowe wprowadzanie pokarmów stałych to proces, w którym niemowlę poznaje różne smaki i konsystencje, rozwijając jednocześnie umiejętności związane z jedzeniem.

Uczenie się mówienia, naśladowanie mimiki i gestów:

Niemowlę w tym okresie rozwija zdolność naśladowania mowy i gestów, co stanowi pierwszy krok w procesie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Uczenie się kontrolowania własnego ciała:

Zdolność do kontrolowania własnego ciała rozwija się stopniowo, a niemowlę staje się coraz bardziej świadome swoich ruchów i reakcji.

Zdolności przystosowawcze:

Niemowlę korzysta z wrodzonych reakcji i odruchów, takich jak odruch ssania, odruch Babińskiego czy odruch chwytny, które są charakterystyczne dla tego okresu rozwojowego.

Rozwój psychomotoryczny ściśle wiąże się z odruchami, które są istotne dla tego etapu, takimi jak odruch Moro czy odruch chwytny.

Odruchy, takie jak odruch źrenicowy, mrugania czy połykania, pełnią ważne funkcje także w życiu dorosłym.

W skrócie, niemowlęctwo to okres intensywnego rozwoju, gdzie każdy gest, reakcja i doświadczenie odgrywa kluczową rolę w budowaniu fundamentów dla przyszłego życia. Rozwój bazalnego zaufania oraz zdolności adaptacyjne kształtujące się w tym czasie mają istotny wpływ na późniejsze etapy rozwojowe dziecka. W kolejnych artykułach przyjrzymy się bliżej innym fascynującym fazom rozwojowym, które tworzą niepowtarzalny kalendarz życia ludzkiego.

2. Dzieciństwo: eksploracja, nauka i kształtowanie tożsamości

Dzieciństwo stanowi fascynujący okres w życiu jednostki, charakteryzujący się intensywnym procesem rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego. To trzydziestoletni etap, którego zróżnicowanie obejmuje wiek poniemowlęcy, okres przedszkolny oraz wiek szkolny. Każdy z tych podokresów kształtuje indywidualność dziecka, wpływając na formowanie się umiejętności, wartości i relacji społecznych.

A. Wiek Poniemowlęcy:

Wiek poniemowlęcy obejmuje lata od ukończenia pierwszego roku życia do około trzeciego roku. To czas dynamicznego rozwoju motorycznego, poznawczego i społecznego. Dziecko w tym okresie aktywnie eksploruje otaczający świat, rozwijając umiejętności poruszania się, komunikacji i zdobywania pierwszych doświadczeń społecznych.

Eksploracja świata:

Dziecko rozwija zdolności motoryczne, zdobywając umiejętność chodzenia, biegania i skakania. Wprowadza się w różne przestrzenie, odkrywając nowe przedmioty i zjawiska.

Rozwój językowy:

Ten okres to również intensywny rozwój językowy. Dziecko zaczyna aktywnie używać słów, tworząc zdania i nawiązując komunikację z otoczeniem. To istotny krok w zdobywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb i uczuć.

Niezależność:

Wiek poniemowlęcy to czas, gdy dziecko zaczyna wykazywać oznaki niezależności. Chce samo robić wiele czynności, począwszy od jedzenia po ubieranie się. To ważny moment w procesie kształtowania poczucia własnej tożsamości.

B. Okres Przedszkolny:

Okres przedszkolny, obejmujący lata od trzech do sześciu, to czas intensywnej nauki i rozwijania społecznych kompetencji. Przedszkole staje się miejscem, gdzie dzieci zdobywają pierwsze doświadczenia edukacyjne i uczą się funkcjonowania w grupie.

Edukacja przedszkolna:

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się podstawowych umiejętności, takich jak liczenie, rozpoznawanie liter i kształtów. To etap, na którym budowane są podstawy wiedzy, przygotowujące do późniejszej edukacji szkolnej.

Rozwój społeczny:

Okres przedszkolny to także czas intensywnego rozwijania umiejętności społecznych. Dzieci uczą się współpracy, dzielenia się zabawkami, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania pierwszych przyjaźni.

Kształtowanie tożsamości:

Podczas okresu przedszkolnego dziecko kształtuje swoją tożsamość, wchodząc w interakcje z rówieśnikami i nauczycielami. Pierwsze doświadczenia w grupie wpływają na budowanie poczucia własnej wartości.

C. Wiek szkolny:

Wiek szkolny obejmuje lata od sześciu do dwunastu i jest związany z rozpoczęciem formalnej edukacji. To czas, w którym dziecko rozwija umiejętności poznawcze, zdobywa wiedzę oraz rozwija swoją identyfikację społeczną.

Rozwój kognitywny:

W trakcie nauki w szkole dzieci rozwijają umiejętności czytania, pisania i rozwiązywania problemów matematycznych. To etap, na którym kształtuje się umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Relacje społeczne:

Wiek szkolny to czas, w którym rozwijają się bardziej złożone relacje społeczne. Dzieci nawiązują głębsze przyjaźnie, uczą się współpracy w grupie i rozwijają zdolności komunikacyjne.

Rozwój moralny:

Wraz z dojrzewaniem moralnym, dzieci zaczynają rozumieć zasady etyczne i moralne. Kształtuje się ich poczucie odpowiedzialności i zdolność do rozróżniania między dobrem a złem.

Okres dorastania, obejmujący wiek od 12 do 18/22 lat, to czas intensywnych zmian i różnorodnych obszarów rozwoju. Poniżej przedstawiam opis tej fazy rozwojowej, wykorzystując podane informacje:

Dojrzewanie fizyczne:

Wzrost i masa ciała, dojrzewanie seksualne, skok pokwitaniowy – Ciało przechodzi przez dynamiczne zmiany, co wpływa nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale także na rozwój tożsamości indywidualnej.

Operacje formalne:

Złożone operacje na pojęciach, myślenie formalne – Następuje rozwój umiejętności myślenia abstrakcyjnego, planowania i tworzenia teorii, co pozwala na bardziej złożone operacje umysłowe.

Rozumowanie moralne:

Kształtowanie się tożsamości indywidualnej – Następuje rozwój moralny, a jednostka internalizuje standardy i oczekiwania społeczne, przechodząc do moralności postkonwencjonalnej.

Rozwój emocjonalny:

Kontrola nad emocjami – Następuje stopniowe opanowywanie emocji, choć może towarzyszyć temu labilność emocjonalna, depresyjność oraz silne, czasem nieadekwatne reakcje emocjonalne.

Uczestnictwo w grupach rówieśniczych:

Grupy różnopłciowe, różnozadaniowe – grupy rówieśnicze stają się ważnym źródłem informacji zwrotnych, przynależności i akceptacji, co wspiera proces indywiduacji i separacji.

Bliskie związki, przyjaźnie, inicjacja seksualna:

Związki preintymne, związki intymne – Następuje eksploracja dziedziny uczuć, inicjacja seksualna, a także kształtowanie zdolności do tworzenia trwałych i zdrowych związków.

Autonomia w stosunku do rodziców:

Niezależność emocjonalna, fizyczna, ekonomiczna – Osoby w wieku dorastania dążą do większej autonomii, zarówno emocjonalnej, jak i ekonomicznej.

Nabycie wartości i systemu etycznego:

Przewodnik dla zachowania – W tym okresie jednostka zdobywa zbior wartości i kształtuje swój system etyczny, co wpływa na podejmowanie społecznie odpowiedzialnych decyzji.

Zmiany poznawcze:

Myślenie refleksyjne, planowanie, tworzenie abstrakcyjnych teorii – Dochodzi do rozwinięcia umiejętności myślowych, przewidywania konsekwencji oraz tworzenia abstrakcyjnych koncepcji.

Zmiany społeczne:

Konflikty, grupa rówieśnicza, początkowe burzliwe związki – Konflikty są naturalną częścią procesu indywiduacji, a grupa rówieśnicza staje się istotnym źródłem informacji zwrotnych i poczucia przynależności.

Przygotowywanie do przyszłości:

Wybór zawodu, przygotowanie do zawodu, tożsamość zawodowa – Następuje stopniowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy, wybór zawodu i kształtowanie tożsamości zawodowej.

Rozwijanie kompetencji obywatelskich:

Sprawności intelektualne, zdobywanie pojęć potrzebnych do kompetencji obywatelskiej – Jednostka zdobywa umiejętności niezbędne do pełnienia roli aktywnego obywatela.

Okres dorastania to czas dynamicznych zmian, wyzwań i poszukiwania własnej tożsamości zarówno na poziomie fizycznym, emocjonalnym, jak i społecznym.