Proces i relacja terapeutyczna 

Psychoterapia oparta na procesach-1

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie postęp technologiczny i społeczny dokonuje się w szybkim tempie, również podejście do psychoterapii wymaga refleksji. Psychoterapia staje w obliczu konieczności zrewidowania dotychczasowych paradygmatów, by bardziej adekwatnie odpowiadać na indywidualne potrzeby pacjentów. Znane i utrwalone modele diagnostyczne, oparte na paradygmacie medycznym, zdają się być niewystarczające do pełnego zrozumienia i skutecznego leczenia różnorodnych problemów psychicznych. Wraz z nadejściem psychoterapii opartej na procesach, otwiera się nowy rozdział w historii pomocy psychologicznej, zdolny do zrewolucjonizowania naszego spojrzenia na naturę ludzkiej psychiki.

Jak zauważają Hayes i Hofman (2022) zmiana paradygmatu w psychoterapii staje się koniecznością, a tradycyjne podejścia oparte na kategoryzacji objawów zdają się nie oddawać adekwatnie złożoności ludzkiego umysłu. Paradygmat naukowy, jako ogólna perspektywa i ramy teoretyczne, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postaw naukowców w danej dziedzinie. Zgodnie z teorią Thomasa Kuhna, obecny model medyczny psychoterapii osiągnął punkt krytyczny, który może prowadzić do rewolucji naukowej.

Kluczowym problemem istniejącego paradygmatu w psychoterapii jest ograniczenie się do klasycznych modeli diagnostycznych, takich jak DSM czy ICD. Te topograficzne podejścia do cierpienia człowieka, bazujące na idei ukrytej przyczyny objawów, wydają się nieadekwatne wobec bogactwa interakcji między procesami psychologicznymi, a także dziedzicznych i neurobiologicznych podstaw zaburzeń.

Wchodząc w erę psychoterapii opartej na procesach, świadomie przekraczamy tradycyjne granice diagnostyczne. Nowe paradygmaty, podejścia transdiagnostyczne, kładą nacisk na obserwowalne zachowania, konstrukty poznawcze i struktury neuronalne, starając się zrozumieć głębsze mechanizmy leżące u podstaw różnych zaburzeń psychicznych.

W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym założeniom psychoterapii opartej na procesach, która podkreśla fundamentalne znaczenie procesów interakcji, zmiany wzorców oraz efektów kaskadowych w kontekście oddziaływania psychoterapeutycznego. Przeanalizujemy, w jaki sposób nowy paradygmat może przyczynić się do bardziej efektywnego i holistycznego podejścia do leczenia, otwierając przed psychoterapią nowe perspektywy i wyzwania.

Paradygmat naukowy

Paradygmat naukowy stanowi kluczowy element w strukturze poznawczej nauki, kształtując nie tylko to, co badacze badają, ale również sposób, w jaki to rozumieją. Termin ten, wprowadzony przez amerykańskiego filozofa nauki, Thomasa Kuhna, w jego monumentalnej pracy „Struktura rewolucji naukowych”, stał się nieodłączną częścią dyskusji na temat rozwoju nauki.

Geneza paradygmatu naukowego

Pojęcie paradygmatu naukowego wynika z refleksji Kuhna nad dynamicznym charakterem postępu w naukach przyrodniczych. Zauważył, że rozwój nauki nie jest jednostajnym procesem, lecz składa się z okresów stabilności, określanych jako „normalna nauka” oraz okresów gwałtownych przemian, nazywanych rewolucjami naukowymi.

W okresie normalnej nauki, naukowcy skupiają się na badaniach w ramach ustalonego paradygmatu. Paradygmaty te obejmują ogólną perspektywę, ramy teoretyczne i zestaw przyjętych metod badawczych. To w ich kontekście naukowcy definiują pytania badawcze, projektują eksperymenty oraz interpretują uzyskane wyniki. Paradygmaty nie tylko dostarczają narzędzi do badania rzeczywistości, ale również wyznaczają, co uznaje się za istotne i warte zrozumienia.

W przypadku nagłych przemian, określanych jako rewolucje naukowe, dotychczasowe paradygmaty stają się niewystarczające do wyjaśnienia nowych obserwacji i faktów. Kuhn opisał to jako moment, w którym stare teorie i modele są zastępowane przez nowe, bardziej adekwatne do opisu rzeczywistości. Rewolucje te przynoszą z sobą zmiany fundamentalne, prowadzące do przewartościowania dotychczasowych przekonań naukowych.

Wyzwania i korzyści paradygmatów naukowych

Paradygmaty naukowe, choć dostarczają stabilności i porządku w procesie badawczym, nie są pozbawione wyzwań. Często związane są z uprzedzeniami oraz oporem wobec zmian, co może utrudniać przyjęcie nowych teorii. Jednak to również dzięki nim nauka rozwija się, przezwyciężając ograniczenia dotychczasowych paradygmatów i kierując się ku nowym horyzontom poznania.

Weryfikowalność teorii a rewolucja naukowa

Ważnym kamieniem milowym w strukturze paradygmatu naukowego jest pojęcie weryfikowalności teorii, które zyskało szczególne znaczenie dzięki analizom Thomasa Kuhna. W myśl tego konceptu, teorie naukowe są uznawane za weryfikowalne w ramach danego paradygmatu, co oznacza, że badania naukowe są prowadzone zgodnie z ustalonymi regułami, metodami i ramami teoretycznymi.

W okresie „normalnej nauki”, kiedy naukowcy pracują w ramach ustalonego paradygmatu, weryfikowalność teorii staje się fundamentem dla postępu w dziedzinie. Badania i eksperymenty są projektowane w sposób, który potwierdza obowiązujące założenia i teorie. Jednakże, w miarę jak nauka rozwija się, pojawiają się nowe fakty, wyniki badań oraz niejasności, które mogą wprowadzić zakłócenia w utrzymywaniu stabilności paradygmatu.

Kryzysy jako katalizatory rewolucji naukowych

Kuhn podkreśla, że to w obliczu niejasności, anomaliów i trudności w weryfikowalności teorii pojawiają się kryzysy w paradygmacie naukowym. W momencie, gdy istniejące teorie nie są w stanie skutecznie wyjaśnić pewnych zjawisk, nauka staje przed wyborem: utrzymać obecny paradygmat lub poszukać alternatywnego podejścia.

Kuhn argumentuje, że to właśnie kryzysy prowadzą do rewolucji naukowych. W trakcie tych rewolucji dochodzi do przełomowych zmian w paradygmacie naukowym, a nowe teorie zastępują stare, nieadekwatne do wyjaśnienia wszystkich faktów. Zmiana paradygmatu to proces nie tylko naukowy, ale również społeczny, wymagający przewartościowania i otwartości na nowe spojrzenie na świat.

Psychoterapia w obliczu weryfikowalności teorii

Analogicznie do nauk przyrodniczych, psychoterapia również może doświadczać kryzysów w weryfikowalności teorii. W kontekście psychoterapeutycznym, gdy tradycyjne modele nie są w stanie dostarczyć pełnego zrozumienia i skutecznego leczenia, pojawia się potrzeba rewizji paradygmatu.

Paradygmat naukowy w psychoterapii

Dokładne określenie paradygmatu naukowego w psychoterapii stanowi  wyzwanie, zważywszy na wielość podejść terapeutycznych i złożoność ludzkiej psychiki. Niemniej jednak, w ciągu ostatnich dziesięcioleci jedno podejście zdaje się dominować – model medyczny. To właśnie on, wywodzący się z paradygmatu medycznego, stał się kluczowym elementem w kształtowaniu działań psychoterapeutycznych, definiującą ramy diagnostyki i leczenia.

Model medyczny jako dominujący paradygmat

W psychoterapii paradygmat medyczny przyjęto w celu zbliżenia praktyki terapeutycznej do standardów nauk przyrodniczych. Ten model opiera się na założeniu, że zaburzenia psychiczne są analogiczne do chorób fizycznych, co prowadziło do stworzenia podręczników diagnostycznych, takich jak DSM i ICD. Te klasyfikacje, będące wytworem paradygmatu medycznego, miały za zadanie przypisanie konkretnej diagnozy na podstawie zestawu objawów, co z kolei miało umożliwić zastosowanie skodyfikowanych protokołów terapeutycznych.

Krytyka modelu medycznego

Mimo że paradygmat medyczny odnosił pewne sukcesy, krytycy zauważają, że jego ograniczenia stają się coraz bardziej widoczne. Psychika ludzka nie zawsze poddaje się prostym kategoryzacjom, a zastosowanie jednolitych protokołów terapeutycznych może nie uwzględniać indywidualnych różnic i kontekstu życiowego pacjenta.

Poszukiwania alternatywnych paradygmatów

W obliczu tych wyzwań, naukowcy oraz praktycy psychoterapii zaczęli poszukiwać alternatywnych paradygmatów, które mogą bardziej adekwatnie oddawać złożoność psychiki. Zjawisko to przybiera postać przesunięcia od modelu medycznego ku bardziej holistycznym i zindywidualizowanym podejściom.

Psychoterapia oparta na procesach jako nowy kierunek

Nowym kierunkiem, który zyskuje uznanie w psychoterapii, jest podejście oparte na procesach. Zamiast skupiać się jedynie na objawach i diagnozach, koncentruje się ono na analizie interakcji między procesami psychologicznymi, zachowaniami i kontekstem życiowym. To podejście transdiagnostyczne, jak również uwzględniające cechy dziedziczne i struktury neuronalne, stanowi odpowiedź na ograniczenia paradygmatu medycznego.

Klasyfikacje zaburzeń psychicznych

Klasyfikacje zaburzeń psychicznych, takie jak DSM (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych) i ICD (Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych) stanowią filary diagnostyki w dziedzinie psychoterapii. Jednakże, paradoksalnie, rozwinięcie tych klasyfikacji, opartych na modelu medycznym, zaczęło budować mur ograniczeń dla skutecznego postępowania terapeutycznego.

Topograficzne podejście i model medyczny

W ramach modelu medycznego, klasyfikacje zaburzeń psychicznych były używane jako narzędzie topograficzne – mapujące obszar symptomy na diagnozę , by w rezultacie wskazać na ukrytą przyczynę. Studenci psychologii i psychiatrii byli szkoleni, aby przyjmować to podejście, zakładając, że precyzyjna diagnoza prowadzić będzie do skutecznego i specyficznego leczenia.

Ograniczenia protokołów i listy leków

Jednakże, w praktyce okazało się, że protokoły terapeutyczne oraz listy leków, wynikające z tych klasyfikacji, często były niewystarczające w skomplikowanym labiryncie ludzkiej psychiki. Rzetelne badania oraz oceny protokołów wydawały się przyciągać uwagę jedynie do pewnych objawów, pomijając bogactwo kontekstu życiowego pacjenta oraz interakcji między różnymi aspektami psychiki.

Aktualnie, coraz więcej osób poddaje w wątpliwość skuteczność współczesnych protokołów psychoterapeutycznych i farmakologicznych, ponieważ trudno jest uwierzyć, że jednolite podejście będzie w stanie skutecznie leczyć różnorodne i złożone zaburzenia psychiczne. To zjawisko prowadzi do rozważań nad kryzysem psychoterapii, której tradycyjne ramy zdają się być niewystarczające.

Czas na zmianę?

Zdaniem Hayes i Hofman (2022), nadszedł czas na zmianę paradygmatu w psychoterapii. Obserwowana rewolucja w podejściu do leczenia zaburzeń psychicznych skierowana jest ku nowym kierunkom, takim jak psychoterapia oparta na procesach.

Nowy paradygmat w psychoterapii

Nowy paradygmat w psychoterapii zrodził się z refleksji nad ograniczeniami dotychczasowych podejść, skoncentrowanych głównie na diagnozowaniu i leczeniu objawów. Zamiast tego, nowe kryteria skupiają się na bardziej fundamentalnych aspektach ludzkiego doświadczenia, przekraczając tradycyjne granice kategorii diagnostycznych. Paradygmat ten stawia na prostotę, ale jednocześnie uwzględnia złożoność ludzkiej psychiki.

Skoncentrowanie na obserwowalnych zachowaniach

Jednym z kluczowych elementów nowego paradygmatu jest przesunięcie uwagi z diagnozowania konkretnych zaburzeń na obserwowalne zachowania. Zamiast analizować jedynie symptomy, psychoterapeuci zaczynają zwracać uwagę na to, jak konkretne zachowania wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta. To podejście pozwala na bardziej precyzyjną analizę i zrozumienie problemów oraz lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb.

Konstrukty poznawcze i cechy dziedziczne

Nowy paradygmat uwzględnia również konstrukty poznawcze, czyli sposoby, w jakie jednostki interpretują i przetwarzają informacje. Koncentrując się na tych aspektach, psychoterapeuci mogą lepiej zrozumieć, jak myśli pacjenta wpływają na jego emocje i zachowania. Dodatkowo, paradygmat uwzględnia cechy dziedziczne, biorąc pod uwagę genetyczne uwarunkowania predyspozycji do pewnych zaburzeń.

Podstawowe struktury neuronalne

Kolejnym kluczowym aspektem nowego paradygmatu jest skupienie na podstawowych strukturach neuronalnych. Badania nad mózgiem i jego funkcjonowaniem pozwalają lepiej zrozumieć jak neurobiologiczne procesy wpływają na zachowania i doświadczenia jednostki. Integracja wiedzy z zakresu neurobiologii staje się więc istotnym elementem diagnostyki i terapii.

Protokoły transdiagnostyczne

W ramach nowego paradygmatu pojawiają się również tzw. protokoły transdiagnostyczne. Przekraczają one tradycyjne kategorie diagnostyczne, koncentrując się raczej na wspólnych mechanizmach i strategiach terapeutycznych, które są skuteczne w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. To podejście eliminuje sztywne ramy diagnoz, pozwalając na bardziej elastyczne i spersonalizowane podejście do terapii.

Zmiana paradygmatu jako odpowiedź na wyzwania

Nowy paradygmat w psychoterapii jest odpowiedzią na wyzwania związane z ograniczeniami dotychczasowych klasyfikacji i protokołów terapeutycznych. Zamiast stosować jednolite podejścia, psychoterapeuci zdają sobie sprawę z konieczności indywidualizacji terapii, uwzględniając różnorodność ludzkiego doświadczenia i interakcji między różnymi aspektami psychiki.

Psychoterapia oparta na procesach – główne założenia paradygmatu

Nowy paradygmat w psychoterapii, oparty na procesach, wprowadza głębokie zmiany w sposobie rozumienia i praktykowania psychoterapii. Zamiast koncentrować się na statycznych diagnozach, skupia się na dynamicznych interakcjach, zachowaniach oraz procesach, które kształtują ludzkie doświadczenia. Poniżej przedstawione zostały główne założenia tego paradygmatu.

Wszystko jest procesem

Podstawowym założeniem jest przekonanie, że wszystko co istnieje jest procesem. Nawet trwałe substancje czy struktury są traktowane jako dynamiczne interakcje, które zmieniają się w czasie. To podejście eliminuje statyczne i sztywne spojrzenie na psychikę, otwierając przestrzeń dla zrozumienia jej dynamicznej natury.

Złożoność relacji między relacjami

Paradygmat oparty na procesach podkreśla złożoność relacji. Nie skupia się jedynie na pojedynczych interakcjach, ale na wzajemnych zależnościach między relacjami, tworzącymi bardziej kompleksową i interaktywną strukturę. To rozszerzone spojrzenie pomaga zrozumieć, jak różne aspekty psychiki wpływają na siebie nawzajem.

Rola historii w procesie

Historia jednostki ma znaczenie, ale paradygmat ten nie traktuje jej jako wyznacznika nieuchronnego losu. Historia jest raczej jednym z elementów, które wpływają na obecne funkcjonowanie jednostki. Nie zawsze jednak pozwala przewidzieć konkretny punkt końcowy, ponieważ procesy są dynamiczne i podlegają zmianom.

Cel psychoterapii: zmiana wzorców

Głównym celem psychoterapii opartej na procesach jest zmiana wzorców. Wzorce te stanowią swoiste odbicie procesów interakcji, które jednostka przeżywa. Psychoterapeuci starają się zrozumieć te wzorce, a następnie wprowadzić zmiany, które mogą prowadzić do bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących interakcji.

Efekty kaskadowe małych zmian

Założenie, że małe zmiany mogą prowadzić do efektów kaskadowych, odzwierciedla przekonanie o dynamicznym charakterze zmiany. Chociaż nie wszystkie małe zmiany inicjują efekty kaskadowe, to podkreśla się, że nawet niewielkie modyfikacje w procesach interakcji mogą mieć dalekosiężne konsekwencje.

Podsumowanie

Psychoterapia oparta na procesach to nowe spojrzenie na ludzką psychikę, w którym dynamiczne interakcje, złożoność relacji oraz zmienność procesów są centralnymi elementami.

Terapia poznawczo-behawioralna bazuje na zaufaniu, współpracy i wspierającej relacji terapeuty z pacjentem

O tym, dlaczego terapia poznawczo-behawioralna jest coraz częściej wybieraną metodą psychoterapii oraz jakie zaburzenia można nią leczyć, jakie warunki należy spełnić aby ukończyć szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT oraz jakie są wymogi uzyskania certyfikatu PTTBP opowiada dyrektor Szkoły Psychoterapii Centrum CBT, prof. dr hab. n. med. n. zdr. Anita Bryńska. […]