Terapie trzeciej fali CBT

terapie trzeciej fali cbt

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) sięga swoimi korzeniami do lat 50. XX wieku. Od tamtej pory terapia ta przeszła znaczący rozwój, przekształcając się w całą grupę terapii o solidnym podłożu naukowym. Pojęcie „fali” odnosi się do ewolucji, jaką terapia CBT przechodziła i wciąż przechodzi na przestrzeni lat.

Pierwsza fala terapii poznawczo-behawioralnej skupiała się głównie na behawioryzmie, który był reakcją na terapie psychoanalityczne. Psychoanaliza, obfitująca w konstrukty pozbawione empirycznej użyteczności, napotykała trudności w weryfikacji swoich hipotez, co skłaniało do poszukiwania alternatywnych podejść. Behawioryzm, zainspirowany obserwacjami zachowań zwierząt, skupiał się na prawach rządzących warunkowaniem klasycznym i instrumentalnym. Prace takich naukowców jak Pawłow, Thorndike, Skinner i Watson zaowocowały pojęciami, które stanowią fundament terapii behawioralnej, włączając w to techniki leczenia zaburzeń lękowych.

Druga fala terapii poznawczo-behawioralnej poszerzyła horyzonty, biorąc pod uwagę także aspekty poznawcze naszych procesów psychicznych. Założyciele terapii poznawczej, tacy jak Beck i Ellis, wprowadzili pojęcia takie jak schematy poznawcze czy myśli automatyczne. U podstaw terapii CBT leży przekonanie, że zmieniając nieadaptacyjne sposoby myślenia, można osiągnąć zmianę nastroju i zachowania.

Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej niesie ze sobą nowe spojrzenie na ludzkie doświadczenie, kładąc nacisk na rolę relacji terapeutycznej, wartości, duchowości oraz technik uważności. Terapie trzeciej fali spostrzegają człowieka holistycznie, uwzględniając jego kontekst życiowy. Ich celem jest nie tylko łagodzenie symptomów i problemów, lecz także dążenie do trwałej zmiany i poprawy ogólnej jakości życia.

Nurt terapii trzeciej fali obejmuje wiele różnorodnych podejść, w tym terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT), terapię akceptacji i zaangażowania (ACT), terapię dialektyczno-behawioralną (DBT) oraz terapię zorientowaną na schematy (TS).

W naszej bazie wiedzy zgłębiamy bogactwo i różnorodność terapii trzeciej fali CBT, zapraszając do odkrywania ich skuteczności, zastosowań oraz możliwości integracji z innymi podejściami terapeutycznymi. Odkryjcie razem z nami potencjał jaki drzemie w nowoczesnej terapii poznawczo-behawioralnej.

Akceptacja i zaangażowanie w terapii: osiąganie życia zgodnego z wartościami

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) to jeden z  nurtów terapii „Trzeciej Fali”. To nowe podejście, wyrastające z tradycji poznawczo-behawioralnej, które kładzie nacisk na akceptację trudności życiowych i zaangażowanie w życie zgodne z własnymi wartościami. Oto główne założenia oraz formy pracy w ramach terapii ACT:

Czym są trzy fale terapii CBT? Odkryj ewolucję i zaawansowanie terapii poznawczo-behawioralnej!

Pojęcie „trzech fal” w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) odnosi się do trzech głównych tendencji, które kształtowały rozwój tego nurtu terapeutycznego. Zaczynając od behawioryzmu, poprzez poznawczo-behawioralną, aż po terapie „Trzeciej Fali”, CBT ewoluowała, dodając nowe elementy, wartości i podejścia.

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT): klucz do regulacji emocji i poprawy relacji

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to jeden z nurtów terapii „Trzeciej Fali”. To nowe podejście, wyrastające z tradycji poznawczo-behawioralnej, które skupia się na nauce umiejętności regulacji emocji oraz identyfikacji i modyfikacji nieadaptacyjnych wzorców zachowania. Jest to szczególnie skuteczna metoda dla osób borykających się z problemami w regulacji emocji oraz trudnościami

Terapia Schematów: klucz do zrozumienia i przeobrażenia

Terapia schematów to głęboko zakorzenione podejście psychoterapeutyczne, które koncentruje się na doświadczeniach wczesnodziecięcych i ich wpływie na nasze schematy – podstawowe przekonania o sobie, świecie i innych ludziach i sposoby radzenia sobie z nimi. Poniżej przedstawiamy główne założenia terapii schematów oraz formy pracy, które pomagają w zrozumieniu i transformacji tych fundamentalnych wzorców.

Trening uważności – definicja, mechanizmy działania i zastosowanie w terapii poznawczo – behawioralnej

Uważność opisuje się jako „szczególny sposób skupiania uwagi: celowy, pozbawiony osądzania i skoncentrowany na bieżącym momencie doświadczenia” (Kabat-Zinn, 1990), „całkowite poświęcenie własnej uwagi bieżącemu doświadczeniu, które ma miejsce w danym momencie”. Metody rozwijania tego rodzaju uważności zostały zaczerpnięte ze wschodnich praktyk medytacyjnych (vipassana), ale zachodni badacze wykorzystują techniki uważności zazwyczaj z pominięciem kulturowego czy religijnego kontekstu, z którego one pochodzą. We współczesnej psychologii uważność została zaadaptowana przede wszystkim jako metoda zwiększania świadomości i umiejętnego postępowania z procesami psychicznymi, które przekładają się na emocjonalny dystres i nieadaptacyjne zachowania.

Wykorzystanie terapii poznawczo-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania oraz programów opartych na uważności w leczeniu bólu przewlekłego

Pacjenci w Polsce od maja 2017 roku uzyskali nowe uprawnienie, którym jest prawo do leczenia bólu. Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obecnie gwarantuje każdemu pacjentowi to prawo, niezależnie od tego czy jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (Zimmermann, Mędrzycka-Dąbrowska, Zagłoba, 2018). Jak podaje na swojej stronie Najwyższa Izba Kontroli, Polska umiejscawia się na 5. miejscu w Europie pod względem ilości sprzedanych bez recepty leków przeciwbólowych.