Stany nagłe w psychiatrii

Stany nagłe w psychiatrii-1

Stany nagłe w psychiatrii to sytuacje, w których zaburzenia psychiczne prowadzą do potencjalnego zagrożenia życia pacjenta lub innych osób. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z tym tematem, w tym zachowania autodestrukcyjne oraz zamierzone samouszkodzenia. Ponadto, przedstawimy schematy postępowania w sytuacjach, gdy zdrowie i życie pacjenta są poważnie zagrożone.

Stany nagłe: definicja i cechy

Stan nagły w psychiatrii manifestuje się jako wynik zaburzeń psychicznych, które prowadzą do potencjalnego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia pacjenta lub osób trzecich. Może wystąpić w różnych zaburzeniach psychicznych, z różnorodnymi objawami. Warto zaznaczyć, że nie istnieje jednorodny obraz kliniczny, ale istnieje kilka cech, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Należy do nich m.in. ilościowe zaburzenia świadomości, urojenia prześladowcze, halucynacje komentujące, myśli samobójcze, czy agresywne zachowania. Ocena stanu somatycznego, toksycznego wpływu leków, substancji oraz ryzyka samobójczego jest kluczowa w postępowaniu w przypadku stanów nagłych.

Zachowania autodestrukcyjne: kategorie i charakterystyka

Zachowania autodestrukcyjne obejmują różnorodne formy działań, w których jednostka zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. 

Wyróżniamy:

 • Zachowania samobójcze: obejmujące zarówno dokonane samobójstwa, próby samobójcze, jak i myśli samobójcze.
 • Zachowania niesamobójcze: to samouszkodzenia bez intencji samobójczej, takie jak nacinanie skóry, uderzanie, przypalanie, wyrywanie włosów.
 • Zachowania potencjalnie samobójcze: obejmujące zamierzone samouszkodzenia o nieustalonej intencji samobójczej.
 • Myśli samobójcze: to fantazje, przemyślenia, czy impulsy dotyczące samobójstwa. Tendencje samobójcze natomiast obejmują wypowiadanie gróźb, robienie planów oraz podejmowanie prób samobójczych.

Postępowanie w przypadku stanów nagłych i zachowań autodestrukcyjnych

 • Ocena stanu pacjenta: W pierwszej kolejności konieczna jest dokładna ocena stanu psychicznego i somatycznego pacjenta.
 • Ocena ryzyka samobójczego: Należy skrupulatnie ocenić obecność myśli samobójczych, planów i metod, a także ocenić letalność ewentualnych prób samobójczych.
 • Tworzenie planu bezpieczeństwa: W oparciu o ocenę ryzyka, ważne jest opracowanie planu bezpieczeństwa obejmującego zarówno interwencje psychiatryczne, jak i wsparcie społeczne.
 • Analiza samookaleczeń: W przypadku zachowań autodestrukcyjnych istotne jest zrozumienie motywacji pacjenta oraz identyfikacja czynników wyzwalających te zachowania.

Postępowanie w stanie nagłym wymaga współpracy między specjalistami psychiatrii, psychologii oraz personelu medycznego. Kluczowa jest szybka i skoordynowana interwencja, mająca na celu zapobieżenie poważnym konsekwencjom zdrowotnym i życiowym pacjenta. Odpowiednie podejście terapeutyczne, wsparcie społeczne oraz długoterminowa opieka są kluczowe dla procesu rekonwalescencji i zapobiegania ponownym incydentom.

Epidemiologia samobójstw i samookaleczeń wśród młodzieży

Samobójstwo stanowi jedną z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród młodzieży. W Polsce zajmuje drugie miejsce jako przyczyna zgonów w grupie wiekowej 10-19 lat, ustępując jedynie urazom i wypadkom drogowym. Dane epidemiologiczne ukazują druzgocącą rzeczywistość, gdzie blisko 80-90% aktów samobójczych jest powiązane z istniejącymi zaburzeniami psychicznymi.

Charakterystyka i statystyki

Samobójstwa dokonane dotykają częściej chłopców, a spośród ofiar 35-45% podejmowało wcześniej próby samobójcze. Jest to szczególnie alarmujące, podkreślając potrzebę skutecznej interwencji i wsparcia dla tej grupy społecznej. Jednak nie tylko samobójstwa stanowią wyzwanie – samookaleczenia bez intencji samobójczej są zauważalne głównie wśród adolescentów i młodych dorosłych (13-42% populacji). Zjawisko to zazwyczaj zanika wraz z wiekiem, osiągając około 4-6% populacji osób dorosłych. Objawy te najczęściej pojawiają się między 12. a 14. rokiem życia, utrzymując się średnio przez około 2 lata.

Etiologia i czynniki ryzyka

Rozumienie etiologii zachowań samobójczych i samookaleczeń wśród młodzieży wymaga uwzględnienia szeregu czynników psychologicznych, neurobiologicznych i społecznych.

Najważniejsze czynniki ryzyka to:

 • Zaburzenia psychiczne: zarówno zaburzenia eksternalizacyjne, jak agresja czy impulsywność, jak i zaburzenia internalizacyjne, takie jak depresja, czy lęki, stanowią kluczowe podłoże dla samobójstw i samookaleczeń.
 • Używanie substancji psychoaktywnych: spożywanie substancji psychoaktywnych, zwłaszcza wrażliwej młodzieży, zwiększa ryzyko samobójstwa.
 • Czynniki rodzinne: utrata lub rozwód rodziców, ich ponowne małżeństwa, konflikty rodzinne, nieprawidłowe relacje, czy przemoc w rodzinie są istotnymi czynnikami ryzyka.
 • Wysoki poziom stresu: ogólny poziom stresu, zwłaszcza w okresie adolescencji, może znacząco wpływać na ryzyko samobójstw.

Najsilniejszym predyktorem samobójstwa dokonanego jest wcześniejsze podjęcie prób samobójczych. W przypadku samookaleczeń bez intencji samobójczej, istotne są m.in. nieprawidłowa struktura osobowości, obecność zaburzeń psychicznych, doświadczenia traumatyczne, czy problem alkoholowy w rodzinie.

Wnioski

Zjawisko samobójstw i samookaleczeń wśród młodzieży to złożony problem wymagający interdyscyplinarnego podejścia. Edukacja społeczeństwa, skuteczna profilaktyka oraz dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej są kluczowe dla zmniejszenia liczby aktów samobójczych. Długofalowe działania, ukierunkowane na poprawę zdrowia psychicznego młodych ludzi, oraz wspieranie ich rodzin mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia tej tragicznej statystyki.