Zaburzenia dysocjacyjne i ich postać somatyczna: wprowadzenie do diagnozy i obrazu klinicznego

Zaburzenia dysocjacyjne i ich postać somatyczna-1

Zaburzenia dysocjacyjne to złożone jednostki kliniczne, które charakteryzują się zakłóceniem organizacji i utratą integracji różnych funkcji psychicznych, takich jak tożsamość, percepcja, pamięć, emocje, myślenie oraz kontrola behawioralna. W ramach tych zaburzeń wyróżniamy różne formy, w tym zaburzenia związane z dysocjacyjnymi objawami neurologicznymi, amnezję dysocjacyjną, trans, opętanie, dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, częściowe dysocjacyjne zaburzenie tożsamości oraz zaburzenie depersonalizacji-derealizacji. W kontekście ICD-11 i ICD-10, obejmują one także m.in. zaburzenia somatyzacyjne, dysfunkcje autonomiczne pod postacią somatyczną oraz uporczywe bóle psychogenne.

Rozpoznanie i obraz kliniczny zaburzeń dysocjacyjnych

Zaburzenia związane z dysocjacyjnymi objawami neurologicznymi:

 • Objawy ruchowe, czuciowe lub poznawcze, takie jak niedowłady, paraliże, drgawki niepadaczkowe, zaburzenia chodu, zaburzenia zmysłowe.
 • Często zmieniające się objawy, trwające kilka godzin, niezgodne z innymi schorzeniami neurologicznymi.

Amnezja dysocjacyjna:

 • Niezdolność do odtworzenia ważnych wspomnień autobiograficznych.
 • Potencjalnie odwracalna amnezja, często towarzysząca dezorientacja i bezcelowe podróże.

Trans:

 • Zmiana stanu świadomości, utrata poczucia tożsamości.
 • Objawy doświadczane jako mimowolne i niepożądane, nieakceptowane kulturowo.

Opętanie:

 • Zmiana stanu świadomości, zastępowanie tożsamości zewnętrzną tożsamością.
 • Często złożone czynności, całkowita lub częściowa amnezja epizodu.

Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości:

 • Występowanie dwóch lub kilku odrębnych stanów osobowości, nawracający i zmienny przebieg.

Częściowe dysocjacyjne zaburzenie tożsamości:

 • Występowanie dwóch lub kilku odrębnych stanów osobowości, z intruzjami dysocjacyjnymi w dominującej osobowości.

Zaburzenie depersonalizacji-derealizacji:

 • Doświadczanie siebie i świata jako dziwnego, nierzeczywistego.
 • Powszechne w innych zaburzeniach dysocjacyjnych i zespole stresu pourazowego.

Zaburzenia pod postacią somatyczną

Zaburzenia somatyzacyjne:

 • Nadmierne skupianie uwagi na doznaniach somatycznych, częste szukanie pomocy medycznej.
 • Funkcjonowanie w roli chorego, współistnienie z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Zaburzenia autonomiczne pod postacią somatyczną:

 • Skargi przypominające zaburzenia funkcji układu autonomicznego, brak potwierdzenia w badaniach fizykalnych.
 • Nadmierne skupienie na dolegliwościach, przynoszące poczucie cierpienia.

Uporczywe bóle psychogenne:

 • Silne, trudne do wyjaśnienia bóle, często związane z objawami depresyjnymi i lękowymi.
 • Przewlekły przebieg, często z nadużywaniem substancji przeciwbólowych.

W diagnostyce tych zaburzeń kluczowe jest zrozumienie ich różnorodnych objawów oraz ścisła współpraca z pacjentem. Terapia obejmuje zarówno podejścia farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne, skupiając się na integracji rozszczepionych aspektów psychicznych i fizycznych pacjenta. Warto podkreślić, że pełne zrozumienie i skuteczne leczenie wymagają wieloaspektowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty psychologiczne, jak i biologiczne.

Epidemiologia i etiologia zaburzeń dysocjacyjnych i pod postacią somatyczną

Zaburzenia dysocjacyjne:

Rozpowszechnienie: Zaburzenia dysocjacyjne dotykają około 2-3,7% populacji ogólnej, z wyraźnym przeważeniem wśród płci żeńskiej, gdzie występują 2-3 razy częściej niż u mężczyzn.

Początek: Zazwyczaj zauważalny między okresem dojrzewania a wczesną dorosłością, choć w przypadku dysocjacyjnych zaburzeń tożsamości może mieć miejsce również w okresie wczesnego dzieciństwa.

Charakterystyka: Objawy często mają ostry początek, są krótkotrwałe, ale mogą przewlekać się, zwłaszcza gdy obecne są nadal czynniki stresowe w życiu pacjenta. Z czasem, wraz z wiekiem i trwaniem choroby, zakres i liczba objawów często się zwiększają.

Czynniki ryzyka: Istotne znaczenie mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Często w wywiadzie pacjentów z zaburzeniami dysocjacyjnymi można zidentyfikować traumatyczne wydarzenia, nadużycia seksualne, zaniedbanie, a także klęski żywiołowe czy skrajny stres emocjonalny. Rodzinne konteksty, takie jak zaabsorbowanie chorobą, brak zgody na wyrażanie trudnych emocji, czy zdezorganizowany wzorzec przywiązania, również odgrywają kluczową rolę.

Czynniki wywołujące: Zarówno czynniki wewnętrzne (takie jak stres, lęk) jak i zewnętrzne (nadmierna stymulacja sensoryczna, brak snu, używanie substancji psychoaktywnych) mogą zwiększać nasilenie objawów derealizacji-depersonalizacji.

Zaburzenia pod postacią somatyczną

Rozpowszechnienie: Zaburzenia pod postacią somatyczną występują u około 0,2-2% populacji ogólnej, przy wyraźnej dominacji wśród płci żeńskiej, gdzie są diagnozowane 3-10 razy częściej niż u mężczyzn.

Początek: Najczęściej rozpoczynają się w okresie adolescencji, a około 50% adolescentów, którzy zgłaszają się po porady ambulatoryjne, doświadcza dolegliwości bólowych. Około 2-10% populacji dzieci cierpi na niewyjaśnione bóle o różnym podłożu.

Czynniki ryzyka: Podobnie jak w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych, również w zaburzeniach pod postacią somatyczną odgrywają rolę zarówno czynniki genetyczne, jak i indywidualne predyspozycje. Wśród czynników ryzyka wymienia się nadmierną wrażliwość na ból, interpretowanie niewielkich dolegliwości jako katastrofalnych, doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie, a także ograniczoną zdolność do wyrażania emocji w rodzinie i wysoki poziom kontroli otoczenia.

Czynniki utrzymujące: W kontekście zaburzeń pod postacią somatyczną istotne są czynniki utrzymujące, takie jak nadmierne skupienie na objawach, brak reaktywności rodziców na potrzeby dziecka oraz korzyści wtórne wynikające z roli chorego.

Podsumowując, zrozumienie epidemiologii i etiologii tych zaburzeń stanowi kluczowy krok w skutecznym diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, uwzględniając zarówno aspekty biologiczne, jak i psychospołeczne. Współpraca między różnymi dziedzinami medycyny oraz interdyscyplinarne podejście do tych złożonych problemów klinicznych są kluczowe dla poprawy jakości życia osób dotkniętych tymi schorzeniami.

Postępowanie w zaburzeniach dysocjacyjnych

Badanie stanu somatycznego:

 • Przeprowadzenie kompleksowego badania neurologicznego w celu wyeliminowania możliwych przyczyn organicznych dolegliwości.
 • Ograniczenie nieuzasadnionego powtarzania badań i nadmiernych konsultacji medycznych, kierując pacjenta na konkretne specjalistyczne badania.

Ocena stresorów i „wtórnych korzyści”:

 • Skrupulatna analiza aktualnych oraz przeszłych stresorów, aby zidentyfikować związek czasowy z objawami.
 • Badanie potencjalnych „wtórnych korzyści” związanych z utrzymaniem objawów, co może dostarczyć głębszego zrozumienia motywacji pacjenta.

Psychoedukacja:

 • Przekazywanie informacji dotyczących natury zaburzenia, jego przyczyn oraz metod leczenia.
 • Skierowanie psychoedukacji zarówno do dziecka/adolescenta, jak i do rodziców/opiekunów w celu zbudowania pełnego zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.

Nawiązywanie relacji terapeutycznej:

 • Unikanie postawy konfrontacyjnej w wyjaśnianiu charakteru objawów.
 • Budowanie relacji opartej na zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji zarówno z dzieckiem/adolescentem, jak i z rodzicami/opiekunami.

Psychoterapia indywidualna lub grupowa:

 • Wprowadzenie psychoterapii skupionej na traumie, szczególnie w przypadku skrajnie stresujących i traumatyzujących wydarzeń życiowych.
 • Dostosowanie metody terapeutycznej do indywidualnych potrzeb pacjenta, obejmując zarówno terapię indywidualną, jak i grupową.

Leczenie farmakologiczne:

 • Rozważenie farmakoterapii jedynie w odniesieniu do współwystępujących zaburzeń psychicznych.
 • Stosowanie leków psychotropowych, takich jak leki przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe, tylko w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione przez obecność objawów wymagających interwencji farmakologicznej.

To kompleksowe podejście obejmuje zarówno aspekty diagnostyczne, jak i terapeutyczne, mające na celu nie tylko łagodzenie objawów, ale również poprawę jakości życia pacjenta oraz wspieranie jego otoczenia. Współpraca między różnymi specjalistami jest kluczowa dla efektywnego postępowania w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych.