Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży 

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży_-1

Zaburzenia lękowe stanowią znaczący obszar problemowy w dziedzinie zdrowia psychicznego, obejmując różnorodne jednostki kliniczne według klasyfikacji ICD-11. Te dolegliwości obejmują m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie paniczne, agorafobię, fobie swoiste, zaburzenie związane z lękiem społecznym, zaburzenie związane z lękiem separacyjnym oraz mutyzm wybiórczy. Każde z tych zaburzeń manifestuje się unikalnym obrazem klinicznym, jednak wszystkie łączy wspólny mianownik  – nadmierne uczucie lęku, które znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Rozpoznanie i obraz kliniczny

Rozpoznanie zaburzeń lękowych jest stawiane, gdy objawy osiągną istotny klinicznie poziom. Kluczowe kryteria obejmują nadmierną intensywność lęku w stosunku do okoliczności, wywoływanie go przez neutralne bodźce, trwanie nieproporcjonalnie długo oraz towarzyszące mu nasilone objawy somatyczne. Niezbędne jest zróżnicowanie między zaburzeniami a normatywnymi zmartwieniami, charakterystycznymi dla poszczególnych faz rozwojowych.

Uogólnione zaburzenia lękowe

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zaburzeń jest uogólnione zaburzenie lękowe, charakteryzujące się utrzymującym się, nasilonym lękiem, obecnym przez większość dni. Osoby dotknięte tym schorzeniem doświadczają nadmiernego zamartwiania się wieloma aspektami życia codziennego, co często towarzyszy rozdrażnieniu, napięciu mięśniowemu i problemom ze snem.

Zaburzenie paniczne

Zaburzenie paniczne objawia się nawracającymi, niespodziewanymi napadami lęku panicznego, które mogą wystąpić bez wyraźnej przyczyny. Towarzyszą im liczne objawy, takie jak kołatanie serca, drżenie, czy uczucie duszności. Osoby z tym zaburzeniem często unikają sytuacji, które mogą wywołać napad lęku, co prowadzi do ograniczenia różnych aktywności.

Agorafobia

Agorafobia to lęk związany z przebywaniem w miejscach lub sytuacjach, z których trudno jest uciec lub uzyskać pomoc. Może prowadzić do unikania tłumu, czy dużych sklepów. U dzieci i nastolatków może się manifestować odmową chodzenia do szkoły, czy robienia zakupów oraz domaganie się towarzystwa, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Fobie swoiste

Fobie swoiste charakteryzują się lękiem związanym z określonymi obiektami lub sytuacjami. Mogą to być zamknięte przestrzenie, wysokości, zabiegi medyczne, czy zwierzęta. U młodszych dzieci objawy mogą obejmować płacz, przywiązanie do opiekuna i unikanie sytuacji wywołujących lęk.

Zaburzenie związane z lękiem społecznym

Zaburzenie związane z lękiem społecznym, znane również jako fobia społeczna, objawia się lękiem związanym z uczestnictwem w sytuacjach społecznych. Osoby dotknięte tym schorzeniem boją się oceny innych, co może prowadzić do unikania interakcji społecznych i izolacji.

Zaburzenie związane z lękiem separacyjnym

Zaburzenie związane z lękiem separacyjnym występuje głównie u dzieci i objawia się lękiem przed rozłąką z głównym opiekunem. Objawy mogą obejmować uporczywe myśli o zdarzeniach prowadzących do separacji, odmowę wyjścia do szkoły, czy nawracające koszmary.

Mutyzm wybiórczy/selektywny

Mutyzm wybiórczy to odmowa komunikacji werbalnej w określonych sytuacjach, mimo prawidłowego rozwoju mowy. Dzieci dotknięte tym zaburzeniem mogą nie rozmawiać z niektórymi osobami, zwłaszcza dorosłymi, nawet jeśli normalnie komunikują się w domu.

Zaburzenia lękowe stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia psychicznego, wpływając znacząco na jakość życia osób dotkniętych nimi. Właściwa diagnoza i terapia są kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z tymi trudnościami. Współpraca z profesjonalistami zdrowia psychicznego oraz wsparcie ze strony bliskich mogą być istotnymi elementami procesu leczenia.

Epidemiologia i etiologia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe stanowią znaczący problem zdrowia psychicznego, zarówno u dzieci, jak i młodzieży, wpływając istotnie na ich rozwój i funkcjonowanie społeczne. Epidemiologia tych zaburzeń ukazuje skalę wyzwania, jakie stawiają przed społeczeństwem oraz potrzebę zrozumienia wieloczynnikowej etiologii, która leży u ich podstaw.

Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych

Według danych epidemiologicznych, około 7% światowej populacji dzieci i młodzieży doświadcza zaburzeń lękowych. Początek tych schorzeń następuje najczęściej około 11. roku życia. Zaburzenia związane z lękiem separacyjnym dotyczą 3-5% dzieci do 12. roku życia, co sprawia, że są one najczęściej diagnozowanym zaburzeniem lękowym w tej grupie wiekowej. Zaburzenie związane z lękiem społecznym, natomiast, obejmuje 0,3-13% populacji, z największym rozpowszechnieniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości, częściej u dziewcząt. Uogólnione zaburzenia lękowe występują u 0,5-7% dzieci i młodzieży, a zaburzenie paniczne, najczęściej w okresie dorastania, dotyka 0,5-5% populacji, przy czym około 40% osób do 18. roku życia doświadcza przynajmniej jednego napadu paniki. Mutyzm wybiórczy diagnozowany jest u 0,3-0,8% dzieci.

Przebieg i ryzyko

Zaburzenia lękowe, gdy rozpoczynają się w okresie dzieciństwa i adolescencji, mają tendencję do chronicznego przebiegu. Ponadto, są one istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia innych zaburzeń psychicznych w dorosłości. Według badań, 9% osób z zaburzeniami lękowymi ma myśli samobójcze, a 6% podejmuje próby samobójcze, co podkreśla powagę tych schorzeń oraz potrzebę skutecznej interwencji i wsparcia.

Wieloczynnikowa etiologia

Etiologia zaburzeń lękowych jest złożona i wieloczynnikowa. Ocenia się, że predyspozycje biologiczne odpowiadają za 30-40% uwarunkowań tych zaburzeń. Jednakże, istotnym elementem jest interakcja pomiędzy tymi predyspozycjami a środowiskiem, które wpływa na ekspresję genów. Mechanizmy wewnątrzpsychiczne i predyspozycje dziecka, takie jak zahamowanie behawioralne, bierna postawa, nieśmiałość czy małomówność, również odgrywają istotną rolę.

Jakość relacji dziecko-opiekun jest kluczowym elementem etiologii zaburzeń lękowych. Niewystarczająca responsywność opiekuna, nadopiekuńczy lub przemocowy styl wychowawczy, a także pozabezpieczny lub zdezorganizowany styl przywiązania, stanowią istotne czynniki ryzyka. Dodatkowo, zaburzenia lękowe lub depresyjne u jednego z rodziców mogą wpływać na rozwój zaburzeń lękowych u potomstwa.

Wnioski z tych danych wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do problemu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, uwzględniającego zarówno aspekty biologiczne, jak i psychospołeczne. Wczesne rozpoznanie, odpowiednie leczenie i wsparcie rodzinne stanowią kluczowe elementy efektywnej interwencji, mającej na celu poprawę jakości życia osób dotkniętych tymi trudnościami.

Postępowanie w zaburzeniach lękowych u dzieci i młodzieży

Skuteczne postępowanie w przypadku zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży obejmuje szereg działań, począwszy od psychoedukacji, poprzez psychoterapię, aż po ewentualne leczenie farmakologiczne, gdy inne metody okazują się niewystarczające.

Psychoedukacja:

 • Skierowana do dziecka/adolescenta oraz jego rodziców/opiekunów.
 • Koncentruje się na zagadnieniach związanych z naturą zaburzenia, podstawowymi metodami radzenia sobie i samouspokajania.
 • Obejmuje przyczyny powstania problemu, bez wskazywania winnych, uwzględniając okoliczności i potencjalne czynniki utrwalające lęk.
 • Wskazuje na zasoby systemowe mogące pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów i budowie rezyliencji, takie jak pochwały, wzmocnienia pozytywne oraz pomoc w kierunkowaniu uwagi dziecka na rozwiązania.
 • Rozważa czynniki środowiskowe konstytuujące zaburzenie i potencjalnie deregulujące układ nerwowy, takie jak nadmiar telewizji, gier, telefonu czy zaburzenia rytmów okołodobowych.

Psychoterapia:

 • W przypadku braku poprawy i utrzymujących się objawów, zalecana jest psychoterapia.
 • Może to być psychoterapia indywidualna lub grupowa, zwłaszcza w przypadku adolescentów.
 • Psychoterapia jest dostosowana do rodzaju zaburzenia lękowego, wieku pacjenta, jego potencjalnych zasobów oraz mechanizmów podtrzymujących zaburzenie.
 • W sytuacji konfliktów w rodzinie, uzależnień, szkodliwych stylów wychowawczych lub zaburzeń psychicznych u któregoś z rodziców, zalecana jest również terapia rodzinna oraz terapia indywidualna rodzica.

Mutyzm wybiórczy:

 • W przypadku mutyzmu wybiórczego, istotną zasadą jest stopniowanie celów.
 • Stopniowe cele i pozytywne wzmocnienia wszelkiej komunikacji, w tym pozawerbalnej, są kluczowe w procesie terapeutycznym.

Leczenie farmakologiczne:

 • W przypadku braku skuteczności powyższych interwencji, może być konieczne dołączenie do interwencji psychologicznych leczenia farmakologicznego.
 • Leczenie farmakologiczne powinno być zawsze rozważane ostrożnie, a decyzję o jego rozpoczęciu powinien podjąć specjalista, uwzględniając korzyści i potencjalne ryzyko dla pacjenta.
 • Podsumowując, skuteczne postępowanie w przypadku zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty edukacyjne, jak i terapeutyczne. Współpraca między specjalistami, rodzicami a samymi dziećmi odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia, wspierając rozwój zdrowego funkcjonowania psychicznego oraz zwiększając jakość życia pacjentów.