Zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym

Zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym-1

Zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym stanowią obszerny zakres trudności psychicznych, które wynikają z ekspozycji na wyjątkowo traumatyczne wydarzenia lub ciągłe, przerażające sytuacje. W ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, obejmują one kilka jednostek diagnostycznych, z których każda prezentuje unikalne cechy kliniczne.

Kategorie zaburzeń pourazowych i związanych z czynnikiem stresowym

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zespół stresu pourazowego jest diagnozowany po ekspozycji na wyjątkowo zagrażające lub przerażające wydarzenia, takie jak klęski żywiołowe, walki, przemoc seksualna, czy choroba zagrażająca życiu. Charakteryzuje się ponownym przeżywaniem traumatycznego wydarzenia, unikaniem myśli z nim związanych oraz utrzymującym się poczuciem zwiększonego zagrożenia. Oprócz tego mogą występować objawy dysforii, dysocjacji, zachowań samobójczych i nadmiernego spożycia substancji psychoaktywnych.

Złożone zaburzenie stresowe pourazowe (cPTSD)

To rozszerzenie PTSD, obejmuje ekspozycję na przedłużające się lub powtarzające się traumatyczne wydarzenia, takie jak tortury czy przemoc domowa. Charakteryzuje się problemami w regulacji afektu, zwiększoną reaktywnością emocjonalną, impulsywnymi lub autodestrukcyjnymi zachowaniami, a także trudnościami w utrzymywaniu relacji społecznych.

Zaburzenia adaptacyjne

Nadmierna reakcja na stresory psychospołeczne, takie jak rozwody czy problemy społeczno-ekonomiczne, prowadzi do zaburzeń adaptacyjnych. Objawy obejmują nadmierne zamartwianie się, unikanie bodźców związanych ze stresem, a także dodatkowe objawy psychopatologiczne, takie jak depresja czy lęk. Objawy zazwyczaj ustępują po usunięciu stresora.

Ostra reakcja na stres

Ekspozycja na wyjątkowo groźne wydarzenia prowadzi do różnorodnych objawów emocjonalnych, somatycznych, poznawczych lub behawioralnych. U dzieci objawy często manifestują się poprzez bóle brzucha czy zachowania destrukcyjne.

Zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą

Trwała reakcja żalu, tęsknoty za zmarłym i intensywny ból emocjonalny charakteryzują to zaburzenie. Utrzymuje się przez długi czas po stracie i może znacznie zakłócać funkcjonowanie jednostki.

Reaktywne zaburzenia więzi

Nawykowy brak adekwatnej opieki we wczesnym dzieciństwie prowadzi do nieprawidłowego wzorca przywiązania. Dziecko może wykazywać zahamowanie emocjonalne, unikanie kontaktu z opiekunem, a także problemy z nawiązywaniem zdrowych więzi.

Zaburzenie polegające na nadmiernej łatwości nawiązywania stosunków społecznych

Wynikające z rażąco nieodpowiedniej opieki nad dzieckiem, to zaburzenie objawia się nadmierną łatwością w nawiązywaniu stosunków społecznych, nawet z nieznajomymi dorosłymi.

Rozpoznanie i obraz kliniczny

 • Zespół stresu pourazowego (PTSD):

  Charakteryzuje się ekspozycją na traumatyczne wydarzenie, ponownym przeżywaniem, unikaniem i wzmożoną czujnością. Dodatkowe objawy obejmują dysforię, dysocjację, zachowania samobójcze i nadużywanie substancji psychoaktywnych.
 • Złożone zaburzenie stresowe pourazowe (cPTSD):

  Objawy obejmują problemy w regulacji afektu, impulsywne zachowania, trudności w utrzymywaniu relacji społecznych i poczucie własnej wartości.
 • Zaburzenia adaptacyjne:

  Nadmierna reakcja na stresory psychospołeczne, prowadząca do objawów psychopatologicznych. Objawy zwykle ustępują po usunięciu stresora.
 • Ostra reakcja na stres:

  Różnorodne objawy emocjonalne, somatyczne, poznawcze lub behawioralne, pojawiające się w ciągu kilku godzin/dni po stresującym zdarzeniu i ustępujące w ciągu kilku dni.
 • Zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą:

  Trwała reakcja żalu i tęsknoty po stracie, utrzymująca się znacznie dłużej niż normy społeczne.
 • Reaktywne zaburzenia więzi:

  Nieprawidłowy wzorzec przywiązania w wczesnym dzieciństwie, prowadzący do trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji.
 • Zaburzenie polegające na nadmiernej łatwości nawiązywania stosunków społecznych:

  Nadmierna łatwość nawiązywania stosunków społecznych, wynikająca z rażąco nieodpowiedniej opieki nad dzieckiem.

Podsumowując, zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym stanowią poważne wyzwania zdrowia psychicznego, wymagające kompleksowego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. W zrozumieniu różnic między poszczególnymi kategoriami oraz skomplikowanym obrazem klinicznym leży klucz do efektywnej interwencji i poprawy jakości życia osób dotkniętych tymi trudnościami.

Epidemiologia i etiologia zaburzeń pourazowych u dzieci i młodzieży

Zaburzenia pourazowe, takie jak Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) i Złożone Zaburzenie Stresowe Pourazowego (cPTSD), stanowią istotny problem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Oprócz tego, istnieją inne zaburzenia związane z czynnikiem stresowym, takie jak zaburzenia adaptacyjne, ostra reakcja na stres, zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą, reaktywne zaburzenia więzi oraz zaburzenie polegające na nadmiernej łatwości nawiązywania stosunków społecznych. W tym artykule skupimy się na epidemiologii i etiologii PTSD, cPTSD oraz kilku innych istotnych zaburzeń.

Epidemiologia:

 • PTSD i cPTSD:
 • Epidemiologia PTSD i cPTSD w populacji dzieci i młodzieży wynosi około 3,5%. To odsetek niepokojący, sugerujący, że wiele dzieci doświadcza traumatycznych wydarzeń, które mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne w dłuższej perspektywie. Wyższe odsetki mogą występować w grupach osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, takich jak ofiary przemocy domowej czy dzieci w pieczy zastępczej.
 • Zaburzenia adaptacyjne:
 • Zaburzenia adaptacyjne, reakcje nieprzystosowawcze na stres psychospołeczny, dotykają około 3-10% populacji dzieci i młodzieży. Wyższe odsetki występują wśród osób, które doświadczają trudności życiowych, takich jak rozwody, choroby czy konflikty rodzinne.
 • Ostra reakcja na stres i zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą:

Ostra reakcja na stres dotyka od 5% do nawet 20% dzieci i młodzieży w zależności od intensywności doświadczonego stresu. Natomiast zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą dotyczy 12-14% dzieci i młodzieży doświadczających utraty bliskiej osoby.

 • Reaktywne zaburzenia więzi i zaburzenie polegające na nadmiernej łatwości nawiązywania stosunków:

Reaktywne zaburzenia więzi są szacowane na około 10% w populacjach wysokiego ryzyka, takich jak dzieci poważnie zaniedbywane lub umieszczone w pieczy zastępczej/instytucjach. Zaburzenie polegające na nadmiernej łatwości nawiązywania stosunków występuje u około 20% dzieci w podobnych warunkach.

Etiologia

W etiologii zaburzeń pourazowych u dzieci i młodzieży odgrywają rolę różnorodne czynniki. Oto kilka kluczowych elementów:

 • Predyspozycje osobiste:
  Historia ekspozycji na traumę w przeszłości, niższy poziom edukacji i status społeczno-ekonomiczny, urazy i nadużycie w dzieciństwie oraz występowanie wcześniejszych zaburzeń psychicznych stanowią istotne predyspozycje do rozwoju zaburzeń pourazowych.
 • Charakter zdarzenia wywołującego:
  Rodzaj i intensywność zdarzenia wywołującego mają kluczowe znaczenie. Skrajnie negatywna i nierealistyczna ocena traumatycznego wydarzenia może wpływać na rozwój zaburzeń.
 • Czynniki środowiskowe:

  Słabe wsparcie społeczne, izolacja społeczna oraz brak odpowiedniego wsparcia po traumie mogą zwiększać ryzyko rozwoju zaburzeń pourazowych.

Wnioski płynące z badań nad epidemiologią i etiologią tych zaburzeń pomagają w zrozumieniu ich rozpowszechnienia i wpływu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wdrażanie skutecznych strategii prewencyjnych oraz oferowanie wsparcia i interwencji terapeutycznych może znacznie poprawić jakość życia osób dotkniętych tymi trudnościami. Warto inwestować w badania nad tymi zagadnieniami, aby rozwijać skuteczne środki zaradcze i leczenie.

Postępowanie w zaburzeniach pourazowych u dzieci i młodzieży

Zaburzenia pourazowe, takie jak Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) czy Złożone Zaburzenie Stresowe Pourazowego (cPTSD), stanowią poważne wyzwania zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Skuteczne postępowanie obejmuje szereg działań skierowanych zarówno do samego dziecka, jak i jego rodziców czy opiekunów. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki w procesie opieki i terapii.

 • Objęcie opieką od chwili zadziałania czynnika traumatyzującego: bezpośrednie zaangażowanie od chwili zadziałania czynnika traumatyzującego jest kluczowe. Dla rodziców i opiekunów istotne jest zdobycie wiedzy na temat tego, jak postępować z dzieckiem w trudnej sytuacji, jak odpowiadać na jego pytania oraz jak kontrolować własne reakcje emocjonalne. Ważne jest również edukowanie na temat symptomów pourazowych i wczesnych oznak dystresu.
 • Psychoedukacja skierowana do dziecka, adolescenta oraz rodziców: skuteczna psychoedukacja obejmuje przekazywanie informacji na temat natury zaburzenia, jego przyczyn, różnych sposobów przeżywania emocji oraz strategii radzenia sobie. Warto także omówić możliwości leczenia oraz adekwatnego zakresu udzielonego wsparcia.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego: w trakcie terapii istotne jest ukierunkowane działanie na zapewnianie bezpieczeństwa zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. To podejście ma na celu redukcję poziomu stresu i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
 • Przywracanie „poczucia ciągłości”: ważnym krokiem w procesie leczenia jest pomoc w powrocie do codziennych rutynowych aktywności. Wzmacnianie naturalnych sposobów radzenia sobie oraz uczenie nowych umiejętności stają się kluczowymi elementami przywracania poczucia normalności.
 • Psychoterapia Indywidualna: psychoterapia indywidualna jest traktowana jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku dzieci i adolescentów z PTSD lub cPTSD. Działa ona na wielu płaszczyznach, pomagając w przetwarzaniu traumatycznych przeżyć, kształtowaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie oraz budowaniu zdrowych relacji.
 • Terapia dla dzieci/adolescentów z zaburzeniami więzi: w przypadku zaburzeń więzi, kluczowe jest budowanie poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej. Terapeuci starają się zapobiegać re-traumatyzacji, redukować poczucie bezradności oraz pracować nad poprawą relacji z innymi.
 • Farmakoterapia w razie potrzeby:
  W sytuacji braku poprawy i utrzymujących się objawów psychopatologicznych, takich jak objawy depresyjne, zaburzenia snu czy lękowe, rozważa się rozpoczęcie farmakoterapii. Decyzja o jej wprowadzeniu powinna być starannie rozważana i podejmowana we współpracy z lekarzem specjalistą.

Podsumowując, kompleksowe postępowanie w przypadku zaburzeń pourazowych u dzieci i młodzieży wymaga współpracy różnych specjalistów oraz zaangażowania rodziców czy opiekunów. Skuteczna terapia powinna uwzględniać indywidualne potrzeby każdego pacjenta, umożliwiając im powrót do zdrowia psychicznego i pełnego funkcjonowania społecznego.