Zaburzenia tikowe: rozpoznanie i obraz kliniczny

Zaburzenia tikowe-1

Zaburzenia tikowe stanowią grupę neurologicznych schorzeń charakteryzujących się występowaniem nawracających, nierytmicznych, szybkich i nagłych ruchów (tiki ruchowe) lub wokalizacji (tiki głosowe). Zjawisko to manifestuje się w postaci serii tików, cechujących się dużą zmiennością częstości, nasilenia i morfologii. Istnieje kilka rodzajów tików, z których każdy ma swoje specyficzne cechy, w tym tiki proste, złożone, mentalne, dystoniczne, fantomowe, blokujące, samouszkadzające i funkcjonalne.

Rodzaje tików

 • Tiki proste: wywołane są skurczem pojedynczego mięśnia (ruchowe) lub wydawaniem pojedynczych dźwięków (wokalne).
 • Tiki złożone: związane z zaangażowaniem wielu grup mięśniowych, mogą sprawiać wrażenie celowo wykonywanych ruchów. W przypadku tików wokalnych, obejmują one dowolne wypowiedzi, mające pewne znaczenie, powtarzanie sylab, wyrazów, zdań, echolalia, palilalia.
 • Tiki mentalne: pojawiające się w umyśle pacjenta w odpowiedzi na bodziec zewnętrzny lub bez takiego bodźca.
 • Tiki dystoniczne: proste lub złożone, charakteryzujące się przyjęciem krótkotrwałej, wymuszonej pozycji.
 • Tiki fantomowe/rzutowane: odczuwane wewnątrz innych ludzi lub przedmiotów, które ustępują po ich dotknięciu.
 • Tiki blokujące: powodujące nagłe przerwanie wykonywanej czynności lub wypowiedzi.
 • Tiki samouszkadzające: skutkujące obrażeniami.
 • Tiki funkcjonalne: określane również jako tiki psychogenne lub „pseudotiki”.

Klasyfikacja tików

 • Tiki przejściowe (przemijające): występowanie jednego lub kilku tików ruchowych albo wokalnych, wielokrotnie w ciągu dnia, przez większość dni, co najmniej przez 4 tygodnie.
 • Tiki przewlekłe/chroniczne: proste lub złożone tiki ruchowe, rzadziej tiki wokalne, występujące wielokrotnie w ciągu dnia, przez większość dni, przez co najmniej 12 miesięcy.
 • Zespół Gilles de la Tourette’a (ZGT): występowanie licznych tików ruchowych oraz jednego lub więcej tików głosowych, wiele razy w ciągu dnia, trwające dłużej niż rok, bez remisji trwającej dłużej niż dwa miesiące.

Cechy charakterystyczne tików

 • Poprzedzające impulsy, po których następuje tik.
 • Świadomość celowego wykonywania tiku (obecna u większości chorych po 12. roku życia).
 • Zdolność do czasowego stłumienia tików.
 • Występowanie w seriach, chociaż w nieregularnych odstępach czasu.
 • Zmienność nasilenia, liczby i rodzaju tików w czasie, nawet w ciągu dnia.
 • Obecność czynników zmniejszających nasilenie objawów, takich jak sen, wykonywanie skoordynowanych czynności, wysiłek fizyczny.
 • Obecność czynników nasilających objawy, takich jak stres, emocje, zmęczenie, choroby.

Zaburzenia współwystępujące

U około 80% pacjentów z zaburzeniami tikowymi obserwuje się współistnienie innych zaburzeń, takich jak ADHD, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, problemy dotyczące kontroli gniewu/złości, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia ze spektrum autyzmu, impulsywne zachowania o charakterze agresywnym oraz samookaleczenia. Istnieją także różnice w psychopatologii między chłopcami a dziewczętami.

Rokowanie

W większości przypadków rokowanie jest pozytywne. Około 80% osób z tikami w dzieciństwie, doświadcza znacznego spadku nasilenia i intensywności tików w okresie adolescencji, co pozwala na normalne funkcjonowanie.

Stąd też zaburzenia tikowe stanowią istotne wyzwanie diagnostyczne, a zrozumienie ich różnorodności i cech klinicznych jest kluczowe dla skutecznej interwencji i poprawy jakości życia osób dotkniętych tym schorzeniem. Współpraca multidyscyplinarna, obejmująca psychologów, psychiatrów i neurologów, jest kluczowa dla skutecznej diagnostyki i leczenia.

Etiologia i epidemiologia zaburzeń tikowych

Zaburzenia tikowe są kompleksowym spektrum neurologicznych schorzeń, których etiologia oraz epidemiologia stanowią obszary intensywnych badań naukowych. Zrozumienie korzeni tych zaburzeń jest kluczowe, zarówno dla skutecznej diagnostyki, jak i opracowania skutecznych strategii leczenia. 

Czynniki genetyczne i neuroprzekaźnikowe

Podstawową rolę w etiologii zaburzeń tikowych odgrywają czynniki genetyczne. Badania wskazują na istotną dziedziczność schorzenia, przy czym dzieci z rodzin obciążonych historią tików mają zwiększone ryzyko ich wystąpienia. Zaburzenia transmisji neuroprzekaźników, zwłaszcza w korze mózgu i jądrach podkorowych, są istotne dla zrozumienia mechanizmów powstawania tików.

Czynniki autoimmunologiczne i wpływ ciąży oraz porodu

Zaburzenia autoimmunologiczne mogą mieć wpływ na rozwój zaburzeń tikowych. Odkrycia sugerują związek pomiędzy aktywacją układu odpornościowego a występowaniem tików. Ponadto, czynniki odziaływujące w czasie ciąży i porodu, takie jak niewłaściwe warunki prenatalne, narażenie na toksyny lub infekcje, mogą wpływać na rozwój tików u potomstwa.

Pierwsze objawy i przebieg

Zazwyczaj pierwsze objawy zaburzeń tikowych pojawiają się w wieku 5-6 lat. Tiki proste, szczególnie w obrębie twarzy i tułowia, często ujawniają się jako pierwsze. Okres największego nasilenia tików przypada między 8. a 12. rokiem życia. To właśnie w tym czasie obserwuje się wzmożoną dynamikę i różnorodność tików u chorych.

Epidemiologia

Epidemiologia zaburzeń tikowych jest zmienna, jednak dane szacunkowe pozwalają na uzyskanie ogólnego obrazu rozpowszechnienia schorzenia. Zespół Gilles de la Tourette’a (ZGT) występuje około u 0,8% populacji, przy czym liczba ta może być niedoszacowana ze względu na trudności w dokładnej identyfikacji przypadków. Przewlekłe tiki ruchowe mają częstość występowania około 1,6%, podczas gdy przewlekłe tiki głosowe dotyczą około 0,7% populacji. Tików przemijających doświadcza około 3% osób.

Etiologia zaburzeń tikowych jest wieloczynnikowa, łącząc genetyczne predyspozycje, zaburzenia neuroprzekaźników, czynniki autoimmunologiczne oraz wpływy środowiskowe z okresu prenatalnego. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala na lepsze podejście do diagnostyki i leczenia. Warto podkreślić, że świadomość społeczna na temat zaburzeń tikowych jest istotna dla redukcji stygmatyzacji i zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla osób dotkniętych tym schorzeniem. Dalsze badania nad etiologią i epidemiologią zaburzeń tikowych są niezbędne dla doskonalenia terapii i poprawy jakości życia pacjentów.

Postępowanie w zaburzeniach tikowych

Zaburzenia tikowe stanowią wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak i dla specjalistów zajmujących się ich leczeniem. Postępowanie w przypadku tików obejmuje szereg działań, które mają na celu zarówno łagodzenie objawów, jak i poprawę jakości życia pacjentów. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty postępowania w zaburzeniach tikowych.

 1. Wywiad i diagnoza: Podstawą skutecznego postępowania jest dokładne zebranie wywiadu dotyczącego potencjalnych stresorów i czynników wyzwalających tików. Istotne jest sporządzenie listy najbardziej zakłócających tików oraz zebranie informacji dotyczących impulsów poprzedzających objawy oraz możliwości czasowego stłumienia tików.
 2. Cel leczenia: Warto zaznaczyć, że nie istnieje leczenie, które pozwoliłoby na całkowitą eliminację tików. Celem oddziaływań terapeutycznych jest natomiast zmniejszenie intensywności i częstotliwości objawów. Niejednokrotnie równie istotne jest leczenie zaburzeń współwystępujących w celu poprawy funkcjonowania psychospołecznego oraz wsparcia prawidłowego rozwoju.
 3. Psychoedukacja: Skierowana do dziecka, adolescenta, rodziców, nauczycieli i opiekunów. To kluczowy element postępowania w zaburzeniach tikowych. Informowanie o naturze zaburzenia, jego przyczynach, metodach leczenia, zakresie wsparcia oraz rozwijanie strategii ignorowania objawów przez otoczenie. Ważne jest również opracowanie planu działania na „gorsze dni”.
 4. Terapia behawioralna: Włącza techniki odwracania nawyków (habit reversal – HR), ekspozycję i powstrzymanie reakcji (exposure and response prevention – E/RP) oraz kompleksową interwencję behawioralną (comprehensive behavioral intervention for tics – CBIT). Współpraca z rodziną lub opiekunami odgrywa kluczową rolę w skuteczności tych technik.
 5. Psychoterapia: W przypadku istnienia problemów współwystępujących, psychoterapia indywidualna lub grupowa może okazać się skutecznym wsparciem. Adresowanie kwestii emocjonalnych, społecznych i behawioralnych może znacząco poprawić jakość życia pacjenta.
 6. Leczenie farmakologiczne: W przypadku braku skuteczności powyższych interwencji lub gdy objawy są bardzo nasilone i znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie, rozważa się rozpoczęcie leczenia farmakologicznego. Wybór leków powinien być dokładnie przemyślany, a ich stosowanie monitorowane przez doświadczonego specjalistę.

Podsumowując, postępowanie w zaburzeniach tikowych wymaga podejścia holistycznego, uwzględniającego zarówno aspekty behawioralne, jak i psychospołeczne. Współpraca pomiędzy pacjentem, rodziną a zespołem specjalistów może znacznie poprawić jakość życia osób dotkniętych tym schorzeniem. Długofalowy sukces terapeutyczny wymaga zaangażowania ze strony wszystkich uczestników procesu leczenia.