Zadania wybranych instytucji udzielających pomocy dzieciom i rodzinie

Zadania wybranych instytucji udzielających pomocy dzieciom i rodzinie-1

W Polsce istnieje szereg instytucji i organizacji, których celem jest wspieranie dzieci i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Poniżej przedstawiamy kilka z tych instytucji oraz ich główne zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna w gminie, odpowiedzialna za świadczenie pomocy społecznej. Główne zadania OPS obejmują:

 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 • Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
 • Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 • Pracę socjalną.
 • Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na poziomie gminnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

Jest to jednostka organizacyjna na poziomie powiatu, specjalizująca się w pomocy społecznej. Główne zadania PCPR to:

 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 • Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
 • Realizacja zadań wynikających z programów pomocy społecznej.
 • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki.
 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Placówki te mają na celu wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub trudną sytuacją materialną. Ich zadania obejmują:

 • Łagodzenie niedostatku wychowawczego w rodzinie.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie w wychowaniu.
 • Eliminowanie zaburzeń zachowania.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom niedostosowania społecznego.
 • Wsparcie psychologiczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin.
 • Placówki te dzielą się na opiekuńcze i specjalistyczne, oferując różnorodne formy wsparcia, takie jak zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, logopedyczne, czy pomoc w nauce.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmują:

 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Profilaktykę uzależnień.
 • Pomoc dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 • Wspieranie funkcji wychowawczej rodziny.
 • Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości uczniów.
 • Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, takie jak fundacje, stowarzyszenia czy organizacje kościelne, angażują się w różnorodne działania na rzecz dzieci i rodzin. Ich praca opiera się na niezależności od władz państwowych i świadczeniu pomocy społecznej na zasadzie dobrowolności.

Kurator sądowy

Kurator sądowy to funkcjonariusz publiczny, który realizuje zadania związane z wychowaniem, resocjalizacją, diagnostyką i kontrolą osób objętych postępowaniem sądowym. Pracuje zarówno w środowisku podopiecznych, jak i w placówkach, takich jak zakłady karne, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dom Samotnej Matki

Placówka ta wspiera samotne kobiety w ciąży i z małymi dziećmi. Oferuje zakwaterowanie, utrzymanie oraz pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Opiekunowie społeczni pomagają również w zagwarantowaniu opieki nad dzieckiem.

Ośrodki wsparcia, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy

Działają zarówno w formie dziennych, jak i całodobowych placówek, publicznych i niepublicznych. Są skierowane m.in. do osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób uzależnionych, oferując różnorodne formy wsparcia, poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej oraz diagnostyki psychologicznej. Cel główny to eliminacja przejawów niedostosowania społecznego i przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.