Zaburzenia osobowości: nowe spojrzenie na diagnozę i terapię

W dzisiejszym dynamicznym społeczeństwie, temat zaburzeń osobowości nabiera szczególnego znaczenia. Zjawisko to jest często omawiane w mediach społecznościowych, jednakże zrozumienie głębi tych trudności wymaga spojrzenia poza płaszczyznę popkultury. Czym tak naprawdę są zaburzenia osobowości? Jakie są ich mechanizmy i jak wpływają na życie jednostki? Pytania te stają się kluczowymi punktami wyjścia dla zrozumienia problemu i budowania bardziej empatycznego społeczeństwa, zdolnego skutecznie wspierać osoby zmagające się z tymi trudnościami.

Czym jest osobowość?

Osobowość stanowi wyjątkową mozaikę cech, której kształtowanie rozpoczyna się już od chwil najwcześniejszego dzieciństwa. Kombinacja dziedziczonych predyspozycji genetycznych i oddziaływań środowiskowych formuje naszą tożsamość i wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy siebie i świat. Warto zaznaczyć, że proces ten jest dynamiczny i podlega wpływom zarówno genetyki, jak i doświadczeń życiowych szczególnie tych związanych z bliskimi relacjami.

Rodzinne korzenie, styl  przywiązania, relacje z rówieśnikami, doświadczenia szkolne i zawodowe – to wszystko kształtuje naszą osobowość. W trakcie tego fascynującego procesu nabywania cech i dyspozycji niektóre z nich mogą zostać wzmocnione, podczas gdy inne, z różnych przyczyn, mogą pozostać w ukryciu. To kompleksowe zestawienie cech, sposobów postrzegania świata, reakcji na stres czy radzenia sobie z emocjami, tworzy jednostkową strukturę osobowości.

W teorii psychologicznej istnieje wiele podejść do zrozumienia, jakie czynniki wpływają na kształtowanie się osobowości. Niektóre szkoły psychologiczne sugerują, że główne elementy tej struktury formują się w określonym okresie życia, by potem pozostać stosunkowo stałe, podczas gdy inne teorie podkreślają elastyczność i modyfikowalność osobowości na przestrzeni całego życia.

Niezależnie od teoretycznych ujęć, kluczowym elementem jest zrozumienie, że osobowość jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym, podlegającym wpływom zarówno biologicznym, jak i środowiskowym. To właśnie ta skomplikowana struktura staje się areną walki dla osób dotkniętych zaburzeniami osobowości, która w sposób istotny wpływa na ich codzienne funkcjonowanie oraz relacje z otoczeniem.

Geneza zaburzeń osobowości

Geneza zaburzeń osobowości ukazuje się jako skomplikowany proces, w którym nasze dziedziczone cechy genetyczne oraz wpływ środowiska współdziałają, kształtując nasze schematy zachowań, reakcji emocjonalnych oraz przekonania o sobie i innych. Już od wczesnego dzieciństwa nici DNA kreują pewne wzorce, które są następnie formowane i wzmacniane poprzez reakcje otoczenia, zwłaszcza autorytetów i opiekunów.

Zaniedbania czy braki w zaspokajaniu fizycznych i emocjonalnych potrzeb w okresie dzieciństwa mogą prowadzić do wyuczenia się reakcji nieadaptacyjnych. Na przykład dziecko, które jest chwalone za bezwzględne posłuszeństwo wobec rodziców, może w dorosłym życiu wytworzyć mechanizm bezwzględnego posłuszeństwa wobec innych osób.

W miarę trwania procesu rozwoju, niektóre z tych wzorców stają się adekwatnymi formami reakcji w życiu codziennym, podczas gdy inne mogą stwarzać problemy. Nieadaptacyjne przekonania o sobie i innych oraz sposoby radzenia sobie z nimi, a także nieprawidłowe wzorce relacji interpersonalnych mogą prowadzić do cierpienia, osamotnienia, złości czy frustracji. Ponadto, te  dysfunkcjonalne przekonania wpływają na sposób, w jaki odbieramy informacje i postrzegamy świat.

Schematy, wzorce, aktywowane mechanizmy

W kontekście zaburzeń osobowości, nieadaptacyjne schematy stają się integralną częścią jednostkowej tożsamości, manifestując się w postaci stałych cech i zachowań przez całe życie. Co istotne, te negatywne wzorce stają się nie tylko trudniejsze do rozpoznania, lecz także bardziej sztywne i oporne na zmiany w porównaniu z innymi formami zaburzeń psychicznych.

Mechanizmy utrudniające funkcjonowanie jednostki z zaburzeniami osobowości stanowią swoisty dominujący motyw w życiu tych osób. Odbiór informacji w tym kontekście kształtuje się w sposób charakterystyczny. Doświadczenia wywołują automatyczne myśli, zazwyczaj o negatywnej treści, oparte na nieadaptacyjnych przekonaniach dotyczących postrzegania samego siebie, innych osób i otaczającego świata. W przypadku zaburzeń osobowości, te przekonania przybierają formę nieelastyczną i niekorzystną/niepomocną dla funkcjonowania.

Konkretne myśli, wyrosłe z tych nieadaptacyjnych przekonań, wywierają wpływ na percepcję danej sytuacji oraz towarzyszące jej emocje. Cały ten proces kształtuje odpowiedź jednostki na pierwotne wydarzenie, tworząc zamknięty krąg reakcji oparty na utrwalonych schematach. W efekcie tego mechanizmu, osoby z zaburzeniami osobowości doświadczają trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami oraz utrzymaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Zrozumienie tych nieadaptacyjnych schematów jest kluczowe dla skutecznej terapii i wsparcia, które mogą prowadzić do stopniowej modyfikacji tych wzorców oraz poprawy jakości życia jednostki.

Objawy zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości, pomimo różnorodności etykiet, podzielają pewne wspólne cechy i objawy, które są charakterystyczne dla większości osób dotkniętych tymi schorzeniami. Poniżej przedstawiamy kilka z tych powszechnych czynników:

  • Trwałe negatywne wzorce i schematy zachowań: objawiają się one utrzymującymi się przez dłuższy czas, przeważnie co najmniej przez okres dwóch lat. Te wzorce często mają swoje korzenie w okresie młodzieńczym lub późnego dzieciństwa.
  • Zaburzony obraz siebie i otoczenia: jednostki z zaburzeniami osobowości mają tendencję do sztywnego postrzegania samego siebie i innych w kategoriach np. wartości, inteligencji czy kompetencji. Często widzą siebie lub innych jako ludzi mniej wartych, głupich lub niekompetentnych.
  • Zaburzenia ekspresji, reakcji emocjonalnych i nieprzystosowane zachowania: objawy te są widoczne w sposób, w jaki jednostki z zaburzeniem osobowości wyrażają się, reagują emocjonalnie oraz w ich mało przystosowawczych zachowaniach. Istotne jest, aby te objawy nie były jedynie wynikiem okresów rozwojowych, lecz utrzymywały się przez dłuższy czas.
  • Negatywne automatyczne myśli: jednostki z zaburzeniami osobowości często charakteryzują się negatywnymi automatycznymi myślami dotyczącymi siebie i innych. Przekonania te są często zniekształcone, przyjmując formę katastrofizacji czy myślenia czarno-białego.
  • Przewaga trudnych emocji: charakteryzuje się to częstym występowaniem smutku, złości, wstydu, lęku, pesymizmu, katastrofizacji oraz poczucia niezrozumienia. Jednostki te często doświadczają trudności w dostosowaniu swoich zachowań i relacji do otaczającego świata, co manifestuje się w problemach z współpracą czy utrzymaniem uwagi.
  • Zachwiane wzorce relacji interpersonalnych: zaburzenia osobowości wpływają na sposób, w jaki jednostki nawiązują i utrzymują relacje z innymi ludźmi. Często można zaobserwować trudności w budowaniu satysfakcjonujących i trwałych więzi interpersonalnych.

Diagnoza zaburzeń osobowości 

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły znaczące zmiany w podejściu do diagnozy zaburzeń osobowości. Przesunięcie to stanowi rewolucyjną ewolucję w porównaniu z poprzednim modelem, w którym konkretnym typom przypisywano konkretne objawy. Wówczas wyróżniano 10 typów zaburzeń osobowości, takie jak paranoiczne, schizoidalne, antyspołeczne czy zależne. Niemniej jednak, taka klasyfikacja miała ograniczenia i nie do końca oddawała złożoność tych schorzeń.

Nowa diagnoza, zgodna z klasyfikacją ICD -11, zrezygnowała z indywidualnych typów na rzecz oceny ogólnej ciężkości zaburzenia. Teraz diagnostyka skupia się na stopniu nasilenia objawów i ich wpływie na codzienne funkcjonowanie osoby badanej. To podejście daje większą elastyczność i bardziej kompleksowe spojrzenie na zaburzenia osobowości, uwzględniając różnorodność objawów i ich złożone wzajemne relacje.

Zaburzenia osobowości są teraz diagnozowane w kontekście tego, jak bardzo utrudniają funkcjonowanie jednostki, a nie w oparciu o sztywną klasyfikację poszczególnych typów. To podejście pozwala na bardziej indywidualne podejście do każdego przypadku i dostosowanie terapii do konkretnych potrzeb danej osoby. W rezultacie osoby z zaburzeniami osobowości mogą otrzymać bardziej skuteczne i spersonalizowane wsparcie.