Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

INFORMACJE I ZAPISY

Ewa Czajka, eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Ważne!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych zaburzeń (w oparciu o klasyfikację ICD-10 i DSM-5) oraz założeń terapii poznawczo-behawioralnej, technik poznawczych i behawioralnych, specyfiki nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym, konceptualizacji problemu pacjenta w wieku rozwojowym z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi. Wskazane jest by, osoby, które nie dysponują odpowiednią w tym zakresie wiedzą, przed przystąpieniem do poniższych szkoleń, uzupełniły ją poprzez uczestnictwo w szkoleniu pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym: teoria i praktyka”.

Czas trwania:

160 godzin – 8 modułów po 20 godzin
Istnieje możliwość udziału w wybranych modułach.

Cele szkolenia:

Wykaz umiejętności w zakresie nabytej wiedzy i praktycznych – oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Umiejętność formułowania diagnozy w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja,
 • Umiejętność poszerzenia konceptualizacji problemu o konceptualizację funkcji objawów w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych,
 • Umiejętność wdrażania ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia
 • Umiejętność oceny skuteczności zastosowanych interwencji terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej i monitorowanie zmiany,
 • Umiejętność wdrażania ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia, prowadzenie poznawczo-behawioralnej terapii rodzin,
 • Umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii poznawczo-behawioralnej różnych problemów klinicznych pacjentów w wieku rozwojowym,
 • Umiejętność formułowanie podsumowania przeprowadzonych oddziaływań z oceną realizacji celów, zaistniałych trudności i ewentualnych modyfikacji, oceną korzyści jakie pacjent osiągnął, powodów ewentualnego przerwania terapii, dalszych planów terapeutycznych w stosunku do pacjenta.

Moduł 1: Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży – model i terapia w podejściu poznawczo-behawioralnym

Termin:

w trakcie potwierdzania

Prowadzący:

dr n. med. Tomasz Srebnicki

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń eksternalizacyjnych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem „okularów na ADHD”, pracy z uwarunkowaniami sprawczymi, tworzenia programów behawioralnych opartych na rozumieniu zachowania jako komunikatu, pracy na pozytywnej motywacji,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Moduł 2:  Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi oraz zaburzeniami związanymi z czynnikami stresowymi (wykorzystywanie seksualne, przemoc emocjonalna i fizyczna)

Termin:

w trakcie potwierdzania

Prowadzący:

mgr Małgorzata Łuba

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń depresyjnych i zaburzeń związanych z czynnikami stresowymi w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu zaburzenia w okresie dzieciństwa i wieku nastoletniego,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń takich jak aktywacja behawioralna, problem solving, przedłużona ekspozycja, restrukturyzacja poznawcza,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia,
 • Aspekty prawne dotyczące interwencji terapeuty w razie powzięcia podejrzenia o trwającej przemocy psychicznej, fizycznej czy seksualnej.

Moduł 3: Osobowość i jej zaburzenia w koncepcji poznawczo-behawioralnej, terapia schematu, terapia nieprawidłowo kształtującej się osobowości

Termin:

w trakcie potwierdzania

Prowadzący:

mgr Nina Szalas

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy nieprawidłowo kształtującej się osobowości w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem elementów terapii schematu,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Moduł 4: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) u dzieci i młodzieży – zakres i możliwości stosowania technik poznawczo-behawioralnych

Termin:

25-26 lutego 2023 r.

Prowadzący:

mgr Katarzyna Szamburska-Lewandowska

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Tworzenie konceptualizacji problemu zachowań trudnych pacjenta z uwzględnieniem znaczenia objawu w jego systemie w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Moduł 5: Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnego-OCD, zaburzenia tikowe, tricholtillomania, dermatillomania (excoriation skin disorder), dysmorfofobia

Termin:

w trakcie potwierdzania

Prowadzący:

dr hab. n. med. Anita Bryńska

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnych i z nimi związanych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i restrukturyzacji poznawczej,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Moduł 6: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży (lęk uogólniony, lęk społeczny w dzieciństwie, fobia społeczna, lęk przed separacją w dzieciństwie, mutyzm wybiórczy, napady lęku panicznego, fobie proste)

Termin:

27-28 listopada 2021 r.

Prowadzący:

mgr Agnieszka Gładysz

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń lękowych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Moduł 7: Terapia samookaleczeń, tendencji samobójczych, problemów w kontroli gniewu, zaniżonej samooceny u dzieci i młodzieży

Termin:

11-12 września 2021 r.

Prowadzący:

mgr Nina Szalas

Czas trwania:

20 godzin, warsztat w formie on-line
godz. 09:00

Treść nauczania:

 • Formułowanie konceptualizacji poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży dokonujących samookaleczeń, z tendencjami samobójczymi, z problemami w kontroli gniewy i z zaniżoną samooceną
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem metod regulacji emocji i restrukturyzacji poznawczej,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia

Moduł 8: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży

Termin:

16-17 października 2021 r.

Prowadzący:

dr n. med. Katarzyna Biernacka

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń odżywiania w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego i żarłoczności psychicznej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Cena:

690 zł/pojedynczy moduł

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".